Programy opieki nad zabytkami i sprawozdawczość w tym zakresie

Rejestr w: KD - Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Symbol rejestru
411
Nazwa
Programy opieki nad zabytkami i sprawozdawczość w tym zakresie
Sposób udostępniania
Referat/oddział

Referat Ds. Dziedzictwa Kulturowego

pl. Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków

pokój 37

Anna Kurzejowska

tel.: 12 616 1925

Podstawa prawna
  1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140).
  2. Ustawa z dnia 23 lipca 2013 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017, poz. 2187 z późn. zm.).
  3. Uchwała Nr CII/2665/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 4010).
Procedury
Uwagi

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Osoba odpowiedzialna:
MAGDALENA DOKSA-TVERBERG - CZASOWE ZASTĘPSTWO NA STANOWISKU DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGUSŁAWA PRESZ
Data wytworzenia:
2013-04-25
Data publikacji:
2013-04-25
Data aktualizacji:
2019-05-20

Dziennik zmian