Dotacje do wymiany pieców węglowych - jak wygląda procedura?

 

Procedura ubiegania się o udzielenie dotacji przewiduje w szczególności:

1. Złożenie wniosku przez Inwestora na odpowiednim formularzu wraz z wymaganymi załącznikami, - zgodnie z treścią wniosku „Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji”

2. Rozpatrywanie wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3. Podpisanie umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Inwestorem o udzielenie dotacji w przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonego wniosku,

4. Realizację zadania, od dnia wskazanego w umowie do 10 października roku, na który została udzielona dotacja.

5. Rozliczenie dotacji.

 

Dotacja udzielana jest na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących:

1) trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegającą na:

a) podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej,

b) zainstalowaniu ogrzewania gazowego,

c) zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego,

d) zainstalowaniu ogrzewania olejowego,

e) zainstalowaniu pompy ciepła.

2) podłączenie ciepłej wody użytkowej w związku z likwidacją palenisk lub kotłów opalanych paliwami stałymi,

3) instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

 

Warunkiem otrzymania dotacji, o której mowa ust 1 pkt 3) jest posiadanie jednego z proekologicznych systemów ogrzewania, a w przypadku posiadania palenisk lub kotłów opalanych paliwami stałymi ich likwidacja.

Dotacja, o której mowa w ust 1 pkt 3) uchwały nie dotyczy nieruchomości posiadających już zainstalowany taki sam rodzaj odnawialnego źródła energii.

Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji do trwałej likwidacji podwójnych systemów grzewczych na przykład węglowo-gazowych lub węglowo-elektrycznych w przypadku posiadania współpracującego z kotłem/paleniskiem węglowym ogrzewania gazowego, elektrycznego lub olejowego niesprawnego lub eksploatowanego ponad 10 lat. Warunkiem otrzymania dotacji jest jednoczesna trwała likwidacja obu systemów grzewczych i zamontowanie nowego proekologicznego systemu ogrzewania.

W przypadku podwójnych systemów grzewczych z wykorzystaniem pieców kaflowych, kominków, piecokominków lub pieców wolnostojących, które nie są wyposażone w instalację doprowadzającą ciepło do wszystkich pomieszczeń, dotację udziela się wyłącznie do powierzchni pomieszczenia w którym się znajdują.

 

Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie Miasta Krakowa.