Dokument archiwalny
Ogłoszenie o przetargu na uzyskanie 36 uprawnień do wjazdu oraz zajmowania miejsca na wyznaczonym postoju w Rynku Głównym dla pojazdów zaprzęgowych obsługujących ruch turystyczny.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na uzyskanie 36 uprawnień do wjazdu oraz zajmowania miejsca na wyznaczonym postoju w Rynku Głównym dla pojazdów zaprzęgowych obsługujących ruch turystyczny

 

I. CENA WYWOŁAWCZA.

3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) netto + należny podatek VAT – za każdy miesiąc, za każde uprawnienie.

 

II. WADIUM.

9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100) – za jedno uprawnienie (jeden oferent może ubiegać się o jedno uprawnienie).

Wadium wpłacone przez oferenta, który wylicytuje uprawnienie zalicza się na poczet należności z tytułu zawarcia umowy. W przypadku, gdy umowa nie zostanie zawarta z winy oferenta, wadium ulega przepadkowi. Uczestnikom przetargu, którzy nie wylicytują uprawnienia, wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia zakończenia przetargu, w sposób odpowiadający formie jego wniesienia. W przypadku odwołania przetargu, wadium zostanie zwrócone wszystkim oferentom, którzy je wpłacili.

 

III. PRZEDMIOT PRZETARGU.

1. Przedmiotem udostępnienia jest 36 uprawnień do wjazdu oraz zajmowania miejsca na wyznaczonym postoju w Rynku Głównym dla pojazdów zaprzęgowych obsługujących ruch turystyczny – po 18 na nieparzyste i parzyste dni miesiąca (uprawnienie oznacza możliwość korzystania z jednego miejsca postojowego).

 

2. Postój, o którym mowa w ust. 1. jest wyznaczony znakami drogowymi na drodze wewnętrznej Rynku Głównego, na działce nr 580/4 obręb 1 – Śródmieście, zgodnie z załącznikiem nr 1 (graficznym) do ogłoszenia.

 

3. Wymagania odnośnie typów i kolorystyki pojazdów zaprzęgowych:

1) dopuszcza się typ „Victoria” i „Lando” (przeszklone). Pojazdy te nie mogą być zawieszone na pasach, posiadać dodatkowych skrzyń i siedzisk (mogą posiadać wyłącznie fabryczną skrzynię tylną, służącą do przewozu drobnych elementów wyposażania),

2) dopuszcza się kolorystykę oraz kolory zbliżone do: koloru czarnego – RAL 9011, koloru białego – RAL 9001, koloru beżowego – RAL 1015, koloru ciemnobrązowego – RAL 8016, koloru bordowego – RAL 3004, koloru ciemnozielonego – RAL 6012.

 

4. Umowy cywilnoprawne zawierane z oferentami, którzy uzyskają uprawnienia do wjazdu oraz zajmowania miejsc na wyznaczonym postoju, będą obowiązywać nieprzerwanie od 1/2 stycznia 2019 r. do 30/31 grudnia 2021 r., w nieparzyste lub parzyste dni miesiąca.

 

5. Opłaty i koszty ponoszone przez przedsiębiorcę:

1) opłata ryczałtowa (miesięczna) za korzystanie z uprawnienia, ustalona w drodze przetargu, płatna miesięcznie z góry do 20-tego dnia każdego miesiąca trwania umowy,

2) opłata z tytułu utrzymania i opróżniania pojemników na końskie odchody,

3) opłata za zakup naklejek kontrolnych (2 szt.) zawierających numer boczny dla pojazdu zaprzęgowego,

4) koszt polisy OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej z rozszerzeniem

o pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC,

5) koszt badań lekarsko-weterynaryjnych (wpisy do paszportów koni),

6) koszt dokonania oznaczenia koni używanych do zaprzęgu za pomocą elektronicznego identyfikatora (chipa),

7) koszt dokumentu uzyskanego od Powiatowego Lekarza Weterynarii potwierdzającego, że miejsce utrzymania koni (stajnia) spełnia minimalne warunki utrzymywania koni (wg rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

28 czerwca 2010 r.),

 

8) koszt corocznych szkoleń prowadzonych przez specjalistów z zakresu hodowli i użytkowania koni.

6. Szczegółowe warunki korzystania z uprawnienia będą zawarte w umowie cywilnoprawnej, której wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

IV. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2018 r. o godz. 9:00 (wejście na salę od godziny 8:30) w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy Rynku Podgórskim 1, w sali obrad im. F. Maryewskiego, po przeprowadzeniu w dniu 23 października 2018 r. kwalifikacji oferentów do uczestnictwa w przetargu.

 

2. W trakcie przetargu w sali mogą przebywać wyłącznie – legitymujący się dokumentem potwierdzającym tożsamość – oferenci uprawnieni do udziału w przetargu i reprezentujący ich pełnomocnicy oraz członkowie komisji przetargowej.

