Dokument archiwalny

Zarządzenie Nr 595/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2006

 

Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2006 rok

 

Załącznik Nr 1.1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Miasta Krakowa za 2006 rok według źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu - struktura i wskaźniki

 

Załącznik Nr 1.2 - Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Miasta Krakowa za 2006 rok według działów klasyfikacji dochodów budżetowych w podziale na dochody gminy i powiatu

 

Załącznik Nr 2.1 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2006 rok według klasyfikacji wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2.2 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2006 rok w układzie zadaniowym

 

Załącznik Nr 2.3 - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa za 2006 rok

 

Załącznik Nr 3.1 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2006 rok z podziałem wydatków na bieżące i majątkowe - zbiorczo

 

 

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Miasta Krakowa związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi za 2006 rok

Załącznik Nr 4.1 - Wydatki na inwestycje strategiczne 

Załącznik Nr 4.2 - Wydatki na inwestycje programowe

 

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków za 2006 rok: zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

Załącznik Nr 5.1 - Zakłady budżetowe

Załącznik Nr 5.2 - Gospodarstwa pomocnicze

Załącznik Nr 5.3 - Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane

 

 

Załącznik Nr 6.1 - Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Miasta na realizację zadań publicznych za 2006 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków budżetowych (bieżące i inwestycyjne)

 

Załącznik Nr 7.1 - Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok. Zbiorczo dziedzinami

Załącznik Nr 7.2 - Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok. Zbiorczo dziedzinami

Załącznik Nr 7.3 - Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2006 rok. Zbiorczo dziedzinami

 

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami oraz zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w jednostce, której powierzono realizację tych zadań za 2006 rok - według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 8.1 - Dochody

Załącznik Nr 8.2 - Wydatki

Załącznik Nr 8.3 - Dochody odprowadzane do budżetu państwa wg działów klasyfikacji budżetowej

 

 

Załącznik Nr 9.1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Porfilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień za 2006 rok według działów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych

 

Załącznik Nr 10.1 - Sprawozdanie z wykorzystania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic za 2006 rok

 

Załącznik Nr 10.2 - Spraowzdanie z wykonania zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe za 2006 rok w układzie zadaniowym

 

Załącznik Nr 11.1 - Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oarz przewidzianych do finansowania i wspólfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2006 rok

 

Załącznik Nr 11.2 - Wykaz zadań przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2006 roku

 

Załącznik Nr 12.1 - Sprawozdanie o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 w układzie zadaniowym

 

Załącznik Nr 12.2 - Sprawozdanie o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 w układzie zadaniowym