Dokument archiwalny

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa - VI kadencji

W myśl postanowień Statutu Miasta Krakowa radny ma prawo składania interpelacji. Interpelację składa się w sprawach związanych z:

  1. realizacją uchwał Rady,
  2. wykonywaniem zadań przez Prezydenta, Magistrat i miejskie jednostki organizacyjne.

Interpelacja powinna zawierać w szczególności:

  1. krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz
  2. wynikające stąd pytania lub/i postulaty.

Interpelacje mogą być składane na sesjach oraz w okresach między sesjami. Interpelacja może mieć formę pisemną lub ustną. Interpelacje pisemne składa się na ręce Przewodniczącego. Przed wygłoszeniem interpelacji ustnej radny wpisuje się na listę interpelujących oraz na piśmie doręcza Przewodniczącemu tezy interpelacji. Składając interpelację radny określa formę odpowiedzi (ustną w czasie obrad sesji lub pisemną doręczaną radnemu). Wskazanie radnego dotyczące formy odpowiedzi wiąże interpelowanego. Przy braku wskazania obowiązuje forma pisemna. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje przyjęte interpelacje Prezydentowi, który udziela odpowiedzi na interpelację w ciągu 21 dni od daty jej złożenia. W przypadku uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą, radny może zwrócić się do Przewodniczącego o ponowne umieszczenie interpelacji w porządku obrad sesji w punkcie "Odpowiedzi na interpelacje". Łączny czas interpelacji wygłaszanych przez radnego na sesji nie może przekroczyć 4 minut.


Poniżej publikowane są interpelacje złożone na piśmie oraz pisemne tezy interpelacji wygłoszonych ustnie. Publikacja następuje po udzieleniu odpowiedzi radnemu przez Prezydenta Miasta Krakowa. W sytuacji gdy w treści interpelacji, tez lub odpowiedzi na interpelacje występują informacje o ograniczonym dostępie, dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Sesja Nr Imie i
Nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data
zgłoszenia
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelacje
CXVIAdam
Kalita
Kampanii samorządowej2014-09-24 PDFPDF
CXVIAdam
Kalita
Ogrodzenia Orlika przy Szkole Podstawowej nr 402014-09-24 PDFPDF
CXIVAdam
Kalita
Muzeum Armii Krajowej2014-09-10 PDFPDF
CXIIIAdam
Kalita
Transportu realizowanego w Krakowie przez wózki elektryczne na trasach turystycznych2014-08-27 PDFPDF
CXIIIAdam
Kalita
Reklamowania na terenie Starego Miasta usług klubów nocnych2014-08-27 PDFPDF
CXIIAdam
Kalita
Teatru Łaźnia Nowa2014-07-09 PDFPDF
CXIIAdam
Kalita,Ryszard
Kapuściński
Wykorzystania służbowych kart kredytowych w Urzędzie Miasta Krakowa w 2013 i 2014 roku2014-07-09 PDFPDF
PDF
CIXAdam
Kalita
Systemu sygnalizacji świetlnej2014-06-11 PDFPDF
CIXAdam
Kalita,Marcin
Szymański
Instalacji pomnika z podobizną Lenina2014-06-11 PDFPDF
PDF
CVIAdam
Kalita
przeprowadzenia na koszt miasta renowacji grobowca rodzinnego prof. Napoleona Cybulskiego zmarłego 26 kwietnia 1919 r. i pochowanego na cmentarzu Rakowickim2014-05-21 PDFPDF
<<1234>>

Wyszukaj interpelacje