Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa

Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa oznacza korzystanie, zarządzanie i dysponowanie nieruchomościami w oparciu o prawne formy przewidziane w ustawie z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawie z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny oraz opracowywanie i prowadzenie polityki racjonalnego wykorzystania mienia. Należą tu działania związane ze zbywaniem nieruchomości w trybie przetargowym oraz bezprzetargowym (sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste); oddawaniem nieruchomości w trwały zarząd, dzierżawę, użyczenie; obciążaniem nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi (tj. służebnością oraz prawem użytkowania ); zamianami nieruchomości; nabywaniem nieruchomości; znoszeniem współwłasności nieruchomości, w których Gmina Miejska Kraków ma udział; regulacją stanów prawnych nieruchomości; uwłaszczaniem przedsiębiorstw komunalnych i innych osób prawnych oraz podmiotów sektora spółdzielczego; problematyką rodzinnych ogrodów działkowych; rozwiązywaniem umów użytkowania wieczystego; naliczaniem opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie i trwały zarząd nieruchomości; przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych w prawo własności; kontrolą prawidłowości zagospodarowania majątku Miasta; ustalaniem i wypłatą odszkodowań za przejęte nieruchomości; reprezentowaniem Gminy Miejskiej Kraków w postępowaniach prowadzonych przed innymi organami; naliczaniem opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości, wyrażaniem zgody na wejście w teren celem przeprowadzania urządzeń infrastruktury technicznej; przygotowywaniem ofert nieruchomości dla potencjalnych inwestorów; gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa; wywłaszczaniem i zwrotem nieruchomości.Gospodarowanie Nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków

Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa


Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach

Pozyskiwanie terenów i wypłata odszkodowań za przyjęte nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kraków

Zadania inwestycyjne

Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa zgodnie z decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub o ustaleniu lokalizacji drogi pod drogi gminne i powiatowe

Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowegoOświadczenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zrzeczenia się odszkodowań za nieruchomości, których prawo własności zostało utracone przez Gminę Miejską Kraków lub Miasto Kraków – miasto na prawach powiatu na rzecz Skarbu Państwa, przejęte na realizację inwestycji drogowych


 

„Porozumienie dotyczące zasad regulowania przez spółdzielnie mieszkaniowe części opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych w zakresie podatku od towarów i usług”

1. treść porozumienia

2. załącznik nr 1

3. załacznik nr 2


wykazy ulg udzielonych przez Wydział Skarbu Miasta

/obowiązek publikacji wynika z art. 37 ust. 1, pkt 2 lit. f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)/

 


Inne informacje:


 

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM na lata 2006-2008

 


 

Ogłoszenia płatne w prasie, wykazy publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami i poniesionych wydatków: