BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Thu, 27 Jul 17 04:40:49 +0200 14 zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88392 Na podstawie wyników głosowania mieszkańców w tegorocznym budżecie obywatelskim miasta Krakowa, zatwierdzona została do realizacji lista 14 zadań o charakterze ogólnomiejskim.

]]>
Mon, 24 Jul 17 11:18:37 +0200
Badanie satysfakcji klienta UMK http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88114 Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety, której wyniki pomogą ocenić poziom zadowolenia z jakości obsługi w naszym Urzędzie

]]>
Mon, 17 Jul 17 13:09:20 +0200
Konsultuj przed rejestracją! http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87995 Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych rekomenduje przekazywanie do konsultacji dokumentów rejestracyjnych stowarzyszeń zwykłych przed zebraniem założycielskim.

]]>
Tue, 11 Jul 17 11:25:46 +0200
Lato z Krakowską Kartą Rodzinną http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87750 Mon, 03 Jul 17 14:18:52 +0200 UWAGA! Stowarzyszenia zwykłe nieposiadające osobowości prawnej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=76391 Od 20 maja 2016 r. obowiązują zmienione zasady przy rejestracji stowarzyszeń zwykłych wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923).

]]>
Mon, 29 May 17 11:58:11 +0200
Zwalczanie barszczu Sosnowskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87400 Mon, 26 Jun 17 12:19:07 +0200 Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w okresie lipiec- sierpień 2017 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83603 Fri, 10 Feb 17 12:29:30 +0100 OTWARTY KONKURS OFERT - zadanie publiczne w zakresie: Wypoczynek letni dzieci i młodzieży http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83916 Thu, 23 Feb 17 13:32:52 +0100 „Centrum Obywatelskie” zaprasza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84096 Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS - realizator zadania publicznego pn. "Centrum Obywatelskie" - zaprasza do korzystania z oferty Centrum (ul. Reymonta 20).

]]>
Thu, 02 Mar 17 13:11:11 +0100
Utrudnienia w korzystaniu z parkingu przy al. Powstania Warszawskiego 10. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84228 Informuję, że z powodu prowadzenia prac związanych z termomodernizacją budynku Urzędu Miasta Krakowa przy Al. Powstania Warszawskiego 10, od dnia 13 marca 2017 r. parking przed budynkiem bedzie wyłączony z użytkowania. 

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.

 

]]>
Tue, 07 Mar 17 10:51:08 +0100
Uzupełniający otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2017-2018 zadania publicznego pn.: „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów.” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86879 Gmina Miejska Kraków, Prezydent Miasta Krakowa ogłasza uzupełniający otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2017-2018 zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Komórka realizująca: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

]]>
Tue, 06 Jun 17 11:58:59 +0200
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje o ogłoszeniu przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanej Fortem nr 50 „Prokocim” zlokalizowanej przy ul. Kostaneckiego w Krakowie, na czas oznaczony do 30 lat, który odbędzie się w dniu 16.08.2017 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86925 Thu, 08 Jun 17 07:33:50 +0200 Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w użytkowanie na czas oznaczony na okres 40 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Królowej Jadwigi 220, zabudowanej budynkiem strzelnicy garnizonowej. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87060 Wed, 28 Jun 17 15:13:54 +0200 Wykaz żłobków dyżurujących w miesiącach wakacyjnych w 2017 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87423 Tue, 27 Jun 17 09:17:08 +0200 Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji Rodzinne pływanie 2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87597 Wed, 28 Jun 17 09:17:58 +0200 INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87600 Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa zwraca się z uprzejmą prośbą do Zarządców nieruchomości i Właścicieli nieruchomości na terenie Krakowa o przekazywanie Gminie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.

]]>
Wed, 28 Jun 17 10:27:00 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87791 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BODZÓW - REJON ULICY WIDŁAKOWEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 5 lipca do 2 sierpnia 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Wed, 05 Jul 17 09:32:17 +0200
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pt. Festiwal filmowy pularyzujący twórczość z zakresu filmu animowanego oraz dokumentalnego i fabularnego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87816 Wed, 05 Jul 17 13:25:10 +0200 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87871 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - REJON ULICY ŚLIWKOWEJ". Termin składania wniosków do dnia 14 sierpnia 2017 r. Sposoby składania wniosków w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 07 Jul 17 14:57:03 +0200
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na cel: plac targowy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87879 Prezydent Miasta Krakowa informuje, o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonych przy ul. Na Kozłówce w Krakowie stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonych jako działki nr 329 i 229/51 oraz części działki nr 229/56 obr. 50 jedn. ewid. Podgórze, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na cel: plac targowy.

