Zobacz też

Porządek obrad Rady Miasta Krakowa


2014-11-05 ŚR


Sesja nr: 6121 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

 2. Interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

 4. Druk nr 2062
  2062 -   DOC  
  2062 -   PDF  
  2062_zał. -   DOC  
  2062_zał. -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat z późn. zm.
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Jerzy Marcinko/
  Pozytywna opinia prawna Marcin Hanczakowski
  Data wpływu - 14/09/19
  Projekt doręczony - 14/09/23
  I czytanie - 14/10/08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 14/11/03
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 14/11/04

  Opinie

  Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 14/10/06 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: T. MALISZEWSKA -   PDF   - doręczenie - 14/10/29


 5. Druk nr 2084
  2084 -   PDF  
  2084 -   DOC  

  Zmieniająca uchwałę Nr L/654/08 w sprawie zasad znoszenia współwłasności zabudowanych budynkami wielolokalowymi nieruchomości, stanowiących w części własność Gminy Miejskiej Kraków oraz uchwałę Nr XV/99/03 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 14/09/29
  Projekt doręczony - 14/09/30
  I czytanie - 14/10/22
  Termin wprowadzania autopoprawek - 14/10/28
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 14/10/30

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: D. JAŚKOWIEC -   PDF   - doręczenie - 14/10/31


 6. Druk nr 2091

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 57 położonego w budynku nr 14 przy ul. Na Kozłówce w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Wojciech Musialik
  Data wpływu - 14/09/30
  Projekt doręczony - 14/10/03
  I czytanie - 14/10/22
  Termin wprowadzania autopoprawek - 14/10/28
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 14/10/30

  Opinie

  Komisja Mienia i Przedsiębiorczości Opinia: Pozytywna 14/10/21 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 14/10/21 -   PDF  


 7. Druk nr 2092
  2092 -   DOC  
  2092 -   PDF  
  2092_Raport ewaluacyjny MPRK -   PDF  
  2092_Raport ewaluacyjny_aneks WR UMK -   PDF  
  2092_Zaktualizowany MPRK -   PDF  
  2092_Załącznik 1_Analizy w skali miasta -   PDF  
  2092_Załącznik 2_Wyniki konsultacji społecznych -   PDF  
  2092_Załącznik 3_Lista projektów -   PDF  
  2092_Załącznik 4_Instrukcja dla beneficjentów -   PDF  
  2092_Załącznik 5_Instrukcja monitorowania -   PDF  

  Przyjęcie Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje RafaŁ Kulczycki/
  Pozytywna opinia prawna Łukasz Herman
  Data wpływu - 14/10/03
  Projekt doręczony - 14/10/06
  I czytanie - 14/10/22
  Termin wprowadzania autopoprawek - 14/10/28
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 14/10/30

  Opinie

  Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 14/10/20 -   PDF  
  Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Opinia: Pozytywna 14/10/22 -   PDF  
  Komisja Mienia i Przedsiębiorczości Opinia: Pozytywna 14/10/21 -   PDF  
  Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 14/10/20 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 14/10/21 -   PDF  


 8. Druk nr 2123
  2123 -   PDF  
  2123 -   DOC  

  Zmieniająca uchwałę Nr LXVI/614/04 w sprawie opłaty miejscowej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Cecylia Wołoch/
  Pozytywna opinia prawna Sylwia Skupińska-Jopek
  Data wpływu - 14/10/09
  Projekt doręczony - 14/10/13
  I czytanie - 14/10/22
  Termin wprowadzania autopoprawek - 14/10/28
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 14/10/30

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 14/10/21 -   PDF  


 9. Druk nr 2124
  2124 -   PDF  
  2124 -   DOC  

  Obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Cecylia Wołoch/
  Pozytywna opinia prawna Sylwia Skupińska-Jopek
  Data wpływu - 14/10/09
  Projekt doręczony - 14/10/13
  I czytanie - 14/10/22
  Termin wprowadzania autopoprawek - 14/10/28
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 14/10/30

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 14/10/21 -   PDF  


 10. Druk nr 2125
  2125 -   DOC  
  2125 -   PDF  

  Zwolnienie od podatku od środków transportowych
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Cecylia Wołoch/
  Pozytywna opinia prawna Sylwia Skupińska-Jopek
  Data wpływu - 14/10/09
  Projekt doręczony - 14/10/13
  I czytanie - 14/10/22
  Termin wprowadzania autopoprawek - 14/10/28
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 14/10/30

