W jaki sposób jest określana wartość lokalu i przez kogo ?

 

Wycenę lokalu - w formie operatu szacunkowego - sporządza rzeczoznawca majątkowy, wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. nr 907 z późn. zm.).

Wartość rynkową lokalu określa rzeczoznawca majątkowy na podstawie oględzin mieszkania. Zgodnie z art. 156 ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony przez okres 12 miesięcy chyba, że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników takich jak m.in. dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych (o których mowa w art. 154).
Wartość rynkową lokalu przeznaczonego do zbycia określa rzeczoznawca majątkowy na dzień wykonania operatu szacunkowego na podstawie szczegółowej analizy rynku wtórnego obrotu nieruchomościami z uwzględnieniem wszystkich istotnych kryteriów mających wpływ na cenę.

Po wycenie, lokal mieszkalny zostaje umieszczony na wykazie nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do sprzedaży, podanym do publicznej wiadomości w siedzibie Wydziału Skarbu Miasta i na tablicy ogłoszeń UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3/4 na okres 21 dni po podpisaniu Zarządzenia przez Prezydenta Miasta Krakowa.

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2016-04-22 13:36:11
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2015-10-30 13:20:38
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2015-05-14 12:23:40
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2014-04-03 14:14:27
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2011-05-24 14:25:53
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Publikacja