Wykaz rejestrów wydziału: WS

L.p.
1
Symbol rejestru
643
Nazwa
Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy.
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ochrony Powierzchni Ziemi i Geologii, Zgody 2, 31-949 Kraków, oś. Zgody 2,IV piętro pok.406 i 407, tel. 6168790, 6168820, 6168877, 6168888, Tel/fax 6168891

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Art. 110a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.06.2007r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi.

Uwagi
pokaż pokaż


obserwatorium.um.krakow.pl - link- należy włączyć warstwę "Osuwiska-ruchy masowe"
 

 

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
6180
Nazwa
Zezwalanie na uprawę maku i konopii
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Przyrody, Rolnictwa, Leśnictwa i Zwierząt , os. Zgody 2, IV piętro, pok. 417, tel. 6168898,  fax 6168891

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego  określająca powierzchnię upraw maku i konopi włóknistych w poszczególnych gminach - wydawana corocznie.

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenia w udostępnianiu informacji określone w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  

 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
6123
Nazwa
Zwierzęta podlegające ograniczeniom przewozowym na podstwie prawa UE
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Przyrody, Rolnictwa, Leśnictwa i Zwierząt, os. Zgody 2, pok. 417, tel. 616 8752, fax. 6168891

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

2. Rozporządzenie Rady (WE) nr 338/ 97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2011 r., Nr173, poz.1037).

4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenia w udostępnianiu informacji określone w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  

 

 

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę