Dokument archiwalny

Zarządzenie nr 527/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2007

 

Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2007 rok

Załącznik Nr 1.1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Miasta Krakowa za 2007 rok według źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu - struktura i wskaźniki

Załącznik Nr 1.2 - Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Miasta Krakowa za 2007 rok według działów klasyfikacji dochodów budżetowych w podziale na dochody gminy i powiatu

Załącznik Nr 2.1 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2007 rok według klasyfikacji wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2.2 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2007 rok w układzie zadaniowym

Załącznik Nr 2.3 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2007 rok z podziałem na bieżące i majątkowe - zbiorczo

Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2007 rok z podziałem wydatków na bieżące i majątkowe - zbiorczo
Załącznik Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Miasta Krakowa związanych z programami inwestycyjnymi za 2007 rok
Załącznik Nr 5 - Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków za 2007 rok: zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
Załącznik Nr 6 - Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Miasta na realizację zadań publicznych za 2007 rok według działów i rodziałów klasyfikacji wydatków budżetowych (bieżących i inwestycyjnych)
Załącznik Nr 7.1 - Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok. Zbiorczo dziedzinami
Załącznik Nr 7.2 - Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok. Zbiorczo dziedzinami
Załącznik Nr 7.3 Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2007 rok. Zbiorczo dziedzinami
Załącznik Nr 8.1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami oraz zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w jednostce, której powierzono realizację tych zadań za 2007 rok - według działów i rodziałów klasyfikacji budżetowej
Załącznik Nr 9 - Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień za 2007 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych
Załącznik Nr 10.1 - Sprawozdanie z wykorzystania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic za 2007 rok
Załącznik Nr 10.2 - Sprawozdanie z wykonania zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe za 2007 rok
Załącznik Nr 11 - Informacja o wykonaniu zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania za środków zagranicznych niepodlagających zwrotowi za 2007 rok
Załącznik Nr 12.1 - Sprawozdanie o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 w układzie zadaniowym
Załącznik Nr 12.2 - Sprawozdanie o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 w układzie zadaniowym

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA OKARMUS, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ZBIGNIEW ŻULIK
Data wytworzenia:
2008-03-25
Data publikacji:
2008-03-26
Data aktualizacji:
2009-02-17