SA-12
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy


Sprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych:

 • Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic I-VII w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne oraz Punkt Obsługi Mieszkańców w Galerii Bronowice przy ul. Stawowej 61, lokal nr 193
 • Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic VIII-XIII w budynku przy ul. Wielickiej 28a
 • Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic XIV-XVIII w budynku na os. Zgody 2 oraz Punkt Obsługi Mieszkańców w Galerii Serenada przy ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 41

 

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Formularz zgłoszenie pobytu stałego (zał. nr 1 do procedury) lub formularz zgłoszenie pobytu czasowego (zał. nr 2 do procedury)
 2. Paszport lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.
 3. Zameldowanie na pobyt stały (odpowiednio):
 • karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dokument ”zgoda na pobyt tolerowany”,
 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • decyzja o udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany albo zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
 • w przypadku obywateli UE - dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • w przypadku cudzoziemca będącego członkiem rodzin obywatela UE- ważna karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE albo ważna karta pobytu członka rodziny obywatela UE.
 1.  Zameldowanie na pobyt czasowy (odpowiednio):
 • wiza
 • w przypadku, gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terenie RP legalnie w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub zezwolenia na pobyt czasowy - dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany”, albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
 • w przypadku obywateli UE – ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub, w przypadku braku zaświadczenia, oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terenie RP,
 • w przypadku cudzoziemca będącego członkiem rodziny obywatela UE - ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE.
 1. Oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu - do wglądu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

 Opłaty
 1. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały nie podlega opłacie.
 2. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy – 17 zł.

 Forma załatwienia
 1. Przyjęcie zgłoszenia pobytu stałego i wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały,
 2. Przyjęcie zgłoszenia pobytu czasowego w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości i na żądanie osoby – wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na

 Termin załatwienia

NiezwłocznieTryb odwoławczy

W przypadku odmowy zameldowania w drodze czynności materialno - technicznej sprawa rozpatrywana jest po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego na zasadach zawartych w procedurze SA-32Podstawa prawna
 1. Art. 24, art. 25 ust. 1-3, art. 26, art. 27 ust. 2, art. 28, art. 30-39 oraz art. 41-43 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.
 3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 Dostępność procedury

Procedura jest dostępna na www.bip.krakow.plInformacje dodatkowe dla klienta
 1. Informujemy, że cudzoziemcy nie będący obywatelami państw UE, EFTA (Islandia, Norwegia, Lichtenstein) lub Konfederacji Szwajcarskiej, a także członkiem rodziny tego obywatela, nadal wykonują obowiązek meldunkowy (zameldowanie) tradycyjnie w organie gminy.
 2. Obywatele państw członkowskich UE oraz członkowie rodziny obywateli UE są obowiązani dokonać zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 3. Pozostali (niewymienieni w pkt 1) cudzoziemcy są obowiązani dokonać zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że ich pobyt na terytorium RP nie przekracza 14 dni.
 4. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 5. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu przez niego jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
 6. Formularz do zameldowania należy wypełnić komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, drukowanymi literami. Formularz może być sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę osobę.
 7. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.
 8. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, kartę pobytu oraz zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE wydaje Wojewoda Małopolski. Wnioski składa się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.
 9. Procedura jest dostępna na www.bip.krakow.pl.

 

 

 

 

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2015-02-24
Data publikacji:
2015-03-02
Data aktualizacji:
2020-08-19