BIP MJO - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom doprowadzonym do wytrzeźwienia do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

 

Nr zamówienia według rejestru NT.271.1.1.2017

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia:

 

Usługi społeczne polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom doprowadzonym do wytrzeźwienie do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.

 

2. Warunki udziału w postępowaniu: spełnienie wymogu wykształcenia i dostarczenie niezbędnych dokumentów.

 

3. Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) poświadczona kopia dokumentów dotyczących wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

b) poświadczona kopia nadania numeru REGON

c) poświadczona kopia nadania numeru NIP

d) kopie dokumentów (dyplom, prawo wykonywania zawodu lekarza, posiadana specjalizacji)

e) kserokopia polisy OC lub oświadczenie złożone o przedłożeniu polisy.

 

4. Kryteria oceny oferty: cena – 100 %

 

5. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć z zamkniętej kopercie oznaczonej danymi oferenta.

 

6. Ofertę można złożyć w jednej z wybranych form:

a) pisemnej osobiście w siedzibie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie /sekretariat/ lub

b) pisemnej przesłać na adres: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.01.2017r. do godziny 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01.2017 o godzinie 9.00.

 

7. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

a) poświadczona kopia dokumentów dotyczących wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

b) poświadczona kopia nadania numeru REGON

c) poświadczona kopia nadania numeru NIP

d) kopie dokumentów (dyplom, prawo wykonywania zawodu lekarza, posiadana specjalizacji)

e) kserokopia polisy OC lub oświadczenie złożone o przedłożeniu polisy

 

8. Złożona oferta przez Wykonawcę stanowić będzie oświadczenie woli do wykonania przedmiotowego zamówienia na warunkach w niej zawartych.

 

9. Zamawiający może unieważnić prowadzone przez siebie postępowanie bez podania wykonawcom przyczyn.

 

 

 

Załączniki:

1. Oferta (docx)

2. Wzór umowy (docx)