BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Thu, 22 Aug 19 15:58:04 +0200 INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104737 Mon, 24 Jun 19 13:34:24 +0200 Jak przetrwać upały http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111935 Sun, 09 Jun 19 10:36:02 +0200 Lista zakwalifikowanych wniosków o udzielenie dotacji celowej - Retencja 6/2019 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114215 Thu, 08 Aug 19 12:35:47 +0200 Informacja Nr 3 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114180 Fri, 09 Aug 19 08:34:07 +0200 Lista zakwalifikowanych wniosków o udzielenie dotacji celowej - Retencja 7, 8 /2019 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114260 Fri, 09 Aug 19 15:06:34 +0200 Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114299 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BAGRY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 12 sierpnia do 13 września 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 12 Aug 19 09:46:43 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114362 Zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich dla projektowanej inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową i przebudową sieci wodociągowej, sieci gazowej, elektroenergetycznej w ulicach: Zbyszka z Bogdańca, Michała Hutnika, Jutrzyńskiej, Odmętowej, Stare Wiślisko oraz drogach bocznych od ul. Klasztornej w Krakowie

]]>
Tue, 13 Aug 19 09:02:41 +0200
OGŁOSZENIE OSP WRÓŻENICE- ZAMÓWIENIE PUBLICZNE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114363 Tue, 13 Aug 19 09:29:25 +0200 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. Działalność kulturalna prowadzona w kinach studyjnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114378 Tue, 13 Aug 19 14:25:37 +0200 Ogłoszenie o odwołaniu przetargu, ktory odbył się 18 lipca 2019 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114392 Wed, 14 Aug 19 09:56:03 +0200 NABÓR DO RADY KRAKOWSKICH SENIORÓW, KOMISJI WYBORCZEJ I ZWOŁANIE WALNEGO ZEBRANIA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114423 Informuję, że Prezydent Miasta Krakowa podpisał Zarządzenie Nr 2069/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Krakowskich Seniorów, Komisji Wyborczej i terminu zwołania Walnego Zebrania

]]>
Wed, 14 Aug 19 14:57:50 +0200
wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany pomiędzy Gmina Miejską Kraków a osobą fizyczną http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114440 Fri, 16 Aug 19 11:27:55 +0200 Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114462 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZAKOLE WISŁY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 19 sierpnia do 16 września 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 19 Aug 19 09:12:30 +0200
OTWARTE KONKURSY OFERT NA PROWADZENIE ŻŁOBKÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114476 Otwarte konkursy ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 56 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100J w Krakowie” i „Prowadzenie żłobka dla 45 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100K w Krakowie” oraz nabór na członków komisji konkursowej.

]]>
Mon, 19 Aug 19 13:19:07 +0200
Wyniki weryfikacji formalno-prawnej wniosków złożonych w ramach VI edycji budżetu obywatelskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114477 Zapraszamy do zapoznania się w wynikami weryfikacji formalno-prawnej wniosków złożonych w ramach VI edycji budżetu obywatelskiego.

]]>
Tue, 20 Aug 19 11:58:29 +0200
„CENTRUM OBYWATELSKIE CENTRUM C 10” - ogłoszenie otwartego konkursu ofert http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114524 Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków/członkinie komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 - 32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tytuł zadania publicznego: „CENTRUM OBYWATELSKIE CENTRUM C 10”.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 10 września 2019 roku o godz. 15.00. Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa z dniem 31 sierpnia 2019 roku o godz. 15.00.

]]>
Tue, 20 Aug 19 10:56:27 +0200
informacja o wyniku przetargu ustego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 25.07.2019 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114529 Tue, 20 Aug 19 11:36:40 +0200 informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 9.08.2019 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114530 Tue, 20 Aug 19 11:43:34 +0200 Utrudnienia w obsłudze spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114534 Tue, 20 Aug 19 12:02:28 +0200 XXIII sesja Rady Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114536 Została zwołana XXIII sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 28 sierpnia 2019 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

]]>
Tue, 20 Aug 19 13:09:39 +0200
obwieszczenie ds. AU-02-7.6730.2.124.2019.KZI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114539 „Budowa budynku jednorodzinnego wolnostojącego z garażem w parterze, instalacjami wewnętrznymi w budynku, wewnętrzną drogą dojazdową na działce nr 213/23 obr. 11 Krowodrza, wjazdem z działki 582/2 obr. j.w. przy ul. Emaus w Krakowie.”

]]>
Tue, 20 Aug 19 14:18:11 +0200
UWAGA - zmiany w treści ogłoszenia dotyczącego prowadzenie żłobka przy ul. Radzikowskiego 100K w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114665 UWAGA - zmiany w treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na prowadzenie żłobka dla 45 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100K w Krakowie.

]]>
Thu, 22 Aug 19 15:06:07 +0200