Interpelacje Radnych Miasta Krakowa - VII kadencji

W myśl postanowień Statutu Miasta Krakowa radny ma prawo składania interpelacji. Interpelację składa się w sprawach związanych z:

  1. realizacją uchwał Rady,
  2. wykonywaniem zadań przez Prezydenta, Magistrat i miejskie jednostki organizacyjne.

Interpelacja powinna zawierać w szczególności:

  1. krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz
  2. wynikające stąd pytania lub/i postulaty.

Interpelacje mogą być składane na sesjach oraz w okresach między sesjami. Interpelacja może mieć formę pisemną lub ustną. Interpelacje pisemne składa się na ręce Przewodniczącego. Przed wygłoszeniem interpelacji ustnej radny wpisuje się na listę interpelujących oraz na piśmie doręcza Przewodniczącemu tezy interpelacji. Składając interpelację radny określa formę odpowiedzi (ustną w czasie obrad sesji lub pisemną doręczaną radnemu). Wskazanie radnego dotyczące formy odpowiedzi wiąże interpelowanego. Przy braku wskazania obowiązuje forma pisemna. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje przyjęte interpelacje Prezydentowi, który udziela odpowiedzi na interpelację w ciągu 21 dni od daty jej złożenia. W przypadku uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą, radny może zwrócić się do Przewodniczącego o ponowne umieszczenie interpelacji w porządku obrad sesji w punkcie "Odpowiedzi na interpelacje". Łączny czas interpelacji wygłaszanych przez radnego na sesji nie może przekroczyć 4 minut.


Poniżej publikowane są interpelacje złożone na piśmie oraz pisemne tezy interpelacji wygłoszonych ustnie. Publikacja odpowiedzi na interpelację następuje niezwłocznie po udzieleniu odpowiedzi radnemu przez Prezydenta Miasta Krakowa. W sytuacji gdy w treści interpelacji, tez lub odpowiedzi na interpelacje występują informacje o ograniczonym dostępie, dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Sesja Nr Imie i
Nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data
zgłoszenia
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelacje
MiędzysesyjnaBogusław
Kośmider
Realizacji zadania "Skrzydła dla Krakowa"2018-05-15 PDFPDF
MiędzysesyjnaBogusław
Kośmider
Przejęcia na własność Miasta terenów zielonych w Opatkowicach2018-05-15 PDFPDF
MiędzysesyjnaBogusław
Kośmider
Użytkowania abonamentów postojowych mieszkańca2018-05-15 PDFPDF
MiędzysesyjnaBogusław
Kośmider
Modernizacji ul. Myślenickiej2018-04-17 PDFPDF
MiędzysesyjnaBogusław
Kośmider
Ustanowienia użytku ekologicznego na Klinach2018-04-17 PDFPDF
MiędzysesyjnaBogusław
Kośmider
Udostępnienia w tybie bezprzetargowym lokalu miejskiego w Krakowie przy ul. Mostowej będącego w przeszłości własnością środowisk żydowskich na lokal dla ich wspólnoty2018-04-17 PDFPDF
XCVIIIBogusław
Kośmider
Możliwości realizacji dostaw ciepła i ciepłej wody użytkowej2018-03-28 PDFPDF
PDF
XCVIIIBogusław
Kośmider
Zaangażowania Miasta w remont tzw. części wspólnej nieruchomości przy ul. Smolki 12A2018-03-28 PDFPDF
XCVIIIBogusław
Kośmider
Zgody na dofinansowanie w zakresie wymiany pieców najemcom lokalu użytkowego przy ul. Cybulskiego2018-03-28 PDFPDF
XCVIIIBogusław
Kośmider
Wykonania przezz UMK - ZIKIT projektu organizacji ruchu dla Rady Dzielnicy2018-03-28 PDFPDF
<<12345678910111213141516171819202122232425
262728293031323334>>

Wyszukaj interpelacje