 

3. Przebieg przetargu oraz procedury kwalifikacji oferentów do przetargu regulują „Szczegółowe warunki organizacji przetargu”, stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 

V. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU.

1. Do przetargu mogą przystąpić oferenci, którzy:

1) wnieśli wadium w wysokości podanej w rozdz. II w terminie do dnia 16 października 2018 r.:

a) w gotówce, w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa,

pl. Wszystkich Świętych 3-4, przed upływem terminu do wnoszenia wadium (kasa czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 7:40 – 15:15; przerwa w godz. 12:00 – 12:20),

b) przelewem w taki sposób, aby najpóźniej 16 października 2018 r. wadium znajdowało się na rachunku depozytowym Urzędu Miasta Krakowa,

Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071.

Na dokumencie potwierdzającym wpłatę wadium (niezależnie od formy wpłaty) należy dopisać słowa: „WADIUM – DOROŻKA”.

Wniesienie wadium w sposób niezgodny z ww. warunkami spowoduje wykluczenie z postępowania przetargowego.


2) w dniu 23 października 2018 r. w godz. 9:00 – 14:00 (przerwa w godz. 11:00 – 12:00) w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy Rynku Podgórskim 1, w sali obrad im. F. Maryewskiego przedłożyli komplet dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu, tj.:

a) okazali dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, dokument paszportowy, kartę pobytu, polski dokument tożsamości lub dokument „zgoda na pobyt tolerowany” w okresie ich ważności),

 

b) okazali dokument potwierdzający wpłatę wadium (niezależnie od sposobu wpłaty),

 

c) przedłożyli umowę spółki cywilnej (jeżeli oferentami są wspólnicy spółki cywilnej),

 

d) złożyli pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu określonych w niniejszym ogłoszeniu, szczegółowych warunków organizacji przetargu oraz wzoru umowy udostępnienia uprawnienia – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia,

 

e) w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika:

– okazali dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika,

– przedłożyli pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta w przetargu na każdym etapie postępowania przetargowego – wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia.

Dokument, o którym mowa w lit. c) może być przedstawiony w formie kserokopii, jednak potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez oferentów. Pozostałe dokumenty muszą być przedstawione w oryginale.

Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów jest podstawą niedopuszczenia oferenta do przetargu.

 

2. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci:

1) którzy w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu, wylicytowali miejsca lub uprawnienia w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, ale nie podpisali umowy,

 

2) których odpowiednio: wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu, wylicytował miejsca lub uprawnienia w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, ale nie podpisał umowy,

 

3) z którymi w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu zostały rozwiązane umowy udostępnienia miejsca lub przyznające uprawnienia, wylicytowane w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, z ich winy lub na ich wniosek,

 

4) z których odpowiednio: wspólnikiem, partnerem, członkiem zarządu, komplementariuszem w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu zostały rozwiązane umowy udostępnienia miejsca lub przyznające uprawnienia, wylicytowane w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, z ich winy lub na ich wniosek,

 

5) którzy posiadają zaległości finansowe wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych (według stanu na dzień 16 października 2018 r.),

 

6) których odpowiednio: wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz posiada zaległości finansowe wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych (według stanu na dzień 16 października 2018 r.).

 

VI. WARUNKI ZAWARCIA UMÓW UDOSTĘPNIENIA UPRAWNIENIA.

1. Umowy cywilnoprawne zostaną zawarte zgodnie z wzorem umowy, będącym do wglądu w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).

 

2. Umowy zostaną zawarte z przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, których działalność gospodarcza nie jest zawieszona i posiadają we wpisie do CEIDG lub KRS kod PKD 49.39.Z.

 

3. Umowy zostaną zawarte z przedsiębiorcami, którzy nie posiadają zaległości finansowych wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych.

 

4. Umowy zostaną zawarte z przedsiębiorcami, których odpowiednio: wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz nie posiada zaległości finansowych wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych.

 

5. Umowy muszą być zawarte najpóźniej w terminie do dnia 15 grudnia 2018 r. według wylicytowanej stawki, pod rygorem utraty wpłaconego wadium oraz utraty prawa do zawarcia umowy.

 

6. Umowy zostaną zawarte pod warunkiem złożenia do Wydziału Spraw Administracyjnych UMK kompletu dokumentów wymaganych do ich zawarcia, tj:

1) w terminie do dnia 14 listopada 2018 r. następujących dokumentów:

a) wniosku (załącznik do procedury SA-42 – dostępny na stronie: www.bip.krakow.pl),

b) kopii (oryginał do wglądu) paszportów koni - wszystkie strony (do uzyskania

w Związku Hodowców Koni), zawierające wpisy:

- o aktualnych badaniach lekarsko-weterynaryjnych (badania ważne do 1 roku),

- potwierdzające oznaczenie koni za pomocą elektronicznego identyfikatora (chip),

c) oświadczenia potwierdzającego umiejętność i doświadczenie w zakresie powożenia pojazdem zaprzęgowym (oświadczenie składa osoba powożąca) (procedura SA-42),

d) umowy (np. zlecenia, o dzieło, itp.) zawartych z powożącymi (jeżeli dotyczy),

e) pisemnego oświadczenia potwierdzającego, że wobec przedsiębiorcy lub powożącego nie toczyło się postępowanie sądowe zakończone prawomocnym wyrokiem skazującym, tj. zakazującym kierowania pojazdem zaprzęgowym (procedura SA-42),

f) kolorowego (wyraźnego) zdjęcia pojazdu zaprzęgowego o wymiarach

13 cm x 18 cm (ujęcie z boku), podpisanego imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy – 1 szt.,

g) dokumentu wydanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, potwierdzającego, że stajnie spełniają minimalne warunki utrzymywania koni (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca

2010 r.),

h) pełnomocnictwa do reprezentowania przedsiębiorcy, a w szczególności do zawarcia oraz odbioru umowy, jeżeli przedsiębiorca jest reprezentowany przez inną osobę.

 

2) w terminie do dnia 15 grudnia 2018 r. następujących dokumentów:

a) kopii (oryginał do wglądu) polisy ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej z rozszerzeniem o pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC (dla działalności określonej kodem PKD 49.39.Z),

b) dokumentu potwierdzającego wpłatę z tytułu utrzymania i opróżniania pojemników na końskie odchody – za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (opłata do wniesienia w MPO sp. z o.o., ul. Nowohucka 1, Kraków).

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:

1) załącznik nr 1 (graficzny) – lokalizacja postoju na drodze wewnętrznej Rynku Głównego dla pojazdów zaprzęgowych obsługujących ruch turystyczny,

2) załącznik nr 2 – wzór umowy udostępnienia uprawnienia,

3) załącznik nr 3 – szczegółowe warunki organizacji przetargu,

4) załącznik nr 4 – wzór oświadczenia, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 2) lit. d),

5) załącznik nr 5 – wzór pełnomocnictwa, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 2)

lit. e) tiret drugie.

2. Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl) oraz wywieszona na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4,

przy al. Powstania Warszawskiego 10 i przy ul. Wielickiej 28a.

3. Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK, al. Powstania Warszawskiego 10, w godzinach pracy urzędu,

u następujących pracowników:

1) Pani Małgorzaty Kurek – pok. 813, tel. 12-616-92-48,

2) Pani Marty Kotarskiej – pok. 608, tel. 12-616-93-18.

4. Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych UMK zastrzega sobie prawo odwołania przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.

5. Jeżeli oferent złoży fałszywe oświadczenie lub poda nieprawdziwe dane (na każdym etapie postępowania przetargowego oraz na etapie zawierania umowy) i zostanie to udowodnione, to z oferentem nie zostanie zawarta umowa udostępnienia wylicytowanego uprawnienia lub umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym (jeżeli została zawarta), a wadium ulegnie przepadkowi.

6. Uprawnienia, na których udostępnienie umowy nie zostaną zawarte lub zostaną rozwiązane, będą udostępnione w kolejnym przetargu.

 

VIII. PODSTAWA PRZEPROWADZENIA PRZETARGU.

1. Zarządzenie Nr 1125/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie zasad czasowego udostępniania nieruchomości i przestrzeni.

2. Zarządzenie Nr 141/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie działań komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółki miejskiej, podejmowanych wobec przedsiębiorców obsługujących ruch turystyczny pojazdami zaprzęgowymi w Krakowie, z którymi Gmina Miejska Kraków zawiera umowy cywilnoprawne.

3. Polecenie Służbowe Nr 5/2018 Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa z dnia 19 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na uzyskanie 36 uprawnień do wjazdu oraz zajmowania miejsca na wyznaczonym postoju w Rynku Głównym dla pojazdów zaprzęgowych obsługujących ruch turystyczny.

 

 

ZAŁ. NR 1 - MAPKA

ZAŁ. NR 2 - WZÓR UMOWY

                 ZAŁ. NR 1 do UMOWY - WJAZDÓWKA

                 ZAŁ NR 2 DO UMOWY - DOT. NAKLEJEK KONTROLNYCH

ZAŁ. NR 3 - SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ORGANIZACJI PRZETARGU

ZAŁ. NR 4  - OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 5 - PEŁNOMOCNICTWO


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2018-09-20
Data publikacji:
2018-09-20
Data aktualizacji:
2018-09-21