Historia sporządzenia planu POLANA ŻYWIECKA Logo
 

Powierzchnia planu - 44,1 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
INSTYTUT ROZWOJU MIAST (ob. INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW) w Krakowie


W dniu 23 września 2009 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXXXI/1239/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "POLANA ŻYWIECKA" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2013 r., poz. 5648 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 11 października 2013 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Celem planu jest uporządkowanie procesów inwestycyjnych realizowanych od kilku lat na tym terenie i zapewnienie kontynuacji tych procesów w harmonii z istniejącą zabudową i specyfiką rejonu, a jednocześnie wyeliminowanie procesów niepożądanych, zmierzających np. istotnego przekraczania lokalnych standardów. Plan ułatwi także kształtowanie zieleni towarzyszącej nowej zabudowie i tworzenie nowych przestrzeni publicznych. Ustalenia przyjęte w planie umożliwią rozbudowę niezbędnej infrastruktury technicznej i komunalnej, a także lokalizację nowych dróg wewnętrznych, które zapewnią prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta. Rozwiązania planu będą miały charakter kompleksowy, uwzględniający relacje z sąsiadującymi terenami".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

PowrótPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip