Historia sporządzenia zmiany planu CYSTERSÓW Logo

Powierzchnia planu - 47,6 ha
Jednostka ewidencyjna Śródmieście
Dzielnica II Grzegórzki

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem zmiany planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 27 lutego 2013 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXVIII/977/13 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CYSTERSÓW" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 11 marca 2013 r., poz. 1968 - weszła w życie w dniu 26 marca 2013 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu

Obszar i granice zmiany planu
Obszar i granice zmiany planu


Procedura sporządzania zmiany planu Projekt ustaleń zmiany planu Ogłoszenia Prezydenta Miasta  
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia zmiany planu: „Celem niniejszej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Cystersów", przyjętego przez Radę Miasta Krakowa Uchwałą Nr CV/1411/10 z dnia 7 lipca 2010 r., jest potrzeba dostosowania treści ustaleń dotyczących minimalnych wskaźników parkingowych dla zabudowy mieszkaniowej w dostosowaniu do polityki parkingowej zawartej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa z 2003 r.”.

Wnioski do zmiany planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


PROCEDURA SPORZĄDZANIA ZMIANY PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu - 11 maja 2012 r.
 2. Termin składania wniosków do zmiany planu - do 3 czerwca 2012 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków złożonych do zmiany planu - Zarządzenie Nr 2387/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2012 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu - 5 października 2012 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany planu - od 15 października do 13 listopada 2012 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie zmiany planu - 29 października 2012 r.
 7. Termin składania uwag do wyłożonego projektu zmiany planu - do 27 listopada 2012 r.
 8. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego projektu zmiany planu - Zarządzenie Nr 3847/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2012 r.
 9. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany planu - Zarządzenie Nr 201/2013 Prezydenta Miasta Krakowa - 28 stycznia 2013 r.
 10. Uchwalanie zmiany planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 13 lutego 2013 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 11. Uchwalanie zmiany planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 27 lutego 2013 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr LXVIII/977/13 w sprawie uchwalenia zmiany planu.
 12. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 11 marca 2013 r., poz. 1968.

_do górydo góry
PROJEKT ZMIANY PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(2) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 201/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 czerwca 2010 r.

DRUK NR 1144:
- w dniu 13 lutego 2013 r.,- pierwsze czytanie projektu uchwały,
- w dniu 27 lutego 2013 r. - drugie czytanie projektu uchwały oraz głosowanie nad uchwaleniem zmiany planu - Rada podjęła uchwałę Nr LXVIII/977/13 w sprawie uchwalenia zmiany planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń zmiany planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu zmiany planu - Załącznik nr 1 do uchwały (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LXVII - 13 lutego 2013 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LXVIII - 27 lutego 2013 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK

(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 15 października do 13 listopada 2012 r.:


dokument pdf-tekstTreść projektu zmiany planu - projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany planu

dokument pdf-tekstInformacja dotycząca dyskusji publicznej

_do górydo góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(2) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 5 października 2012 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Cystersów".


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647), a także w związku z uchwałą Nr XLIII/561/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2012 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Cystersów". W związku z uzyskanym od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uzgodnieniem na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, prognoza oddziaływania na środowisko do przedmiotowej zmiany planu nie była sporządzona.

Przedmiotem zmiany planu miejscowego są ustalenia planistyczne w zakresie § 15 ustęp 1 pkt 6 lit. a Uchwały Nr CV/1411/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Cystersów". § 15 ustęp 1 pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie: "a) 1,2 miejsce postojowe dla samochodów osobowych na 1 mieszkanie".

Projekt zmiany planu udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 15 października  do 13 listopada 2012 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Ponadto projekt zmiany planu udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- wtorki: od 14:00 do 16:00
- poniedziałki, środy, czwartki i piątki: od 11:00 do 13:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego obszaru "Cystersów" zostanie przeprowadzona w dniu 29 października 2012 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, sala Kupiecka, początek o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu zmiany planu miejscowego.

Uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2012 r. – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi należy wnosić na piśmie:
- w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. J. Sarego 4 (Dziennik Podawczy – pok. 10),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. J. Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 11 maja 2012 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Cystersów".


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały Nr XLIII/561/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Cystersów".
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu zmiany planu miejscowego.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 czerwca 2012 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy. Wnioski można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr LXVIII/977/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Cystersów":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr XLIII/561/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Cystersów":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

  dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planu

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 201/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Cystersów":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 2. Zarządzenie Nr 3847/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Cystersów":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (wyłączona jawność)*


 3. Zarządzenie Nr 2387/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Cystersów":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 182/2013 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lutego 2013 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Cystersów" (Druk nr 1144):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 2. Opinia Nr 145/2012 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2012 r. dotycząca projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Cystersów":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip

_do górydo góryOdnośnik do listy planów sporządzanychPowrót do obowiązującej wersji planu  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip