Historia sporządzenia planu DOLINA DŁUBNI - OBSZAR SPORTU I REKREACJI Logo

Powierzchnia planu - 74,3 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XVIII Nowa Huta

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 7 października 2009 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXXXII/1077/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DOLINA DŁUBNI - OBSZAR SPORTU I REKREACJI" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 663, poz. 4983 z dnia 29 października 2009 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl) - weszła w życie w dniu 29 listopada 2009 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu

Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiPlan o charakterze ochronnym, obejmuje obszar włączony w system parków rzecznych i parków miejskich.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w wersji obowiązującej do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 22 września 2006 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 24 października 2006 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków złożonych do planu - Zarządzenie Nr 2521/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 listopada 2006 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 3 września 2007 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 11 września do 12 października 2007 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 13 września 2007 r.
 7. Termin składania uwag do wyłożonego projektu planu - do 26 października 2007 r.
 8. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 2383/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 listopada 2007 r.
 9. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 574/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 marca 2008 r.
 10. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - pierwsze czytanie projektu uchwały - 9 kwietnia 2008 r.
 11. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - drugie czytanie projektu uchwały - 23 kwietnia 2008 r. - projekt został wycofany.
 12. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 16 maja 2008 r.
 13. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 26 maja do 24 czerwca 2008 r.
 14. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonym projekcie planu - 12 czerwca 2008 r.
 15. Termin składania uwag do ponownie wyłożonego projektu planu - do 8 lipca 2008 r. - Nie wniesiono uwag.
 16. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 27 sierpnia 2008 r. - projekt został wycofany.
 17. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 1985/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 września 2009 r. (po wycofaniu poprzedniego projektu).
 18. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 23 września 2009 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 19. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 7 października 2009 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr LXXXII/1077/09 w sprawie uchwalenia planu.
 20. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 663, poz. 4983 z dnia 29 października 2009 r.

_do górydo góry
PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(4) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIAST AKRAKOWA
zarządzeniem Nr 1985/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 września 2009 r.

DRUK NR 1297:
- w dniu 23 września 2009 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu,
- w dniu 7 paźdzernika 2009 r. - drugie czytanie projektu uchwały oraz głosowanie nad uchwaleniam planu - Rada podjęła uchwałę Nr LXXXII/1077/09 w sprawie uchwalenia planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 do uchwały

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 3 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 4STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LXXXI - 23 września 2009 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LXXXII - 7 października 2009 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK

(3) PROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 26 maja do 24 czerwca 2008 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej (ok. 3 MB)

dokument pdf-tekstProtokół z dyskusji publicznej_(2) przeprowadzonej w dniu 12 czerwca 2008 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

(2) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIAST AKRAKOWA
zarządzeniem Nr 574/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 marca 2008 r.

DRUK NR 591:
- w dniu 9 kwietnia 2008 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu,
- w dniu 23 kwietnia 2008 r. - drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Rada wycofała projekt po drugim czytaniu.


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XXXIX - 9 kwietnia 2008 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XLI - 23 kwietnia 2008 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK

(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 11 września do 12 października 2007 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument jpg-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 1,5 MB)

dokument jpg-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej (ok. 1,5 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(1) przeprowadzonej w dniu 13 września 2007 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:(2) PROGNOZA PONOWNIE WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 26 maja do 24 czerwca 2008 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 2 MB)
(1) PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 11 września do 12 października 2007 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 1 MB)

dokument jpg-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 2 MB)

_do górydo góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(3) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 16 maja 2008 r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Dolina Dłubni - Obszar sportu i rekreacji" w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10, w związku z art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Dłubni - Obszar sportu i rekreacji" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do w/w planu, w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Dłubni - Obszar sportu i rekreacji" (druk nr 591 po II czytaniu projektu uchwały). Zmiany dotyczą terenów usługowych zlokalizowanych wzdłuż ul. T. Ptaszyckiego i obejmują:

1. Dla terenów „U.1, U.2, U.3, U.4”: zmiana wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej z 70% na 50%.
2. Dla terenów „U.1, U.2, U.3, U.4”: zmiana wskaźnika powierzchni zabudowy działki z 25% na 40%.
3. Dla terenów „U.1, U.2, U.3, U.4”: dodanie w treści uchwały, w § 23 ustępu 7 o następującej treści: „Zakaz lokalizowania obiektów związanych z gospodarowaniem odpadami z wyłączeniem wiat śmietnikowych”.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 26 maja 2008 r. do 24 czerwca 2008 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:
- poniedziałki    14:30 - 16:30,
- pozostałe dni tygodnia   8:00 - 10:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyniku wprowadzonych zmian w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi w zakresie wprowadzonych zmian określonych powyżej.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lipca 2008 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres, podany w niniejszym Ogłoszeniu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego - w zakresie wprowadzonych zmian - zostanie przeprowadzona w dniu 12 czerwca 2008 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala im. J. Dietla o godz.14:30.

Jednocześnie działając na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, w związku z art. 34 ust. 1 i art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, zamieszczono informacje:
ˇ o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Dłubni - Obszar sportu i rekreacji",
ˇ o prognozie oddziaływania na środowisko w/w planu miejscowego.

Zgodnie z art. 40 ust.1 przywoływanej ustawy  Prawo ochrony środowiska  projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - w zakresie wprowadzonych zmian - poddaje się postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko można składać na piśmie w terminie do dnia 8 lipca 2008 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres, podany w Ogłoszeniu.

(2) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 3 września 2007 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Dolina Dłubni - Obszar sportu i rekreacji" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr CXV/1202/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Dłubni-Obszar sportu i rekreacji", zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dolina Dłubni - Obszar sportu i rekreacji”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do w/w planu - w dniach od 11 września 2007 r. do 12 października 2007 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach:

- poniedziałki: 14:30 - 16:00,
- wtorki, środy, czwartki i piątki: 8:00 - 10:00.

Obszar planu obejmuje tereny pomiędzy al. Solidarności, ul. T. Ptaszyckiego, ul. Bulwarową i ul. Ujastek Mogilski.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2007 r. w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres, podany w niniejszym Ogłoszeniu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 13 września 2007 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, sala Kupiecka, początek o godz. 14:30.

Jednocześnie działając na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, w związku z art. 34 ust. 1 i art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Dłubni - Obszar sportu i rekreacji",
- o prognozie oddziaływania na środowisko do w/w planu miejscowego.
Zgodnie z art. 40 ust.1 przywoływanej ustawy Prawo ochrony środowiska projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej poddaje się   postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa  w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko można składać na piśmie w terminie do dnia 26 października 2007 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres, podany w Ogłoszeniu.

(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 22 września 2006 r.

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Dłubni - Obszar sportu i rekreacji".


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr CXV/1202/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Dłubni - Obszar sportu i rekreacji".

Obszar planu obejmuje tereny pomiędzy Al. Solidarności, ul. T. Ptaszyckiego, ul. Bulwarową i ul. Ujastek Mogilski.
Szczegółowe granice obszaru objętego planem określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie – w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 13), lub - drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, w terminie do dnia 24 października 2006 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr LXXXII/1077/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Dłubni - Obszar sportu i rekreacji":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr CXV/1202/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Dłubni - Obszar sportu i rekreacji":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

  dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planu

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 1985/2009 Prezydent Miasta Krakowa z dnia 10 września 2009 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Dłubni - Obszar sportu i rekreacji":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia


 2. Informacja z dnia 23 lipca 2008 r. o braku uwag dotyczących ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Dłubni - Obszar sportu i rekreacji":


  dokument pdf-tekstTreść informacji (skan)


 3. Zarządzenie Nr 574/2008 Prezydent Miasta Krakowa z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Dłubni - Obszar sportu i rekreacji":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia


 4. Zarządzenie Nr 2383/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Dłubni - Obszar sportu i rekreacji":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (wyłączona jawność)*


 5. Zarządzenie Nr 2521/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Dłubni - Obszar sportu i rekreacji":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 175/2009 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska z dnia 5 października 2009 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Dłubni - Obszar sportu i rekreacji":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 2. Opinia Nr 97/2008 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska z dnia 21 kwietnia 2008 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Dłubni - Obszar sportu i rekreacji":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 3. Opinia Nr 50/2007 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska z dnia 25 czerwca 2007 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Dłubni - Obszar sportu i rekreacji":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip

_do górydo góryPowrótPowrót do obowiązującej wersji planu  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-04-24 13:24:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-12 13:23:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-17 14:06:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-11-19 10:03:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-16 12:27:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-15 12:52:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-05-14 11:05:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-11-08 13:01:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-17 13:55:39
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2015-08-06 11:09:20
TOMASZ GDULA
 Edycja