Wykaz rejestrów wydziału: KD

L.p.
1
Symbol rejestru
403
Nazwa
Mecenat nad działalnością kulturalną
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Mecenatu Kultury

pl. Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków
pokój 34

Joanna Gwóźdź

tel. 12 616 1913

 

Referat ds. Miejskich Instytucji Kultury i Współpracy Kulturalnej

pl. Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków
pokój 26

Jadwiga Gutowska-Żyra

tel. 12 616 1916

Podstawa prawna
pokaż pokaż
 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140).
 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1608 z póżn. zm.).
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
525
Nazwa
Oferty z własnej inicjatywy organizacji na realizację zadań w zakresie tej działalności. Zadania w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Mecenatu Kultury

pl. Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków

pokój 34

Joanna Gwóźdź

tel. 12 616 1913

Podstawa prawna
pokaż pokaż
 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140).
 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
524
Nazwa
Otwarte konkursy ofert w zakresie działalności pożytku publicznego. Zadania w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Mecenatu Kultury

pl. Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków
pokój 34

Joanna Gwóźdź

tel. 12 616 1913

Podstawa prawna
pokaż pokaż
 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140).
 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
4
Symbol rejestru
415
Nazwa
Parki kulturowe
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ds. Parków Kulturowych

pl. Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków

pokój nr 35

Tomasz Przybyło

tel.: 12 616 1124 

Podstawa prawna
pokaż pokaż
 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140).
 2. Art. 16 i 17 ustawy z dnia 23 lipca 2013 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017, poz. 2187 z późn. zm.).
 3. Uchwała Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto (z późn. zm.).
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
5
Symbol rejestru
411
Nazwa
Programy opieki nad zabytkami i sprawozdawczość w tym zakresie
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ds. Dziedzictwa Kulturowego

pl. Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków

pokój 37

Anna Kurzejowska

tel.: 12 616 1925

Podstawa prawna
pokaż pokaż
 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140).
 2. Ustawa z dnia 23 lipca 2013 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017, poz. 2187 z późn. zm.).
 3. Uchwała Nr CII/2665/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 4010).
Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
6
Symbol rejestru
401
Nazwa
Programy rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Samodzielne Stanowisko Ds. Strategii, Badań i Analiz z Zakresu Kultury i Dziedzictwa

pl. Wszystkich Świętych 11, 31 - 004 Kraków

pokój  14

Joanna Szulborska-Łukaszewicz

tel. 12 616 1917

Podstawa prawna
pokaż pokaż
 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140).
 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1608 z póżn. zm.).
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
7
Symbol rejestru
402
Nazwa
Rejestracja instytucji kultury i monitorowania ich działań
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Miejskich Instytucji Kultury i Współpracy Kulturalnej

pl. Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków

pokój 26

Jadwiga Gutowska-Żyra

tel. 12 616 1916

Podstawa prawna
pokaż pokaż
 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140).
 2. Rozporządzenie Ministra Kultury i sztuki z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189).
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę