kanał rss
Metka i dziennik zmian

Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

Metka i dziennik zmian

Modernizacja, termomodernizacja i docieplenie budynku.

Metka i dziennik zmian

Wnioski wraz z kompletem dokumentów (dyplom lub rekomendacje) i wskazaniem wybranej lokalizacji należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2018 r. (włącznie).

Metka i dziennik zmian

„Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ul. Hetmana St. Żółkiewskiego w Krakowie, na działkach nr 42/4, 45, 46, 3, 6/2, 7/8, 7/6, 7/5, 7/3 obr. 53 Śródmieście"

Metka i dziennik zmian

Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - REJON ULICY ŚLIWKOWEJ" (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu ul. Królowej Jadwigi dz. nr 220/46 obr. 8 Krowodrza.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Termin składania wniosków do dnia 31 sierpnia 2018 r.
Sposoby składania wniosków do Studium oraz formularze wniosków w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "LAS BORKOWSKI".
Termin składania wniosków do dnia 26 marca 2018 r. Sposoby składania wniosków w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BODZÓW - REJON ULICY WIDŁAKOWEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 23 lutego do 23 marca 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 889/8 obr. 21 Krowodrza przy ulicy Dwornej w Krakowie”