Interpelacje Radnych Miasta Krakowa - VII kadencji

W myśl postanowień Statutu Miasta Krakowa radny ma prawo składania interpelacji. Interpelację składa się w sprawach związanych z:

  1. realizacją uchwał Rady,
  2. wykonywaniem zadań przez Prezydenta, Magistrat i miejskie jednostki organizacyjne.

Interpelacja powinna zawierać w szczególności:

  1. krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz
  2. wynikające stąd pytania lub/i postulaty.

Interpelacje mogą być składane na sesjach oraz w okresach między sesjami. Interpelacja może mieć formę pisemną lub ustną. Interpelacje pisemne składa się na ręce Przewodniczącego. Przed wygłoszeniem interpelacji ustnej radny wpisuje się na listę interpelujących oraz na piśmie doręcza Przewodniczącemu tezy interpelacji. Składając interpelację radny określa formę odpowiedzi (ustną w czasie obrad sesji lub pisemną doręczaną radnemu). Wskazanie radnego dotyczące formy odpowiedzi wiąże interpelowanego. Przy braku wskazania obowiązuje forma pisemna. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje przyjęte interpelacje Prezydentowi, który udziela odpowiedzi na interpelację w ciągu 21 dni od daty jej złożenia. W przypadku uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą, radny może zwrócić się do Przewodniczącego o ponowne umieszczenie interpelacji w porządku obrad sesji w punkcie "Odpowiedzi na interpelacje". Łączny czas interpelacji wygłaszanych przez radnego na sesji nie może przekroczyć 4 minut.


Poniżej publikowane są interpelacje złożone na piśmie oraz pisemne tezy interpelacji wygłoszonych ustnie. Publikacja odpowiedzi na interpelację następuje niezwłocznie po udzieleniu odpowiedzi radnemu przez Prezydenta Miasta Krakowa. W sytuacji gdy w treści interpelacji, tez lub odpowiedzi na interpelacje występują informacje o ograniczonym dostępie, dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Sesja Nr Imie i
Nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data
zgłoszenia
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelacje
CVIIIBogusław
Kośmider
Ewentualnego przejęcia przez miasto drogi ul. Nad Zalewem Bocznej2018-08-29 PDFPDF
CVIIIBogusław
Kośmider
Działań dodatkowych przy remoncie ul. Myślenickiej2018-08-29 PDFPDF
CVIIIBogusław
Kośmider
Wykorzystania recykliny z remontu ul. Myślenickiej do odbudowy dróg wokół ul. Cechowej2018-08-29 PDFPDF
MiędzysesyjnaBogusław
Kośmider
Budowy łącznicy trasy pieszo-rowerowej łączącej ul. Widłakową wzdłuż Wisły2018-08-10 PDFPDF
MiędzysesyjnaBogusław
Kośmider
Budowy Domu Kultury Ruczaj2018-08-10 PDFPDF
MiędzysesyjnaBogusław
Kośmider
Budowy basenu przy ZSOI nr 3/SP 158 na Ruczaju2018-08-10 PDFPDF
MiędzysesyjnaBogusław
Kośmider
Budowy komisariatu Policji na Ruczaju2018-08-10 PDFPDF
MiędzysesyjnaBogusław
Kośmider
Przebudowy SP na 53 na ul. Skośnej2018-08-10 PDFPDF
MiędzysesyjnaBogusław
Kośmider
Wykupu Lasu Borkowskiego2018-08-10 PDFPDF
MiędzysesyjnaBogusław
Kośmider
Kąpieliska Solvay na Borku Fałęckim2018-08-10 PDFPDF
<<12345678910111213141516171819202122232425
262728293031323334353637>>

Wyszukaj interpelacje