BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 im. Bohaterów Września 1939 r

Oferta jednostki

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie prowadzi klasy integracyjne, klasy ogólnodostępne oraz oddziały przedszkolne. Placówka ma zniesione bariery architektoniczne. Wyposażona jest w windę do przewozu uczniów niepełnosprawnych ruchowo, podjazdy znajdujące się na zewnątrz szkoły oraz dostosowaną toaletę. Posiada wyremontowane sale lekcyjne wyposażone w nowe meble oraz sprzęt multimedialny, nowoczesną salę gimnastyczną, salę korekcyjną, teatralną, salę zabaw ruchowych, dwie pracownie informatyczne, salę zajęć Integracji Sensorycznej, dwie świetlice. Sale na parterze przystosowane są do kształcenia dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Organizacja klasy integracyjnej:

- liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi 15-20, w tym 3-5 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- równocześnie pracuje dwóch pedagogów: nauczyciel prowadzący zajęcia ramowe oraz nauczyciel wspomagający
Typy niepełnosprawności uczniów w klasach integracyjnych:
- słabosłyszący
- słabowidzący
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
- z niepełnosprawnością intelektualną
- z autyzmem, w tym zespołem Aspergera
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi


Do klasy integracyjnej przyjmujemy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz skierowanie do szkoły wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa.


Pomoc psychologiczno - pedagogiczna:

Placówka zatrudnia specjalistów: pedagoga, psychologa, logopedów, neurologopedę terapeutów pedagogicznych oraz terapeutę integracji sensorycznej. Ponadto w klasach integracyjnych zatrudnieni są pedagodzy specjalni (oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, tyflopedagodzy). Na terenie szkoły prowadzone są zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne oraz dydaktyczno-wyrównawcze. Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz z poradniami specjalistycznymi.

Opieka medyczna:

Szkoła zapewnia opiekę pielęgniarki 5 razy w tygodniu oraz opiekę stomatologiczną raz w tygodniu.

 

Zajęcia pozalekcyjne:

Szkoła zapewnia bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas 0-VII dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych oraz zainteresowań. Funkcjonują następujące koła zainteresowań : zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, artystyczne, czytelnicze, językowe, muzyczne, plastyczne, informatyczne, turystyczno-krajoznawcze, ekologiczne, szachy.

Realizowane programy i projekty:

Otrzymaliśmy certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie". Uczestniczymy w programach: „Cała Polska czyta dzieciom", „Trzymaj formę", „Owoce w szkole", ,,Szklanka mleka”, ,,Dzień zdrowia”, „Nie pal przy mnie proszę", program wczesnej profilaktyki zagrożenia nałogiem palenia tytoniu ,, Znajdź właściwe rozwiązanie”, ,,Sprzątanie świata”, ,, Dni bezpiecznego Internetu:, ,,Stars – rowerem do szkoły”, ,,Rowerowy maj”, „Szkoła przyjazna dziecku z dysleksją", ,,Bezpieczna+”, ,,Baw się i bądź bezpieczny”, ,,Akademia Bezpiecznego Puchatka”, ,,Bezpieczne ferie”, ,, Bezpieczne wakacje”, ,,Małopolskie Talenty”, ,,Czyste powietrze wokół nas”, ,, Zdrowy oddech”- projekt Gminy Kraków”, ,,Ciszej! Nie hałasuj”, ,,Bieg po zdrowie” dla uczniów klas IV, ,, Program ,,Czysta Małopolska”, warsztaty pod hasłem ,, Emocjo, chcę cię poznać”, warsztaty na terenie MPO ,,Od segregacji nie ma wakacji”, ,,Akademia Małego Krakowianina”, ,,Akademia Młodego Krakowianina”, ,,Pierwsze kroki na śniegu”, ,,Cała Polska czyta dzieciom”, ,,Szkoła przyjazna dzieciom z dysleksją”.

Osiągnięcia uczniów:

Uczniowie szkoły cieszą się licznymi osiągnięciami w konkursach matematycznych (Małopolski Konkurs Matematyczny- laureat), wysokie lokaty w konkursach: Krakowska Matematyka, Oxford Plus - laureat pierwszego stopnia, Kangur, Małopolski Konkurs Historyczny - 3 finalistów etapu wojewódzkiego, Małopolski Konkurs Biblijny - 1 finalista etapu wojewódzkiego, Małopolski Konkurs Przyrodniczy - 2 finalistów w etapie wojewódzkim. Uczniowie uczestniczą w wielu akcjach charytatywnych (Góra Grosza, Dziewczynka z zapałkami, Gwiazdka dla Zwierzaka, Pola Nadziei) oraz zbiórce surowców wtórnych (III miejsce w województwie małopolskim - makulatura, zbiórka zużytych baterii).

Świetlica szkolna:

Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6:15- 17:00, obiady w cenie 7 zł przygotowywane są w kuchni szkolnej.

Dyrektor szkoły:

mgr inż. Stanisław Piech


Dane teleadresowe:

os. Bohaterów Września 13
31-620 Kraków
tel.: 12 648-03-02
fax: 12 681-11-35
e-mail: sp144@op.pl
strona: www.sp144.pl

Dojazd:

autobusy nr: 139, 159, 182, 178, tramwaje nr: 9, 14, 52


Lokalizacja jednostki