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 14/10/21 -   PDF  


 11. Druk nr 2134
  2134 -   PDF  
  2134 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strychu oznaczonego symbolem S1 położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Bocheńskiej Nr 6 w Krakowie stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Wojciech Musialik
  Data wpływu - 14/10/14
  Projekt doręczony - 14/10/16
  I czytanie - 14/10/22
  Termin wprowadzania autopoprawek - 14/10/28
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 14/10/30

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 14/10/21 -   PDF  
  Komisja Mienia i Przedsiębiorczości Opinia: Pozytywna 14/10/21 -   PDF  


 12. Druk nr 2135
  2135 -   DOC  
  2135 -   PDF  
  2135_zał. -   PDF  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Kąpielowej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 14/10/14
  Projekt doręczony - 14/10/16
  I czytanie - 14/10/22
  Termin wprowadzania autopoprawek - 14/10/28
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 14/10/30

  Opinie

  Komisja Mienia i Przedsiębiorczości Opinia: Pozytywna 14/10/21 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 14/10/21 -   PDF  


 13. Druk nr 2136
  2136 -   PDF  
  2136 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Bonerowskiej Nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 14/10/14
  Projekt doręczony - 14/10/16
  I czytanie - 14/10/22
  Termin wprowadzania autopoprawek - 14/10/28
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 14/10/30

  Opinie

  Komisja Mienia i Przedsiębiorczości Opinia: Pozytywna 14/10/21 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 14/10/21 -   PDF  


 14. Druk nr 2137
  2137 -   PDF  
  2137 -   DOC  

  Ustalenie wysokości opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Jerzy Marcinko/
  Pozytywna opinia prawna Zbigniew Bury
  Data wpływu - 14/10/14
  Projekt doręczony - 14/10/16
  I czytanie - 14/10/22
  Termin wprowadzania autopoprawek - 14/10/28
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 14/10/30


 15. Druk nr 2113
  2113 -   PDF  
  2113 -   DOC  

  Ustalenie miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w 2015 r.
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Józefa Grodecka/
  Pozytywna opinia prawna Monika Konior-Czarnota
  Data wpływu - 14/10/08
  Projekt doręczony - 14/10/09

  Opinie

  Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Opinia: Pozytywna 14/10/20 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 14/10/21 -   PDF  


 16. Druk nr 2143
  2143 -   DOC  
  2143 -   PDF  
  2143_zał. -   DOC  

  Zmiana uchwały Nr C/1541/14 w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2014 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Józefa Grodecka/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 14/10/17
  Projekt doręczony - 14/10/21


 17. Druk nr 2140
  2140 -   DOC  
  2140 -   PDF  
  2140_zał. -   PDF  

  Ustanowienie pomników przyrody na terenie miasta Krakowa
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Olszowska-Dej/
  Pozytywna opinia prawna Anna Kozik
  Data wpływu - 14/10/14
  Projekt doręczony - 14/10/16


 18. Druk nr 2144
  2144 -   DOC  
  2144 -   PDF  
  2144_zał. -   PDF  

  Ustanowienie użytku ekologicznego ''Staw przy Cegielni''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Olszowska-Dej/
  Pozytywna opinia prawna T. Dyrdycki-Borowy
  Data wpływu - 14/10/20
  Projekt doręczony - 14/10/21


 19. Druk nr 2167
  2167 -   DOC  
  2167 -   PDF  
  2167_zał.1 -   DOC  
  2167_zał.1 -   PDF  
  2167_zał.2 -   DOC  
  2167_zał.2 -   PDF  
  2167_zał.3 -   DOC  
  2167_zał.3 -   PDF  
  2167_zał.4 -   DOC  
  2167_zał.4 -   PDF  
  2167_zał.5 -   DOC  
  2167_zał.5 -   PDF  

  Przyjęcie Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Olszowska-Dej/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Mastalerz
  Data wpływu - 14/10/23
  Projekt doręczony - 14/10/24


