Wykaz rejestrów wydziału: EM

L.p.
1
Symbol rejestru
3223
Nazwa
Ewidencja analityczna i syntetyczna
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ewidencji Majątku i Sprawozdawczości, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków

 ANNA KRÓLIKOWSKA ul. Sarego 4,
31-047 Kraków, pokój nr 209, telefon: 12 616 9713

 KATARZYNA WIRECKA ul. Sarego 4,
31-047 Kraków, pokój nr 209, telefon: 12 616 9646

Podstawa prawna
pokaż pokaż
  1. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351),
  2. ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865),
  3. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67 i nr 27, poz. 140),
  4. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych , samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911),
  5. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864),
  6. zarządzenie Nr 2458/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 września 2016 r.  w sprawie Zakładowego Planu Kont (z późn. zm.),
  7. zarządzenie Nr 882/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura ds. Ewidencji Mienia.
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę