ZEZWOLENIA NA WEJŚCIE W TEREN SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI W CELU WYKONANIA NIEZBĘDNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Rejestr w: AU - Wydział Architektury i Urbanistyki

Symbol rejestru
6742
Nazwa
ZEZWOLENIA NA WEJŚCIE W TEREN SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI W CELU WYKONANIA NIEZBĘDNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
Sposób udostępniania

na wniosek OR-2

Referat/oddział

Referat Postępowań Administracyjnych Krowodrza - AU-01-1 , Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, telefon: 12 616-8073

Referat Postępowań Administracyjnych Śródmieście - AU-01-2, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, telefon: 12 616 8073 

Referat Postępowań Administracyjnych Nowa Huta - AU-01-3, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, telefon: 12 616 8075

Referat Postępowań Administracyjnych Podgórze-Wschód - AU-01-4, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, telefon: 12 616 8075 

Referat Postępowań Administracyjnych Podgórze-Zachód -AU-01-5, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, telefon: 12 616 8075 

Referat Postępowań Administracyjnych Infrastruktura Miasta  AU-01-6, Rynek Podgórski 1,30-533 Kraków, tel: 12 616 8075

 

Podstawa prawna

Art. 82b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2009 r., Nr 23, poz. 135 z późn. zm.)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

 

Procedury
Uwagi

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

  1. ograniczenia określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych - art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),
  2. na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa) - 4.art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ SPERUDA
Data wytworzenia:
2007-09-20
Data publikacji:
2013-04-29
Data aktualizacji:
2019-05-22

Dziennik zmian