Zespół Zadaniowy ds. ochrony zieleni

 

Do zakresu działania Zespołu powołanego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 1753/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. należy akceptacja proponowanej gospodarki zielenią lub formułowanie zaleceń i uwag do opracowywanych w Urzędzie Miasta Krakowa decyzji w ramach postępowań o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów wraz z uwzględnieniem kompensacji przyrodniczej.


Skład Zespołu:

Przewodniczący:

 

Małgorzata Mrugała - Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska.

 

Członkowie Zespołu:

 

1) przedstawiciele komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskich jednostek organizacyjnych:

 • Miejski Konserwator Zabytków lub osoba zastępująca,
 • Miejski Architekt Krajobrazu lub osoba zastępująca,
 • kierownik Referatu Ochrony Zieleni w Wydziale Kształtowania Środowiska lub osoba zastępująca,
 • pracownik merytoryczny Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków referujący daną sprawę,
 • pracownicy merytoryczni Referatu Ochrony Zieleni wskazani przez Kierownika Referatu Ochrony Zieleni referujący dana sprawę,
 • pracownik merytoryczny Referatu Przyrody, Rolnictwa, Leśnictwa i Zwierząt Wydziału Kształtowania Środowiska wskazany przez Kierownika Referatu Przy-rody, Rolnictwa, Leśnictwa i Zwierząt,
 • pracownik merytoryczny Referatu Kontroli i Opinii w Zakresie Zieleni w Wydziale Kształtowania Środowiska wskazany przez Kierownika Referatu Kontroli i Opinii w Zakresie Zieleni;

 

2) członkowie zespołu konsultantów, w skład którego wchodzą:

 

a) przedstawiciele ośrodków akademickich z dziedziny:

 • architektury krajobrazu,
 • ochrony gatunkowej,
 • leśnictwa i dendrologii,

 

b) przedstawiciele organizacji społecznych z zakresu:

 • ekologii,
 • ornitologii,
 • projektowania i urządzania terenów zielonych.