kanał rss
Metka i dziennik zmian

Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego realizatorom projektów na zasadach przewidzianych w art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (regranting), w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

 

Tytuł zadania publicznego: „Program Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak"

Termin składania ofert upływa 21 lipca 2020 r. o godz. 15.00

 

 

Metka i dziennik zmian

Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznegow formie powierzenia zadania publicznego realizatorom projektów na zasadach przewidzianych w art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (regranting), w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Tytuł zadania publicznego: "Miasto Młodych".

Termin składania ofert upływa 21 lipca 2020 r. o godz. 15.00

 

 

 

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości: dz. nr 402/7 obr. 32 Podgórze przy ul. Cegielnianej 24, dz. nr 402/15 obr. 32 Podgórze przy ul. Cegielnianej 26 oraz dz. nr 402/11 obr. 32 Podgórze w rejonie przy ul. Cegielnianej 22.

Metka i dziennik zmian

,,Budowa zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, garaży podziemnych, naziemnych miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, kanalizacji w ramach inwestycji p.n. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, parkingami, układem dróg wewnętrznych, infrastrukturą techniczną na działkach nr 286/1, 287/1, 288/1, 290/1, 317 obręb 1 Nowa Huta, wraz z przebudową wjazdu z ulicy Powstańców, działka nr 317, obręb 1 Nowa Huta"

Metka i dziennik zmian

Obwieszczenie w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego wydaniem decyzji Nr 986/6740.1/2019 z dnia 29.05.2018 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: znak: „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, wraz z lokalami usługowymi, garażem podziemnym, z wewnętrznymi instalacjami: elektrycznymi, teletechnicznymi, wodno-kanalizacyjnymi w tym odcinkami poza budynkiem, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i oddymiania a także ciągami pieszymi przy ul. Masarskiej w Krakowie; dz. nr 197/5, 197/8 obr. 17 Śródmieście, (sprawa znak: AU-01-3.6740.1.320.2018.MBF)