Informacja dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Krakowa

 

Informuję, że zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016 poz. 902) nabór na wolne stanowiska urzędnicze odbywa się w drodze jawnego naboru. W celu realizacji tej zasady Urząd Miasta Krakowa przyjmuje zgłoszenia o zatrudnienie dopiero po ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Ogłoszenia te publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz na tablicy informacyjnej Urzędu, która znajduje się przy wejściu do Punktu Obsługi Mieszkańców przy pl. Wszystkich Świętych 3/4.


Będą rozpatrywane tylko oferty złożone na ogłoszony nabór. Ustawa gwarantuje co najmniej 10-dniowy termin na składanie aplikacji.

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji procedury naboru.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres 5 lat od zakończenia procedury naboru.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Odbiorcami danych osobowych są administratorzy techniczni aplikacji Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w naborze.

7. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-06-06 12:01:45
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-06-06 12:01:27
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-02-26 08:53:01
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-13 13:40:28
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-08-31 13:54:31
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-04-20 10:29:53
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-05-15 08:23:52
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-04-28 10:08:02
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-08-04 13:09:05
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-03-08 15:44:19
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja