Historia sporządzenia planu REJON ULICY XX PIJARÓW Logo
 

Powierzchnia planu - 15,4 ha
Jednostka ewidencyjna Śródmieście
Dzielnica III Prądnik Czerwony

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 11 września 2013 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXXXI/1237/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY XX PIJARÓW" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013 r., poz. 5687 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 15 października 2013 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Al. Bora-Komorowskiego oraz ulic: Młyńska - Dzielskiego - Akacjowa podyktowanie jest wnioskiem Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2011 roku wskazującym na potrzebę zmiany planu miejscowego obszaru "Olsza w rejonie ulic Gen. Bora Komorowskiego i Księży Pijarów", uchwalonego uchwałą Nr CXXII/1093/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 1998 r. i uzasadnionymi trudnościami w stosowaniu tego planu w praktyce w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy XX Pijarów" ma na celu uporządkowanie istniejących i przyszłych procesów zagospodarowania terenu. Pozwoli on ustabilizować zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze poprzez kompleksowe rozwiązania, uwzględniające m.in. uporządkowanie istniejącej i nowo powstającej zabudowy, relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną i powiązania z układem komunikacyjnym miasta oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej".


Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w wersji obowiązującej do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

PowrótPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip