BIP MJO - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

OTWARTY KONKURS OFERT 2016

 

Gmina Miejska Kraków, Prezydent Miasta Krakowa

 

komórka realizująca:

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie:

 

Rodzaj zadania publicznego:

 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:

 

Łącznie: 450 000,00 zł

Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią

300 000,00 zł

Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki.

Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa

Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/ Przeciwdziałanie narkomanii

150 000,00 zł


Zasady przyznawania dotacji:

1.      Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118,1138, 1146; z 2015 r. poz. 1255, 1333, 1339, 1777), prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Miejskiej Kraków, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.

2.      Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz złożenie go w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.

3.      Organizacja winna przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

4.      Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.

5.      Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

6.      Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu, w zależności od ilości uzyskanych punków, zakresu i charakteru zadania objętego ofertą oraz kalkulacją kosztów jego realizacji.

7.      Dofinansowanie nastąpi w trybie wspierania realizacji zadania publicznego.

8.      Wymagany minimalny wkład finansowy Oferenta (rozumiany jako środki finansowe własne lub środki pochodzące z innych źródeł przyznane na realizację zadania publicznego będącego przedmiotem ogłaszanego konkursu ofert) wynosi 10% kwoty wnioskowanej dotacji. Oferty nie zawierające wymaganego wkładu finansowego nie będą rozpatrywane.

9.      W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.

10.  W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.

11.  Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z którymi Gmina Miejska Kraków zawrze umowę na realizację zadania publicznego, mogą zlecić realizację zadania publicznego wybranym (w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję) organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, niebędącymi stronami umowy.

12.  W przypadku, gdy organizacja otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz realizator zadania dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania lub odstępują od jego realizacji.

13.  Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

14.  Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.

15.  Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

16.  Informacje o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odrzuceniu oferty lub udzieleniu dotacji na realizację zadań zostaną zamieszczone w formie wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie,  ul. Rozrywka 1, na miejskiej platformie informacyjnej dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl. oraz w miejskim portalu NAWIKUS www.nawikus.krakow.pl.

17.  Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

18.  Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

19.  Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

20.  Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 17.

21.  Podmiot, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

22.  Z wykonania zadania objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, organizacja sporządza sprawozdanie, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.Termin i warunki realizacji zadań:

 

Rodzaj zadania publicznego

Termin realizacji zadania

Warunki realizacji zadania

Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią

02.05-31.12.2016 r.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny.

Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki

02.05-31.12.2016 r.

Prowadzenie edukacji publicznej w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych poprzez organizację kampanii społecznych i innych wydarzeń lokalnych skierowanych do ogółu mieszkańców Krakowa lub wybranej grupy docelowej – z wyłączeniem przedsięwzięć skoncentrowanych na zorganizowaniu konferencji lub warsztatów szkoleniowych.

Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa

02.05-31.12.2016 r.

Realizowanie programów profilaktycznych o charakterze uniwersalnym (dla wszystkich) i selektywnym (dla grup zwiększonego ryzyka) w świetlicach, ośrodkach, klubach młodzieżowych i innych miejscach organizujących wolny czas dzieci i młodzieży w ich środowisku lokalnym – poza szkołami.

Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/ Przeciwdziałanie narkomanii

02.05-31.12.2016 r.

Wdrażanie projektów profilaktyczno-interwencyjnych, skierowanych do osób eksperymentujących z różnymi środkami psychoaktywnymi (profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód) – poza szkołami. Przeciwdziałanie narkomanii poprzez realizację projektów interwencyjno-pomocowych, skierowanych do osób przyjmujących narkotyki, ze szczególnym uwzględnieniem działań, mających na celu poprawę jakości życia i wsparcie procesu readaptacji tych osób oraz redukcję szkód społecznych i zdrowotnych spowodowanych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych (poza terapią).Termin i miejsce składania ofert:

Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem nr 1924/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.07.2015 r. w sprawie wprowadzenia w Gminie Miejskiej Kraków systemu informatycznego NAWIKUS – Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, oferty należy składać przy wykorzystaniu generatora wniosków aplikacyjnych dostępnego na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl.

 

Po wypełnieniu ofertę należy wydrukować, podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji  i złożyć do dnia 18.02.2016 r. do godz. 15:00 w zaklejonej, opieczętowanej kopercie wyłącznie w siedzibie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie,
ul. Rozrywka 1, pok. 5 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz rodzaju i tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

 

Minimalne wymagania techniczne, które muszą być spełnione, by organizacja mogła korzystać z systemu  informatycznego NAWIKUS:

- komputer z dostępem do internetu,

- przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 - zalecana Mozilla Firefox/Waterfox (w wersji 44 lub wyższej), Internet Explorer (w wersji 9 lub wyższej),

- zalecane minimalne ustawienie rozdzielczości ekranu: 1280×1024.

