ZGŁASZANIE ZAMIARU PRZYSTĄPIENIA DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, ROZBIÓRKI, ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI

Rejestr w: AU - Wydział Architektury i Urbanistyki

Symbol rejestru
6743
Nazwa
ZGŁASZANIE ZAMIARU PRZYSTĄPIENIA DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, ROZBIÓRKI, ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI
Sposób udostępniania

na wniosek OR-2

Referat/oddział

Referat Postępowań Nieprocesowych, Adres: Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, Telefon: 12/616-80-38

Podstawa prawna

Art. 30 w związku z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2009 r., Nr 23, poz. 135 z późn. zm.)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).

 

 

 

 

Procedury
Uwagi

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

  1. ograniczenia określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych - art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),
  2. na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa) - art. 1 ust. 2 pkt. 6 w związku z art. 41 ust. 2 w związku z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), 5.art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ SPERUDA
Data wytworzenia:
2007-09-20
Data publikacji:
2013-04-29
Data aktualizacji:
2019-05-22

Dziennik zmian rejestru:

2019-05-22 10:01:35
MICHAŁ SPERUDA
 Edycja
2018-05-25 11:35:39
MICHAŁ SPERUDA
 Edycja
2016-11-03 13:02:44
MICHAŁ SPERUDA
 Edycja
2014-04-16 10:29:53
MICHAŁ SPERUDA
 Edycja
2013-04-29 10:00:48
MICHAŁ SPERUDA
 Edycja
2013-04-29 08:35:36
MICHAŁ SPERUDA
 Edycja
2013-04-23 11:06:10
MICHAŁ SPERUDA
 Edycja
2013-04-23 11:05:11
MICHAŁ SPERUDA
 Edycja
2012-11-16 09:42:57
MICHAŁ SPERUDA
 Edycja