Obowiązujący plan OTOCZENIE LASU WOLSKIEGO Logo
 

UWAGA:
1) W części obszaru planu przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZAKAMYCZE"Przekierowanie do strony planu
2) Z dniem 9 sierpnia 2010 r. przestała obowiązywać znaczna część planu wraz z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "LAS WOLSKI"Odnośnik do planu
Obowiązuje jedynie 8 obszarów o przeznaczeniu MN i jeden niewielki fragment ZL:
1. Fragmenty działek nr: 86/1, 86/2, 87/1, 88/1, 91/1 o łącznej pow. 0,2949 ha
2. Fragment działki nr 97 o pow. 0,0368 ha
3. Fragmenty działek nr: 112/1, 112/2, 112/4, 112/6, 113/1, 113/3, 113/4, 113/5 o łącznej pow. 0,1946 ha
4. Fragmenty działek nr: 118 i 122 o łącznej pow. 0,1191 ha
(na części działki nr 118, oprócz przeznaczenia MN na działce tej występuje także niewielki obszar o przeznaczeniu ZL)
5. Fragmenty działek nr: 123/1 i 124/2 o łącznej pow. 0,0335 ha
6. Fragment działki nr 155/6 o pow. 0,0229 ha
7. Fragment działki nr 160/2 o pow. 0,0311 ha
8. Fragment działki nr 175 o pow. 0,0320 ha
Powierzchnia ogółem obszarów mpzp "Otoczenie Lasu Wolskiego", które obowiązują po wejściu w życie mpzp obszaru "Las Wolski" wynosi dokładnie: 0,7649 ha.

 

Powierzchnia planu - 20 ha (ok. 0,8 ha od dnia 9 sierpnia 2010 r.)
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VII Zwierzyniec

LokalizacjaUCHWAŁA NR CVIII/1090/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OTOCZENIE LASU WOLSKIEGO" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 406, poz. 2561 z dnia 14 lipca 2006 r.

Plan obowiązuje od dnia 14 sierpnia 2006 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 2 MB)
- zaktualizowany na dzień 9 sierpnia 2010 r.

dokument jpg-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 1 MB)
- uchwalony w dniu 26 kwietnia 2006 r.

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 26 kwietnia 2006 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 406, poz. 2561 z dnia 14 lipca 2006 r. - ogłoszenie uchwały Nr CVIII/1090/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2006 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Opis z okresu obowiązywania całego obszaru planu: Obszar planu należy do najważniejszego kompleksu terenów zielonych Krakowa. Stanowi go fragment północnego i północno - zachodniego skłonu Zrębu Sowińca, przylegający do Lasu Wolskiego i opadający w kierunku podmiejskich terenów Chełma i Zakamycza. Wysokie wartości środowiska przyrodniczo-krajobrazowego spowodowały objęcie tego rejonu miasta ochroną w granicach Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego.
Planem objęto pas terenu pełniący rolę strefy przejściowej pomiędzy środowiskiem leśnym a obszarami zabudowanymi. Na obszar planu składa się mozaika zróżnicowanych form przyrodniczych: łąk, ogrodów i sadów, zadrzewień i zbiorowisk leśnych.
Plan "Otoczenie Lasu Wolskiego" stanowi kontynuację przestrzenną planów zagospodarowania "Wzgórze Św. Bronisławy" oraz "Rejon Fortu Skała" otaczających Las Wolski od strony wschodniej i zachodniej.
Ze względu na znaczne wyniesienie ponad obszary sąsiednie oraz przewagę niskiej roślinności, z obszaru planu obserwować można rozległe widoki i panoramy na wyniesienia Olszanicy, Zakamycza oraz na pasma wzgórz otaczających Kraków od północy. W widokach zewnętrznych omawiany obszar tworzy przedpole dla panoram pokrytego Lasem Wolskim wzgórza Sowińca.
Głównym celem planu jest stworzenie podstaw do realizacji zintegrowanej ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazowego. Konieczność ochrony terenu przed niepożądaną zabudową oraz utrzymanie naturalnej przyrody, krajobrazu i wizualnych walorów obszaru stały się priorytetem w tworzeniu ustaleń planu. Skutkiem ich realizacji będzie zachowanie przyrodniczego charakteru terenu oraz otuliny dla kompleksu Lasu Wolskiego.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip