Strategia Rozwoju Krakowa

Strategia Rozwoju Krakowa jest dokumentem określającym podstawowe kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego w dłuższym okresie czasu.
Strategia zakreśla najogólniejszą wizję Krakowa przyszłości - jego pożądany obraz, do którego zmierzamy. Dla jej urzeczywistniania wytyczono trzy zasadnicze cele strategiczne rozwoju Miasta. Uszczegółowieniem każdego z tych celów są cele operacyjne. Dla realizacji celów operacyjnych sformułowano listę programów strategicznych (sektorowych) - tzn. średniookresowych planów wykonawczych, w których określono priorytety oraz zadania wraz z określeniem sposobu ich finansowania oraz harmonogramem realizacji.

 

 

Uchwała i treść Strategii

 

Programy strategiczne

 

Sprawozdania z realizacji

 

Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa - Strategia Rozwoju Krakowa 2030

 

 

 

Archiwum

 

Strategia Rozwoju Krakowa 1999