 20. Druk nr 2141
  2141 -   PDF  
  2141 -   DOC  

  Udzielenie dotacji miejskiej instytucji kultury na realizację zadania uznanego przez dzielnicę za priorytetowe
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Stanisław Dziedzic/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 14/10/15
  Projekt doręczony - 14/10/16

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 14/10/21 -   PDF  


 21. Druk nr 2151
  2151 -   DOC  
  2151 -   PDF  
  2151_ analiza -   PDF  
  2151_zał. -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Rejon ulicy Podgórki Tynieckie''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 14/10/21
  Projekt doręczony - 14/10/23


 22. Druk nr 2152
  2152 -   DOC  
  2152 -   PDF  
  2152_zał. -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Strzelnica - Sikornik''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 14/10/21
  Projekt doręczony - 14/10/23


 23. Druk nr 2153
  2153 -   DOC  
  2153 -   PDF  
  2153_ analiza -   PDF  
  2153_zał. -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 14/10/21
  Projekt doręczony - 14/10/23


 24. Druk nr 2154
  2154 -   DOC  
  2154 -   PDF  
  2154_ analiza -   PDF  
  2154_zał. -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Północ''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 14/10/21
  Projekt doręczony - 14/10/23


 25. Druk nr 2155
  2155 -   DOC  
  2155 -   PDF  
  2155_ analiza -   PDF  
  2155_zał. -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Pychowice II''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 14/10/21
  Projekt doręczony - 14/10/23


 26. Druk nr 2156
  2156 -   DOC  
  2156 -   PDF  
  2156_ analiza -   PDF  
  2156_zał. -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Stradom''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 14/10/21
  Projekt doręczony - 14/10/23


 27. Druk nr 2157
  2157 -   DOC  
  2157 -   PDF  
  2157_ analiza -   PDF  
  2157_zał. -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Mistrzejowice - ks. Kazimierza Jancarza''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 14/10/21
  Projekt doręczony - 14/10/23


 28. Druk nr 2158
  2158 -   DOC  
  2158 -   PDF  
  2158_ analiza -   PDF  
  2158_zał. -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 14/10/21
  Projekt doręczony - 14/10/23


 29. Druk nr 2159
  2159 -   DOC  
  2159 -   PDF  
  2159_ analiza -   PDF  
  2159_zał. -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Kazimierz''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 14/10/21
  Projekt doręczony - 14/10/23


 30. Druk nr 2160
  2160 -   DOC  
  2160 -   PDF  
  2160_ analiza -   PDF  
  2160_zał. -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 14/10/21
  Projekt doręczony - 14/10/23


 31. Druk nr 2161
  2161 -   DOC  
  2161 -   PDF  
  2161_ analiza -   PDF  
  2161_zał. -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Ruczaj - Rejon ulicy Czerwone Maki''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 14/10/21
  Projekt doręczony - 14/10/23


 32. Druk nr 2114
  2114 -   PDF  

  Kierunki działania Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie organizowania i współrealizacji budowy lub modernizacji ogródków jordanowskich
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Sławomir Pietrzyk/
  Pozytywna z uwagą opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 14/10/08
  Projekt doręczony - 14/10/09


 33. Druk nr 2122
  2122 -   PDF  

  Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Park im. św. Wincentego a Paulo''
  /projektodawca Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza - w trybie jednego czytania - referuje Paweł Ścigalski/
  Pozytywna opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 14/10/10
  Projekt doręczony - 14/10/13


 34. Druk nr 2142
  2142_ wyłączenie jawności -   PDF  

  Skarga na nieprawidłowości w zakresie działania Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
  /projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Magdalena Bassara/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 14/10/16
  Projekt doręczony - 14/10/21


 35. Druk nr 2164
  2164 -   PDF  

  Przyjęcie oraz ogłoszenie tekstu jednolitego Statutu Miasta Krakowa
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 14/10/21
  Projekt doręczony - 14/10/23


 36. Druk nr 2166
  2166 -   PDF  
  2166 -   DOC  

  Ustalenie rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2015 roku
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania /
  Pozytywna opinia prawna Anna Kozik
  Data wpływu - 14/10/23
  Projekt doręczony - 14/10/24


