Dokument archiwalny

Zarządzenie Nr 522/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2009 r.

 

Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2009 rok

Załącznik Nr 1.1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Miasta Krakowa za 2009 rok według źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu - struktura i wskaźniki

Załącznik Nr 1.2 - Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Miasta Krakowa za 2009 rok według działów klasyfikacji dochodów budżetowych w podziale na dochody gminy i powiatu

Załącznik Nr 2.1 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2009 rok według klasyfikacji wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2.2 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2009 rok w układzie zadaniowym

Załącznik Nr 2.3 - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa za 2009 rok

Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2009 rok z podziałem wydatków na bieżące i majątkowe - zbiorczo

Załącznik Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania z wydatków budżetu Miasta Krakowa związanych z programami inwestycjnymi za 2009 rok

Załącznik Nr 5 - Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków za 2009 rok: zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

Załącznik Nr 6 - Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budzetu Miasta na realizację zadań publicznych za 2009 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków budżetowych (bieżące i inwestycyjne)

 Załącznik Nr 7.1 - Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok. Zbiorczo dziedzinami

Załącznik Nr 7.2 - Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok. Zbiorczo dziedzinami

Załącznik Nr 7.3 - Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2009 rok. Zbiorczo dziedzinami

Załącznik Nr 8 - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zwiazanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami oraz zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w jednostce, której powierzono realizację tych zadań za 2009 rok - według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 9 - Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień za 2009 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych

Załącznik Nr 10.1 - Sprawozdanie z wykorzystania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic za 2009 rok

Załacznik Nr 10.2 - Sprawozdanie z wykonania zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe za 2009 rok

Załącznik Nr 11 - Sprawozdanie z wykonania zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2009 rok

Załącznik Nr 12 - Sprawozdanie o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 w układzie zadaniowym