Dokument archiwalny

 

Jak wznowić wykonywanie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną ?

 

na wniosku CEIDG-1 i należy na nim wpisać następujące dane:

1) oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada;
2) oznaczenie miejsca zamieszkania i adres przedsiębiorcy;
3) datę wznowienia działalności gospodarczej

W stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.