kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa garaży i naziemnych miejsc postojowych na terenie otwartym wraz z niezbędną infrastrukturą realizowana w ramach inwestycji p.n. "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w Krakowie przy ul. Ślicznej 36 wraz z niezbędną infrastrukturą"”

Metka i dziennik zmian

Budowa budynku handlowo-usługowego z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową elementami małej architektury na działkach nr: 729/6, 729/10, 729/11, 729/12, 729/13, 731/2, 731/3, 732/2, obr. 41, jedn. ew. Krowodrza położonego w Krakowie, przy ul. Radzikowskiego 51.

Metka i dziennik zmian

„Budowa Komisu Samochodowego przy ul. Pasternik w Krakowie na dz. nr 13/3, 14, 15/1, 15/2, 16/5, 16/6, 16/8, 20, 21/14, 22, 24/1, 25/1, 26/1, 26/2, 27/1, 27/2, 28/49, 28/50, 28/54, 28/55, 28/57, 28/58, 28/61, 557/2 obr. 40 Krowodrza, z przyłączami na działkach: 12/3, 13/5, 13/7, 16/2, 16/4, 526/3 obr. 40 Krowodrza”

Metka i dziennik zmian

Na podstawie art. 72 ust. 6 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2020 poz. 283), Prezydent Miasta Krakowa informuje, że w dniu 16.07.2020 r. wydał decyzję nr 1066/6740.1/2020 znak: AU-01-1.6740.1.19.2020.AFR o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 174/2, 174/3, 199 obr. 7 Krowodrza przy ul. Józefa Becka w Krakowie.

Metka i dziennik zmian

„Rozbudowa nowej siedziby SPZOZ Szpitala Uniwersyteckiego obejmująca budowę dwóch budynków połączonych łącznikiem: parkingu wielopoziomowego i uzupełniającego budynku szpitalnego z lądowiskiem dla helikopterów wraz z łącznikiem z istniejącym budynkiem szpitala oraz obejmująca budowę budynku administracyjnego z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi wraz z zagospodarowaniem terenu, budową dwóch zbiorników retencyjnych oraz ekranu akustycznego wzdłuż ul. Jakubowskiego na działkach nr 188, 112/14, 112/20 obr. 59 Podgórze przy ul. Jakubowskiego w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 105/2, 105/6, 106/2, 107/2, 108, 121, 230/3, 238/2, 239/1 obr. 41 Nowa Huta w rejonie ul. Rudni i ul. Igołomskiej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

“Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 68/2, 64/1, 1, 270 obr. 28 Krowodrza przy Al. 29 Listopada w Krakowie”