Planowanie zabezpieczenia gminy przed powodzią oraz analizaowanie zagrożenia.

Rejestr w: OC - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Symbol rejestru
5544
Nazwa
Planowanie zabezpieczenia gminy przed powodzią oraz analizaowanie zagrożenia.
Sposób udostępniania
Referat/oddział

PIOTR SOLAK os. Zgody 2,
31-949 Kraków, pokój nr 207, telefon: 12 616 8966

Referat Ochrony Przed Powodzią, os. Zgody 2, 31-949 Kraków 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz. 125, 534).
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011 nr 14, poz. 67 z późn.zm.).

Uwagi

W BIP MK znajduje się informacja nt. Lokalnego planu ograniczania skutków powodzi i profilaktyki powodziowej dla Krakowa, sprawozdania z realizacji LPOSPIPP, tablice powodziowe, broszura przeznaczona dla osób mieszkających na terenach zagrożonych powodzią, materiały edukacyjne i dydaktyczne dotyczące tematyki powodziowej dla szkół opracowane przez IMGW, ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Krakowa, RAPORT PO POWODZI 2010 rok.

 

Osoba odpowiedzialna:
BOGDAN KLIMEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PIOTR RUSOWICZ
Data wytworzenia:
2007-09-20
Data publikacji:
2013-04-23
Data aktualizacji:
2019-05-21

Dziennik zmian