 37. Druk nr 2168
  2168 -   PDF  
  2168 -   DOC  

  Nazwa skweru
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Maria Kolińska/
  Pozytywna opinia prawna Katarzyna Karaś-Batko
  Data wpływu - 14/10/24
  Projekt doręczony - 14/10/24


 38. Druk nr 2171
  2171 -   PDF  
  2171 -   DOC  

  Wyrażenie zgody Skarbowi Państwa - Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Krakowie z siedzibą przy ul. Głowackiego 11, 30-901 Kraków, na nieodpłatne umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na odznace pamiątkowej Oddziału
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Paweł Stańczyk/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Lenkiewicz
  Data wpływu - 14/10/28
  Projekt doręczony - 14/10/29


 39. Druk nr 2188
  2188 -   DOC  
  2188 -   PDF  
  2188_zał.1 -   DOC  
  2188_zał.1 -   PDF  
  2188_zał.2 -   DOC  
  2188_zał.2 -   PDF  
  2188_zał_3 -   PDF  
  2188_zał_4 -   PDF  

  Przyjęcie ''Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na rok 2015''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Jan Żądło/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 14/10/28
  Projekt doręczony - 14/10/30


 40. Druk nr 2185
  2185 -   PDF  
  2185 -   DOC  

  Zmiana uchwały Nr XXI/258/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (z późn. zm.)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 14/10/28
  Projekt doręczony - 14/10/29


 41. Druk nr 2186
  2186 -   PDF  
  2186 -   DOC  

  Upoważnienie Prezydenta Miasta Krakowa do zaciągnięcia kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Alina Kwaśniak/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 14/10/28
  Projekt doręczony - 14/10/29


 42. Druk nr 2182
  2182 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 750, 801, 854 i 921
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 14/10/28
  Projekt doręczony - 14/10/29


 43. Druk nr 2179
  2179 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 801, 852, 853, 900 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 700, 801, 852, 853, 854, 900 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 14/10/28
  Projekt doręczony - 14/10/29


 44. Druk nr 2180
  2180 -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr XCIV/1390/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 710, 801, 852 i 853)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 14/10/28
  Projekt doręczony - 14/10/29


 45. Druk nr 2181
  2181 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014 (dot. zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 921 i 926)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 14/10/28
  Projekt doręczony - 14/10/29


 46. Druk nr 2187
  2187 -   DOC  
  2187 -   PDF  
  2187_Zał. nr 1_WPF 2014-2052_zmiana nr 11 -   PDF  
  2187_Zał. nr 2_WPW 2014-2052_zmiana nr 11 -   PDF  
  2187_Zał. nr 3 Objaśnienia _cz. B-1 Inwestycje strategiczne -   PDF  
  2187_Zał. nr 3 Objaśnienia_cz. A _zmiana nr 11 -   PDF  
  2187_Zał. nr 3 Objaśnienia_cz. B-2 Inwestycje programowe -   PDF  
  2187_Zał. nr 3 Objaśnienia_cz. B-3 Inwestycje dzielnic -   PDF  
  2187_Zał. nr 3 Objaśnienia_cz. B-4 inwestycje dodatkowe -   PDF  
  2187_Zał. nr 3 Objaśnienia_cz. C Zakresy rzeczowe -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Alina Kwaśniak/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 14/10/28
  Projekt doręczony - 14/10/29


 47. Druk nr 2112
  2112_ wyłączenie jawności (2) -   PDF  
  2112_ wyłączenie jawności (2) -   DOC  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 335/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr 11 położonym przy ul. Trybuny Ludów 42 w Krakowie będącego własnością wnioskodawcy Pani* (z wyłączeniem jawności)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 14/10/08
  Projekt doręczony - 14/10/09

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 14/10/21 -   PDF  


 48. Druk nr 2116
  2116 -   DOC  
  2116 -   PDF  
  2116_zał. -   PDF  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem użytkowym przy ul. Kantorowickiej Nr 173 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Wojciech Musialik
  Data wpływu - 14/10/10
  Projekt doręczony - 14/10/13

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 14/10/21 -   PDF  


 49. Druk nr 2117
  2117 -   PDF  
  2117 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 13 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Bonerowskiej Nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Wojciech Musialik
  Data wpływu - 14/10/10
  Projekt doręczony - 14/10/13