 

Oferenci, którzy nie mają dostępu do komputera lub Internetu mogą skorzystać

z punktu Obsługi NGO – NAWIKUS w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa, Referat Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10, pokój nr 3, od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 18.30. W godzinach pracy Urzędu możliwa jest pomoc techniczna przy wprowadzaniu ofert.

 

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

1.      Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie do 60 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.

2.      Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

a)      niewypełnienia wszystkich punktów formularza oferty,

b)      złożenia oferty po terminie,

c)      złożenia oferty bez wymaganych załączników,

d)      złożenia oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu (tj. np. niewypełnienie oferty w systemie informatycznym NAWIKUS, przesłanie oferty pocztą, faksem),

e)      złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie,

f)       złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,

g)      złożenie oferty przez organizację, która zgodnie z celami ujawnionymi w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem;

h)      złożenie oferty zawierającej brak jednoznacznie zdefiniowanego zakresu zadania,

i)       złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami statutu i aktualnego odpisu Krajowego Rejestru Sądowego (KRS); w przypadku zmian osobowych w reprezentacji organizacji pozarządowej nieujawnionych na dzień składania oferty w KRS, dla wykazania umocowania do działania w imieniu oferenta należy przedłożyć uchwałę podjętą we właściwym dla oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w KRS.

3.      Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4.      Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

5.      Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, komisja konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i wykaz ofert nieformalnych.

6.      Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

7.    Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:

a)      możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

b)      kalkulację kosztów zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c)      jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,

d)      planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego (w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy),

e)      planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i pracę społeczną członków,

f)       analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone  zadania  publiczne  biorąc  pod  uwagę  rzetelność  i terminowość  oraz  sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

8.      Wpływ liczby otrzymanych punków na kwotę przyznanej dotacji określa załącznik Nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

9.      Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie lub osoba go zastępująca.

10.  Dotacje udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

11.  Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:

a)      nie zostanie złożona żadna oferta,

b)      żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

Gmina Miejska Kraków przeznaczyła w roku 2015 następujące środki na realizację przedmiotowego zadania publicznego:

Rodzaj zadania publicznego:

Wysokość dotacji w 2015 r.:

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

w tym: Przeciwdziałanie narkomanii

łącznie: 544 627,95 zł

199 815,80 zł

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie lub osoba go zastępująca, ogłasza nabór do pracy w komisji konkursowej:

 

1.      W celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na rok 2016 ogłasza się nabór do komisji konkursowej do oceny ofert dla zadań publicznych w zakresie: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016”.

2.      Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu.

3.      W skład komisji konkursowej wchodzi do 7 osób z prawem głosu:

a)      przewodniczący komisji - przedstawiciel komórki realizującej, odpowiedzialnej za dany konkurs,

b)      do trzech przedstawicieli komórki realizującej, w tym zastępca przewodniczącego,

c)      do trzech osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego może rekomendować jedną z nich.

4.      Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

5.      W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.

6.      Komisja konkursowa powoływana jest przez Dyrektora Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień lub osobę go zastępującą w drodze zarządzenia.

7.      Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień lub osoba go zastępująca wybiera do komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego dotyczy konkurs ofert.

8.      Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

a)      są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,

b)      nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, biorących udział w konkursie,

c)      nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23),

d)      mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,

e)      wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, 2281)

f)       zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik Nr 4 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też przez podmiot zgłaszający kandydata,

g)      dostarczą wraz z formularzem zgłoszeniowym oświadczenie o zgodzie na udział w pracach komisji konkursowej oraz oświadczenie o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie, stanowiących odpowiedniozałącznik Nr 5 i 6 do niniejszego ogłoszenia.

9.      Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

10.  Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 11.02.2016 roku o godz. 15.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać wyłącznie w siedzibie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, ul. Rozrywka 1, pok. 5.Informacje dodatkowe:


1.      Regulamin przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków określa Załącznik nr 1 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyjęty Uchwałą Nr XXXI/523/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2015 r.

2.       Regulamin powoływania oraz regulamin pracy komisji konkursowych określa Załącznik nr 2 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyjęty Uchwałą Nr XXXI/523/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2015 r.

 

Szczegółowych informacji dotyczących otwartego konkursu ofert można uzyskać
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 w pok. 107 lub pod numerem tel. 411 41 21 wew. 107 w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, ul. Rozrywka 1.

 

 

 

Pliki do pobrania: