Obowiązujący plan UJŚCIE WILGI Logo
 

UWAGA:
1) W części obszaru planu sporządzany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "OSIEDLE PODWAWELSKIE"Przekierowanie do strony planu
2) Od dnia 8 października 2013 r. w niewielkiej części obszaru tego planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "BULWARY WISŁY"Odnośnik do planu
3) Od dnia 22 maja 2014 r. w niewielkiej części obszaru tego planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "MONTE CASSINO - KONOPNICKIEJ"Odnośnik do planu

 

Powierzchnia planu - 42 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

LokalizacjaUCHWAŁA NR CXIII/1127/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "UJŚCIE WILGI" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 415, poz. 2639 z dnia 17 lipca 2006 r.

Plan obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2006 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 3 MB)
- zaktualizowany na dzień 22 maja 2014 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 2 MB)
- uchwalony w dniu 21 czerwca 2006 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 2 MB)

dokument pdf-tekst

Wykaz obiektów zabytkowych
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 21 czerwca 2006 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 415, poz. 2639 z dnia 17 lipca 2006 r. - ogłoszenie uchwały Nr CXIII/1127/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w rar.


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia protestów i zarzutów do projektu planu /
Stenogramy z sesji RMK

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A.

Plan obejmuje atrakcyjny obszar położony blisko centrum Krakowa, na prawym brzegu Wisły w rejonie osiedla Ludwinów. Obszar charakteryzuje się zróżnicowanym zagospodarowaniem i zainwestowaniem. Część wschodnia posiada cechy dawnego obszaru peryferyjnego miasta o charakterze przemysłowym (dawne warsztaty Szkoły Kuśnierskiej) z enklawami zabudowy mieszkaniowej. Część zachodnia, ograniczona ciągami komunikacyjnymi i terenami osiedli mieszkaniowych w znacznym zakresie użytkowana jest jako ogrody działkowe a także - przy ul. Rozdroże - kompleks zabudowy wielorodzinnej.
Potrzeba sporządzenia planu dla obszaru "Ujście Wilgi" wynikała przede wszystkim z konieczności zapewnienia rezerwy trenów dla przyszłej realizacji "Kanału Krakowskiego", uściślenia jego przebiegu oraz takiego ukierunkowania zagospodarowania terenów w jego sąsiedztwie, aby uwzględnić potrzeby rozwoju lecz jednocześnie nie wykluczyć realizacji tej inwestycji, ważnej dla ochrony przed powodzią. Plan w tym zakresie jest spójny z ustaleniami uchwalonego przez Radę Miasta Krakowa dokumentem p.n. "Lokalny plan ograniczenia skutków powodzi i profilaktyki powodziowej dla Krakowa". Budowa Kanału Krakowskiego o funkcjach przeciwpowodziowej i żeglugowej wymieniona jest w tym dokumencie jako jedno z niezbędnych zadań i działań dla ochrony Krakowa przed powodzią. Potrzeba realizacji Kanału i rezerwacji terenów dla inwestycji całego systemu kompleksowej ochrony przed powodzią, w skali Województwa Małopolskiego została potwierdzona w projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego. Plan umożliwi dokonanie przekształceń w dotychczasowym zagospodarowaniu tego obszaru w kierunku jego wykorzystania dla zorganizowanych działań inwestycyjnych, z zachowaniem rezerwowanych terenów dla "Kanału Krakowskiego".

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-07-21 18:59:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-05-08 14:59:18
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-27 12:11:11
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-05 09:37:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-03 12:18:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-24 13:10:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-24 13:06:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-27 12:56:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-02-13 10:05:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-03 15:14:50
TOMASZ GDULA
 Edycja