Dokument archiwalny

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa - VII kadencji

W myśl postanowień Statutu Miasta Krakowa radny ma prawo składania interpelacji. Interpelację składa się w sprawach związanych z:

  1. realizacją uchwał Rady,
  2. wykonywaniem zadań przez Prezydenta, Magistrat i miejskie jednostki organizacyjne.

Interpelacja powinna zawierać w szczególności:

  1. krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz
  2. wynikające stąd pytania lub/i postulaty.

Interpelacje mogą być składane na sesjach oraz w okresach między sesjami. Interpelacja może mieć formę pisemną lub ustną. Interpelacje pisemne składa się na ręce Przewodniczącego. Przed wygłoszeniem interpelacji ustnej radny wpisuje się na listę interpelujących oraz na piśmie doręcza Przewodniczącemu tezy interpelacji. Składając interpelację radny określa formę odpowiedzi (ustną w czasie obrad sesji lub pisemną doręczaną radnemu). Wskazanie radnego dotyczące formy odpowiedzi wiąże interpelowanego. Przy braku wskazania obowiązuje forma pisemna. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje przyjęte interpelacje Prezydentowi, który udziela odpowiedzi na interpelację w ciągu 21 dni od daty jej złożenia. W przypadku uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą, radny może zwrócić się do Przewodniczącego o ponowne umieszczenie interpelacji w porządku obrad sesji w punkcie "Odpowiedzi na interpelacje". Łączny czas interpelacji wygłaszanych przez radnego na sesji nie może przekroczyć 4 minut.


Poniżej publikowane są interpelacje złożone na piśmie oraz pisemne tezy interpelacji wygłoszonych ustnie. Publikacja odpowiedzi na interpelację następuje niezwłocznie po udzieleniu odpowiedzi radnemu przez Prezydenta Miasta Krakowa. W sytuacji gdy w treści interpelacji, tez lub odpowiedzi na interpelacje występują informacje o ograniczonym dostępie, dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Sesja Nr Imie i
Nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data
zgłoszenia
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelacje
CXIAdam
Kalita
Remontu i dzierżawy parkingu przy ul.Powiśle2018-09-26 PDFPDF
CXIAdam
Kalita
Kar nałożonych na dzieci i młodzież za jazdę bez biletu w okresie wakacji2018-09-26 PDFPDF
CXIAdam
Kalita
Rozważenia możliwości wprowadzenia dla taksówek skrętu w lewo z ul. św. Marka w ul. Sławkowską2018-09-26 PDFPDF
CIXAdam
Kalita
Działania firmy taksówkarskiej2018-09-12 PDFPDF
CIXAdam
Kalita
Pracowni szopkarskich2018-09-12 PDFPDF
CAdam
Kalita
Kontroli w Muzeum Armii Krajowej2018-04-25 PDFPDF
LXXXIXAdam
Kalita
Przeprowadzenia kontroli w Muzeum AK2017-11-22 PDFPDF
LXXXIXAdam
Kalita
Miejskiego Centrum Dialogu2017-11-22 PDFPDF
LXXXVIIAdam
Kalita
umów na publikację materiałów w mediach 2017-10-25 PDFPDF
LXXXVIIAdam
Kalita
Strategii Rozwoju Krakowa i strony internetowej Miejskiego Centrum Dialogu 2017-10-25 PDFPDF
<<12345>>

Wyszukaj interpelacje