kanał rss
Metka i dziennik zmian
2019-06-17 XVIII edycja PPL

Gmina Miejska Kraków informuje, iż organizuje XVIII edycję Programu Pomocy Lokatorom.

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Krakowa przy ul. Wielopole 17a i przy Placu Wszystkich Świętych 3/4 został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz dotyczący umów użyczeń lokali.

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących powstawania Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu.

Metka i dziennik zmian

„Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej AGH wraz z parkingiem podziemnym, wbudowaną stacją trafo, miejscami postojowymi, układem komunikacyjnym, przebudową fragmentu budynku U-10 (przychodnia) zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej 5 wraz z budową infrastruktury technicznej i zbiornika retencyjnego na działkach nr 333/5, 333/6, 333/7, 276/15, 276/22, 276/23, 272/8, 272/30, 272/31, 124/4, 123/4, 123/5, 122/9, 122/3, 122/4, 122/7, 121/1, 140/3, 140/4, 140/5, 140/8, 140/11, obr. 5 Krowodrza w rejonie ul. Buszka, ul. Tokarskiego, ul. Armii Krajowej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

"Budowa zewnętrznego dźwigu towarowo-osobowego dla potrzeb obsługi budynku Sądu Okręgowego w Krakowie (elewacja zewnętrzna budynku E od strony wschodniej) na działce nr 446/15 obr. 5 Śródmieście przy ul. Przy Rondzie 7 w Krakowie"

Metka i dziennik zmian

„Rozbudowa sieci gazowej (średniego ciśnienia) ø 63PE stanowiącego połączenie gazociągów przy ul. Na Błonie na działkach nr 243/4, 139/2 obr. 1 Krowodrza w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w latach 2019-2020 zadania publicznego w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” pn.: „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów”