Dokument archiwalny

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa - VII kadencji

W myśl postanowień Statutu Miasta Krakowa radny ma prawo składania interpelacji. Interpelację składa się w sprawach związanych z:

  1. realizacją uchwał Rady,
  2. wykonywaniem zadań przez Prezydenta, Magistrat i miejskie jednostki organizacyjne.

Interpelacja powinna zawierać w szczególności:

  1. krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz
  2. wynikające stąd pytania lub/i postulaty.

Interpelacje mogą być składane na sesjach oraz w okresach między sesjami. Interpelacja może mieć formę pisemną lub ustną. Interpelacje pisemne składa się na ręce Przewodniczącego. Przed wygłoszeniem interpelacji ustnej radny wpisuje się na listę interpelujących oraz na piśmie doręcza Przewodniczącemu tezy interpelacji. Składając interpelację radny określa formę odpowiedzi (ustną w czasie obrad sesji lub pisemną doręczaną radnemu). Wskazanie radnego dotyczące formy odpowiedzi wiąże interpelowanego. Przy braku wskazania obowiązuje forma pisemna. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje przyjęte interpelacje Prezydentowi, który udziela odpowiedzi na interpelację w ciągu 21 dni od daty jej złożenia. W przypadku uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą, radny może zwrócić się do Przewodniczącego o ponowne umieszczenie interpelacji w porządku obrad sesji w punkcie "Odpowiedzi na interpelacje". Łączny czas interpelacji wygłaszanych przez radnego na sesji nie może przekroczyć 4 minut.


Poniżej publikowane są interpelacje złożone na piśmie oraz pisemne tezy interpelacji wygłoszonych ustnie. Publikacja odpowiedzi na interpelację następuje niezwłocznie po udzieleniu odpowiedzi radnemu przez Prezydenta Miasta Krakowa. W sytuacji gdy w treści interpelacji, tez lub odpowiedzi na interpelacje występują informacje o ograniczonym dostępie, dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Sesja Nr Imie i
Nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data
zgłoszenia
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelacje
XIIEdward
Porębski
Remontu ul. Figlewicza2019-03-27 PDFPDF
CXVEdward
Porębski
Dodatkowych słupów oświetleniowych przy boisku nad Zalewem Nowohuckim2018-11-07 PDFPDF
CXVEdward
Porębski
Wymiany drzwi i kraty w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy na os. Wandy 232018-11-07 PDFPDF
CXVEdward
Porębski
Wyznaczenia przed budynkiem Środowiskowego Domu Samopomocy na os. Wandy miejsc do parkowania dla niepełnosprawnych2018-11-07 PDFPDF
CXVEdward
Porębski
Korków na odcinku Ujastek Mogilski - al. Solidarności2018-11-07 PDFPDF
CXVEdward
Porębski
Umieszczenia tablic informujących o kierunku jazdy z al. Solidarności w kierunku na Tarnów i Zakopane2018-11-07 PDFPDF
CXIEdward
Porębski
Zagospodarowania skweru przy ul. Wróżenickiej2018-09-26 PDFPDF
CIXEdward
Porębski
Zamontowania znaku D-6 na przejściu dla pieszych w al. Solidarności2018-09-12 PDFPDF
CIXEdward
Porębski
Przycięcia krzaków i drzew na al. Solidarności od strony os. Stalowego2018-09-12 PDFPDF
CIXEdward
Porębski
Przycięcia krzaków i drzew na al. Solidarności od strony os. Centrum A2018-09-12 PDFPDF
<<1234567891011121314>>

Wyszukaj interpelacje