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 14/10/21 -   PDF  


 50. Druk nr 2118
  2118 -   PDF  
  2118 -   DOC  

  Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 3 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego Nr 7 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 14/10/13
  Projekt doręczony - 14/10/13

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 14/10/21 -   PDF  


 51. Druk nr 2119
  2119 -   PDF  
  2119 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 11 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Bonerowskiej Nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 14/10/10
  Projekt doręczony - 14/10/13

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 14/10/21 -   PDF  


 52. Druk nr 2120
  2120 -   PDF  
  2120 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 2 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego Nr 7 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 14/10/10
  Projekt doręczony - 14/10/13

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 14/10/21 -   PDF  


 53. Druk nr 2121
  2121 -   PDF  
  2121 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 9 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego Nr 7 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 14/10/10
  Projekt doręczony - 14/10/13

  Opinie

  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 14/10/22 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 14/10/21 -   PDF  


 54. Druk nr 2145
  2145 -   DOC  
  2145 -   PDF  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 42 usytuowanego w budynku przy ul. Weissa 16 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 90% bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 14/10/20
  Projekt doręczony - 14/10/21


 55. Druk nr 2163
  2163_wyłączenie jawności -   PDF  
  2163_wyłączenie jawności -   DOC  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4904/1116358 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr 111 położonym przy ul. Okólnej 20 w Krakowie będącym własnością wnioskodawcy
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 14/10/21
  Projekt doręczony - 14/10/23


 56. Druk nr 2172
  2172 -   PDF  
  2172 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 14 z pomieszczeniem przynależnym stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Pawiej Nr 8 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 14/10/28
  Projekt doręczony - 14/10/29


 57. Druk nr 2173
  2173 -   DOC  
  2173 -   PDF  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strychu oznaczonego symbolem S1 położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Św. Wawrzyńca Nr 5 w Krakowie stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 14/10/28
  Projekt doręczony - 14/10/29


 58. Druk nr 2174
  2174_niejawna -   PDF  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 25 usytuowanego w budynku przy ul. Walerego Sławka 20 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 85% bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 14/10/28
  Projekt doręczony - 14/10/29


 59. Druk nr 2175
  2175_niejawna -   PDF  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 55 usytuowanego w budynku przy ul. Teligi 14 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 85 % bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 14/10/28
  Projekt doręczony - 14/10/29


 60. Druk nr 2176
  2176_wyłączenie jawności -   PDF  
  2176_wyłączenie jawności -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 25 usytuowanego w budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 12 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 80% bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 14/10/28
  Projekt doręczony - 14/10/29


 61. Druk nr 2177
  2177 -   PDF  
  2177 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym wyodrębnionych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków usytuowanych w budynkach przy ul. Babińskiego 23 b, c, d w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 80% bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 14/10/28
  Projekt doręczony - 14/10/29


 62. Druk nr 2178

  Wrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 17 usytuowanego w budynku na os. Słonecznym 13 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 80 % bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Data wpływu - 14/10/28
  Projekt doręczony - 14/10/29


 63. Druk nr 2184
  2184 -   PDF  
  2184 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 15 z pomieszczeniem przynależnym stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Topolowej Nr 50 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 14/10/28
  Projekt doręczony - 14/10/29


 64. Druk nr 2162
  2162 -   PDF  
  2162 -   DOC  

  Zmiana uchwały Nr XXI/231/11 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Jerzy Marcinko/
  Pozytywna opinia prawna Marcin Hanczakowski
  Data wpływu - 14/10/21
  Projekt doręczony - 14/10/23


 65. Druk nr 2169
  2169 -   PDF  
  2169 -   DOC  

  Zmiana uchwały Nr XXI/231/11 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Jerzy Marcinko/
  Pozytywna opinia prawna Marcin Hanczakowski
  Data wpływu - 14/10/28
  Projekt doręczony - 14/10/29


 66. Druk nr 2170
  2170 -   DOC  
  2170 -   PDF  
  2170_zał. -   PDF  

  Przyjęcie Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Magdalena Sroka/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Lenkiewicz
  Data wpływu - 14/10/28
  Projekt doręczony - 14/10/29


 67. Oświadczenia, komunikaty.

 68. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad kolejnej sesji Rady Miasta Krakowa zostanie opublikowany niezwłocznie po jego ustaleniu.