Dokument archiwalny

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa - VI kadencji

W myśl postanowień Statutu Miasta Krakowa radny ma prawo składania interpelacji. Interpelację składa się w sprawach związanych z:

  1. realizacją uchwał Rady,
  2. wykonywaniem zadań przez Prezydenta, Magistrat i miejskie jednostki organizacyjne.

Interpelacja powinna zawierać w szczególności:

  1. krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz
  2. wynikające stąd pytania lub/i postulaty.

Interpelacje mogą być składane na sesjach oraz w okresach między sesjami. Interpelacja może mieć formę pisemną lub ustną. Interpelacje pisemne składa się na ręce Przewodniczącego. Przed wygłoszeniem interpelacji ustnej radny wpisuje się na listę interpelujących oraz na piśmie doręcza Przewodniczącemu tezy interpelacji. Składając interpelację radny określa formę odpowiedzi (ustną w czasie obrad sesji lub pisemną doręczaną radnemu). Wskazanie radnego dotyczące formy odpowiedzi wiąże interpelowanego. Przy braku wskazania obowiązuje forma pisemna. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje przyjęte interpelacje Prezydentowi, który udziela odpowiedzi na interpelację w ciągu 21 dni od daty jej złożenia. W przypadku uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą, radny może zwrócić się do Przewodniczącego o ponowne umieszczenie interpelacji w porządku obrad sesji w punkcie "Odpowiedzi na interpelacje". Łączny czas interpelacji wygłaszanych przez radnego na sesji nie może przekroczyć 4 minut.


Poniżej publikowane są interpelacje złożone na piśmie oraz pisemne tezy interpelacji wygłoszonych ustnie. Publikacja następuje po udzieleniu odpowiedzi radnemu przez Prezydenta Miasta Krakowa. W sytuacji gdy w treści interpelacji, tez lub odpowiedzi na interpelacje występują informacje o ograniczonym dostępie, dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Sesja Nr Imie i
Nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data
zgłoszenia
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelacje
CXXITomasz
Urynowicz
Trasy "Podziemna Nowa Huta"2014-11-05 PDFPDF
CXVIITomasz
Urynowicz
Sezonowych otwartych lodowisk2014-10-08 PDFPDF
CXVIITomasz
Urynowicz
Sezonowych otwartych lodowisk2014-10-08 PDFPDF
CXVITomasz
Urynowicz
Planów wykorzystania budynku po XVI Liceum Ogólnokształcącym na os. Willowym 35 w Krakowie2014-09-24 PDFPDF
CXTomasz
Urynowicz
Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ustaleń projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa2014-06-25 PDFPDF
LXXXIIITomasz
Urynowicz
Stanu zadłużenia klubów piłkarskich2013-09-25 PDFPDF
LIVTomasz
Urynowicz
Budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 52012-09-12 PDFPDF
LIIITomasz
Urynowicz
Upamiętnienia KS Hutnik Kraków oraz zmiany nazwy przystanku2012-08-29 PDFPDF
LIITomasz
Urynowicz
aktualnego stanu spraw związanych z planowaną przez inwestora prywatnego spopielarnią zwłok przy ul. Sieroszewskiego2012-07-11 PDFPDF
XLVIIITomasz
Urynowicz
stanu zadrzewienia al. Róż2012-06-13 PDFPDF
<<123456>>

Wyszukaj interpelacje