INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 

 

Praca w obwodowych komisjach wyborczych

 

W celu zgłoszenia kandydatury do pracy w obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

Rejestracja komitetów wyborczych trwa do 6 kwietnia 2019 r.

 

Zasady udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

 

Zgodnie z § 4 ww. uchwały:

 

„1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

 

2. W wyborach do Parlamentu Europejskiego kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:

1) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

2) nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

 

3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.”.

 

W Krakowie kandydaci do pracy w obwodowych komisjach wyborczych muszą być mieszkańcami województwa małopolskiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej z gmin województwa małopolskiego.

 

Wykaz stałych obwodów głosowania wraz z siedzibami komisji obwodowych wg stanu na dzień 11 marca 2019 r.

 

Wykaz ten zostanie zaktualizowany przed wyborami poprzez dopisanie nowych numerów adresowych, ewentualnych zmian siedzib komisji oraz powołanie odrębnych obwodów głosowania - w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych i domach studenckich. Obwody odrębne, na podstawie art. 12 § 4 i 7 Kodeksu wyborczego tworzy Komisarz Wyborczy w Krakowie I w terminie do 21 kwietnia 2019 r. Po wydaniu postanowienia w tym zakresie, pełny wykaz obwodowych komisji wyborczych w Krakowie będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

 

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje pełnomocnikom komitetów wyborczych, wymienionym w § 5 ww. uchwały. Wykazy wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów utworzonych w związku z wyborami do Europarlamentu oraz ich adresy zamieszczane są na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej.

 

Zgłoszeń do komisji dokonuje się na drukach określonych w ww. uchwale.

 

Druk zbiorczy - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez komitet wyborczy

 

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 26 kwietnia 2019 r.

 

Zgłoszenia kandydatów od pełnomocników wyborczych lub osób upoważnionych przyjmują urzędnicy wyborczy, w trakcie pełnionych dyżurów w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Kontakt: wybory.krakow@um.krakow.pl.

 

Wykaz dyżurów urzędników wyborczych zostanie opublikowany niezwłocznie po ich uzgodnieniu.

 

Zgłoszenie kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której zgłoszenie dotyczy.

 

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, przeprowadza się publiczne losowania, zgodnie z § 14 ust. 2–10 ww. uchwały. Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje się w trybie określonym w § 14 ust. 1 ww. uchwały.

 

W przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby osób przez komitety wyborcze, zastosowanie mają przepisy § 16 ww. uchwały. Uzupełnienia składu komisji dokonuje Komisarz Wyborczy w Krakowie I. Zgodnie z § 8 uchwały „Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego. Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy. [...]”.

 

Druk - Zgłoszenie do komisji przez wyborcę

 

Obwodowe komisje wyborcze w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego powołuje Komisarz Wyborczy w Krakowie I do dnia 5 maja 2019 r.

 

Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą:

• Przewodniczący komisji – 500 zł,

• Zastępca przewodniczącego – 400 zł,

• Członek komisji – 350 zł.

 

Wysokość diet określa uchwała nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy.

 

Ponadto należy zauważyć, że samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, ponieważ, zgodnie z wyżej przedstawionymi zasadami, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu.

 


Załączniki:

 

Wykaz obwodowych komisji wyborczych

 

Druk zbiorczy - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez komitet wyborczy

 

Druk - Zgłoszenie do komisji przez wyborcę

 


 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu sprawdzenia prawidłowości zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas zgodnie z przepisami prawa regulującymi archiwizację dokumentów wyborczych.

3. Odbiorcą danych osobowych jest: Komisarz Wyborczy w Krakowie I z siedzibą Pl. Na Stawach 3, 30-107 Kraków oraz urzędnicy wyborczy dla Gminy Miejskiej Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej i ma charakter obowiązkowy.

6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zgłoszenia kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej.

7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy oraz uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.