Historia sporządzenia planu ZAKOPIAŃSKA - ZAWIŁA Logo
 

Powierzchnia planu - 22,6 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A.


W dniu 19 lutego 2014 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XCVII/1451/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZAKOPIAŃSKA - ZAWIŁA" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2014 r. poz. 1210 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 13 marca 2014 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCE WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan ma na celu ustalenie i uściślenie zasad kształtowania przestrzeni na tym obszarze, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań, interesów właścicieli i dysponentów terenów oraz interesu publicznego. Obejmuje obszar o bardzo atrakcyjnej lokalizacji, w znacznym już stopniu zainwestowany starą zabudową mieszkaniową niskiej intensywności, podlegającą w ostatnich latach intensywnej wymianie, powiązanej ze zmianą jej charakteru i funkcji. W związku z atrakcyjnością tej części miasta, w obszarze tym oczekiwana jest dalsza, rosnąca dynamika inwestowania. Obszar ten wymaga wprowadzenia regulacji koordynujących proces zagospodarowania, ponieważ spontaniczna jego zabudowa, w drodze indywidualnych decyzji, doprowadzić może nie tylko do chaosu, ale przede wszystkim do obniżenia wartości przestrzeni, jak również do narastania problemów komunikacyjnych tej części miasta".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

PowrótPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip