Historia sporządzenia planu DOLINA RUDAWY - MAŁE BŁONIA Logo
 

Powierzchnia planu - 71,9 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnice: V Krowodrza, VI Bronowice i VII Zwierzyniec

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A.


W dniu 12 maja 2010 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr C/1332/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DOLINA RUDAWY - MAŁE BŁONIA" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 269, poz. 1779 z dnia 27 maja 2010 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 27 czerwca 2010 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 27 lutego 2012 r. stwierdzający nieważność uchwały w sprawie uchwalenia planu - prawomocny od dnia 4 października 2012 r.


ODNOŚNIK DO UNIEWAŻNIONEGO PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu
(Orzeczenia WSA i NSA)


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan o charakterze ochronnym, obejmuje obszar włączony w system parków rzecznych i parków miejskich. W granicach planu znajdują się tereny częściowo już zainwestowane (znajdują się tu m.in. obiekty sportowe AGH i UJ). Plan graniczy też z terenami intensywnie zainwestowanymi. Pozwoli stabilizować zasady zagospodarowania przestrzennego wcałym obszarze poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą przede wszystkim kształtowanie systemów zieleni i przestrzeni pulicznych oraz relacje z terenami otaczającymi".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w wersji obowiązującej do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip