Jaka jest procedura postępowania przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku jednorodzinnego?

 

Przed przystąpieniem do realizacji przydomowej oczyszczalni ścieków należy uzyskać w Wydziale Kształtowania Środowiska opinię dot. możliwości jej budowy w danym terenie.
Pozytywna opinia Wydziału Kształtowania Środowiska jest niezbędna w celu zgłoszenia budowy oczyszczalni ścieków do Wydziału Architektury i Urbanistyki na podstawie procedury nr AU-10.
W opinii tej zawarte zostaną warunki, jakie należy spełnić, aby przydomowa oczyszczalnia ścieków mogła funkcjonować zgodnie z prawem. Ponadto w zależności od sposobu zagospodarowania ścieków (wprowadzanie ścieków do gruntu na własnej działce, do rowu lub do cieku) w opinii zawarta zostanie informacja czy dana oczyszczalnia wymaga:
• przyjęcia zgłoszenia oczyszczalni do eksploatacji (zgodnie z art.152 ustawy Prawo ochrony środowiska) lub
• uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (zgodnie z art. 389 ustawy Prawo wodne).
Do wniosku o opinię wskazane jest załączenie mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 z zaznaczoną oczyszczalnią ścieków.