Historia sporządzenia zmiany planu III KAMPUS UJ - WSCHÓD Logo
 

Powierzchnia zmiany planu - 133 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem zmiany planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 26 czerwca 2013 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXXVII/1129/13 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "III KAMPUS UJ - WSCHÓD" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 9 lipca 2013 r. poz. 4390 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 24 lipca 2013 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Obszar i granice zmiany planu
Obszar i granice zmiany planu


Procedura sporządzania zmiany planu Projekt zmiany planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia zmiany planu: "Przyjęty przez Radę Miasta Krakowa uchwałą Nr LXXXIII/817/05 z dnia 22 czerwca 2005 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "III Kampus UJ-Wschód" (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 432, poz. 3203 z dnia 3 sierpnia 2005 r.) stanowi podstawę prawną dla prowadzenia na tym terenie działań inwestycyjnych. Sześcioletnia praktyka wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę w oparciu o ustalenia tego planu oraz nowe oczekiwania właścicieli lub użytkowników terenów położonych w granicach planu wskazują na częściową dezaktualizację jego ustaleń, głównie w zakresie: katalogu przeznaczeń dopuszczalnych, towarzyszących funkcjom podstawowym, udziału procentowego przeznaczeń i funkcji dopuszczalnych w poszczególnych terenach, parametrów, wskaźników i zasad kształtowania zabudowy, wskaźników dotyczących polityki parkingowej. Aktualnie zapisy obowiązującego planu miejscowego nie zapewniają możliwości realizacji potrzeb inwestorów, co w sposób pośredni ogranicza ich aktywność inwestycyjną. Dostosowanie prawa lokalnego do aktualnych potrzeb może nastąpić jedynie w trybie zmiany planu miejscowego. Przystąpienie do sporządzania zmiany planu jest uzasadnione potrzebą ustalenia nowych warunków prawno-przestrzennych dla kolejnych zamierzeń inwestycyjnych realizowanych w tym obszarze, w szczególności w granicach obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w której wyznaczono m.in. Tereny Parku Technologicznego".

Wnioski do zmiany planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi dotyczące wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Odnośnik do listy planów sporządzanychPowrót do obowiązującej wersji planu  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip