Historia sporządzenia planu WYCIĄŻE Logo
 

Powierzchnia planu - 281,6 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XVIII Nowa Huta

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
INSTYTUT ROZWOJU MIAST (ob. INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW) w Krakowie


W dniu 7 października 2009 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXXXII/1075/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WYCIĄŻE" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 662 poz. 4979 z dnia 28 października 2009 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl) - weszła w życie w dniu 28 listopada 2009 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCE WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan o charakterze aktywizującym procesy inwestycyjne i przekształcenia terenów leżących na Obszarze Kraków - Wschód, określonych w Studium jako obszar aktywizacji gospodarczej. Wpłynie na poprawę jakości życia obecnych i przyszłych mieszkańców obszaru poprzez ochronę zachowanych terenów cennych kulturowo przy równoczesnym rozwoju funkcji podnoszących rangę tej części Krakowa. Spowoduje pozyskanie nowych terenów dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Ustali zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno - przestrzenną, uwzgledniającą relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemem rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w wersji obowiązującej do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

PowrótPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2006-08-31
Data publikacji:
2006-08-31
Data aktualizacji:
2020-04-21