kanał rss
Metka i dziennik zmian

Decyzja nr 11/6740.4/2017 z dnia 14.07.2017r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa skrzyżowania ulic Szafirowej, Jabłonnej (dróg kategorii gminnej klasy dojazdowej) oraz ulic Nad Strugą, Legnickiej (drogi kategorii gminnej klasy lokalnej), budowa i rozbudowa ulicy Szafirowej (drogi kategorii gminnej klasy dojazdowej) w Krakowie, wraz z budową infrastruktury – kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz przebudową kolidującej infrastruktury technicznej – sieć wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa oraz zabezpieczeniem sieci teletechnicznej."

Metka i dziennik zmian

„Budowa  sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie  ul. Goszczyńskiego i Żołnierskiej w Krakowie, na działkach nr 246/1 obr. 19 Podgórze, 447/13 obr. 28 Podgórze”.

Metka i dziennik zmian

„Przebudowa i rozbudowa (dwa etapy) budynku magazynowego ze stolarnią wraz z kabiną do malowania i suszenia mebli oraz wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, co, wentylacji mechanicznej, pneumatycznej, elektrycznej, teletechnicznej, przebudową wewnętrznej kanalizacji deszczowej, placem manewrowym, parkingiem, budową zasieków na zbytkowe materiały, oświetleniem terenu na działkach nr 109/2, 109/5 obr. 1 Krowodrza przy ul. Lindego nr 5 w Krakowie"