Historia sporządzenia zminay planu REJON ULICY PACHOŃSKIEGO Logo
 

Powierzchnia planu - 5,6 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Prądnik Biały

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem zmiany planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 11 lipca 2012 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LII/689/12 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY PACHOŃSKIEGO" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 20 lipca 2012 r., poz. 3577 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 4 sierpnia 2012 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).

Wejście w życie w dniu 18 czerwca 2019 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC PACHOŃSKIEGO, WYKI, ŁOKIETKA"

ODNOŚNIK DO WERSJI PLANU obowiązującej do dnia 18 czerwca 2019 r.Odnośnik do nieobowiązującej wersji planu


Obszar i granice zmiany planu
Obszar i granice zmiany planu


Procedura sporządzania zmiany planu Projekt zmiany ustaleń planu Ogłoszenia Prezydenta Miasta  
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Celem niniejszej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Rejon ulicy Pachońskiego", przyjętego przez Radę Miasta Krakowa Uchwałą Nr VII/83/07 z dnia 28 lutego 2007 r. jest potrzeba zaktualizowania treści ustaleń dotyczących zasad lokalizacji inwestycji oddziaływujących na środowisko w aspekcie zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dostosowanie prawa lokalnego do potrzeb analizowanego obszaru w zakresie zagospodarowania terenu może nastąpić jedynie w trybie zmiany planu miejscowego".

W ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Krakowa terminach, nie wpłynęły żadne WNIOSKI i UWAGI do zmiany planu.

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip