Obowiązujący plan DOLINA DŁUBNI - MOGIŁA Logo
 

UWAGA:
1) Od dnia 31 grudnia 2013 r. w obszarze tego planu obowiązuje część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CENTRUM NOWEJ HUTY"Odnośnik do planu
2) Wyrokiem z dnia 11 marca 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt: II SA/Kr 18/11) po rozpoznaniu skargi na uchwałę Nr XLIX/619/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DOLINA DŁUBNI - MOGIŁA":
I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w następujących częściach: § 6 ust. 1 pkt 4 lit. b; § 10 ust. 1 pkt 2 w zakresie słów: "za wyjątkiem miejsc parkingowych dla autokarów służących wyłącznie obsłudze terenu US"; § 10 ust. 1 pkt 3 w zakresie słów: "(za wyjątkiem przekryć namiotowych i powłok pneumatycznych przekrywających boiska sportowe i korty na terenie US)"; § 10 ust. 1 pkt 7 w zakresie słów: "(za wyjątkiem tymczasowych obiektów małej gastronomii na terenie US w czasie trwania imprez)"; § 10 ust. 2; § 12 pkt 2 lit. c; § 12 pkt 10 lit. a w zakresie słowa: "US"; § 12 pkt 10 lit. b; § 14 ust. 1; § 14 ust. 2 pkt 2 i 3 w zakresie słowa: "US"; § 15 ust. 2 pkt 1; § 16 ust. 6 pkt 2; § 16 ust. 8 pkt 3 i 6; § 22 - oraz stwierdza nieważność rysunku planu obejmującego teren US;
II. w pozostałym zakresie skargę oddala.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia WSA
Orzeczenie jest prawomocne od dnia 6 maja 2011 r.

 

Powierzchnia planu - 94,9 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XVIII Nowa Huta

LokalizacjaUCHWAŁA NR XLIX/619/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DOLINA DŁUBNI - MOGIŁA" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 595, poz. 3915 z dnia 17 września 2008 r.

Plan obowiązuje od dnia 18 października 2008 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 12 MB)
- zaktualizowany na dzień 31 grudnia 2013 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 14 MB)
- uchwalony w dniu 27 sierpnia 2008 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 7 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 27 sierpnia 2008 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 595, poz. 3915 z dnia 17 września 2008 r. - ogłoszenie uchwały Nr XLIX/619/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2008 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Plan o charakterze ochronnym, obejmuje obszar włączony w system parków rzecznych i parków miejskich.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip