BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 im. Bohaterów Września 1939 r

Oferta jednostki

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie prowadzi klasy integracyjne, klasy ogólnodostępne oraz oddziały przedszkolne. Placówka ma zniesione bariery architektoniczne. Wyposażona jest w windę do przewozu uczniów niepełnosprawnych ruchowo, w podjazd znajdujący się przed szkołą oraz toaletę dostosowaną do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Posiada wyremontowane sale lekcyjne wyposażone w nowe meble oraz sprzęt multimedialny, nowoczesną salę gimnastyczną, salę korekcyjną, teatralną, salę zabaw ruchowych, dwie pracownie informatyczne, salę zajęć Integracji Sensorycznej, dwie świetlice. Sale na parterze przystosowane są do kształcenia dzieci sześcioletnich.


Organizacja klasy integracyjnej:


- liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi 15-20, w tym 3-5 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- równocześnie pracuje dwóch pedagogów: nauczyciel prowadzący zajęcia ramowe oraz nauczyciel wspomagający
Typy niepełnosprawności uczniów w klasach integracyjnych:
- słabo słyszący
- słabo widzący
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
- z niepełnosprawnością intelektualną
- z autyzmem, w tym zespołem Aspergera
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi


Do klasy integracyjnej przyjmujemy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz skierowanie do szkoły wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa.


Pomoc psychologiczno - pedagogiczna:


Placówka zatrudnia specjalistów: pedagoga, psychologa, logopedę, reedukatora oraz terapeutę Integracji Sensorycznej. Ponadto w klasach integracyjnych zatrudnieni są pedagodzy specjalni (oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, pedagodzy terapeuci). Na terenie szkoły prowadzone są zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne oraz socjoterapeutyczne). Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz z poradniami specjalistycznymi.


Opieka medyczna:


Szkoła zapewnia opiekę pielęgniarki 4 razy w tygodniu oraz opiekę stomatologiczną raz w tygodniu.


Zajęcia pozalekcyjne:


Szkoła zapewnia bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas 0-VI dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych oraz zainteresowań. Prowadzonych jest ok. 35 kół zainteresowań tj.: zajęcia sportowe, teatralne, taneczne, recytatorskie, artystyczne, czytelnicze, dziennikarskie, językowe, muzyczne, plastyczne, informatyczne, techniczne, turystyczno-krajoznawcze, ekologiczne.


Realizowane programy i projekty:


Otrzymaliśmy certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie". Uczestniczymy w programach: „Cała Polska czyta dzieciom", „Trzymaj formę", „Pij mleko", „Owoce w szkole", „Nie pal przy mnie proszę", „Baw się i bądź bezpieczny", „Odblaskowa szkoła", „Tydzień badania słuchu", „Szkoła bez przemocy", „Szkoła przyjazna dziecku z dysleksją".

Osiągnięcia uczniów:


Uczniowie szkoły cieszą się licznymi osiągnięciami w konkursach matematycznych (Małopolski Konkurs Matematyczny- laureat), wysokie lokaty w konkursach: Krakowska Matematyka, Oxford Plus - laureat pierwszego stopnia, Kangur, Małopolski Konkurs Historyczny - 3 finalistów etapu wojewódzkiego, Małopolski Konkurs Biblijny - 1 finalista etapu wojewódzkiego, Małopolski Konkurs Przyrodniczy - 2 finalistów w etapie wojewódzkim. Uczniowie uczestniczą w wielu akcjach charytatywnych (Góra Grosza, Gwiazdka dla Zwierzaka, Pola Nadziei) oraz zbiórce surowców wtórnych (III miejsce w województwie małopolskim - makulatura, zbiórka zużytych baterii).

Świetlica szkolna:


Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6.30- 17.00, obiady w cenie 4 zł przygotowywane są w kuchni szkolnej.

Dyrektor szkoły:

mgr inż. Stanisław Piech


Dane teleadresowe:


os. Bohaterów Września 13
31-620 Kraków
tel.: 12 648-03-02
fax: 12 681-11-35
e-mail: sp144@op.pl
strona: www.sp144.pl

Dojazd:

autobusy nr: 139, 153, 159, 182, 148, tramwaje nr: 9, 10, 14, 16, 17, 21.


Lokalizacja jednostki