 

Zarządzenie Nr 1632/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca2017 r.

]]>
Fri, 07 Jul 17 11:59:07 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87959 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PYCHOWICE - OGRÓD AKADEMICKI" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 10 lipca do 7 sierpnia 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 10 Jul 17 15:03:15 +0200
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje o przeprowadzeniu aukcji oraz aukcji celowej na najem lokali użytkowych w dniu 31 lipca 2017 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87946 Mon, 10 Jul 17 07:42:26 +0200 Budżet obywatelski 2017 - wyniki głosowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87989 Zapraszamy do zapoznania się z wynikami głosowania na zadania w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

]]>
Tue, 11 Jul 17 10:27:25 +0200
Dotacje w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - lista 58/2017, 59/2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87991 Tue, 11 Jul 17 10:58:19 +0200 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w okresie od 1 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Klub Rodziców z dziećmi do lat 3”. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87992 Tue, 11 Jul 17 10:58:45 +0200 Komunikat w sprawie przesunięcia terminu konkursu ofert na realizację „Programu profilaktyki próchnicy u dzieci” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87998 Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa informuje, o przesunięciu terminu składania ofert w ramach Konkursu Uzupełniającego na realizację „Programu profilaktyki próchnicy u dzieci” na lata 2017-2018. Oferty należy składać do dnia 26 lipca 2017 roku do godziny 15.30. Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach programu na podstawie zawartych umów nastąpi nie wcześniej niż w dniu 18 września 2017 roku, a zakończenia nie później niż w dniu 28 listopada 2018 r. Dodatkowe informacje związane z przedmiotem konkursu udzielane są pod numerami telefonu 12 616 -9497 lub 12 616 -9496.

 

 

]]>
Wed, 12 Jul 17 09:46:30 +0200
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje o zamiarze wynajęcia lokalu użytkowego drogą bezprzetargową na rzecz podmiotu wskazanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88015 Wed, 12 Jul 17 14:27:28 +0200 Dotacje w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - lista 60/2017 OZE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88083 Thu, 13 Jul 17 10:24:14 +0200 Informacja dla podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88243 Tue, 18 Jul 17 14:37:06 +0200 Dotacje w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - lista 61/2017 OZE, 62/2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88291 Thu, 20 Jul 17 09:57:17 +0200 „Program Otwarty Kraków – projekty informacyjne i edukacyjne” - KONKURS OFERT http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88297 Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert

na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców. Tytuł zadania publicznego: Program Otwarty Kraków – projekty informacyjne i edukacyjne. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 11 sierpnia 2017 roku o godz. 15.00.

]]>
Thu, 20 Jul 17 15:16:19 +0200
Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88332 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 2 drzew z terenu w rejonie budynku nr 21 na os. Na Skarpie dz. nr 195/3 obr. 47 Nowa Huta

]]>
Fri, 21 Jul 17 09:19:16 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88352 OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "AZORY - REJON ULIC STACHIEWICZA I CZERWIEŃSKIEGO" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie rozpocznie się w dniu 31 lipca 2017 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 21 Jul 17 11:18:47 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88350 OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY RAJSKIEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie rozpocznie się w dniu 31 lipca 2017 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 21 Jul 17 11:13:28 +0200
Informacja dotycząca przedłużania kart KKR http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88354 Fri, 21 Jul 17 11:03:54 +0200 OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ W SPRAWIE NIEDOPUSZCZENIA PRZEZ SŁUŻBY PODLEGŁE PREZYDENTOWI MIASTA KRAKOWA DO ZABUDOWY KORYTARZA PRZEWIETRZANIA MIASTA, PRZEBIEGAJĄCEGO NA OBSZARZE CHEŁMU http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88356 OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ

]]>
Fri, 21 Jul 17 12:30:22 +0200
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje o wynajęciu lokali użytkowych drogą bezprzetargową. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88326 Fri, 21 Jul 17 07:54:03 +0200 Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania: Organizacja kursu z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców Dzielnicy VII http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88364 Fri, 21 Jul 17 15:09:43 +0200 Od dnia 1 sierpnia 2017 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń wychowawczych 500+, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2017/2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88375 Fri, 21 Jul 17 15:16:51 +0200 Dotacje w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - lista 63/2017 OZE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88386 Mon, 24 Jul 17 08:05:04 +0200 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88389 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STRZELNICA - SIKORNIK" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 24 lipca do 22 sierpnia 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 24 Jul 17 10:15:32 +0200
Ogłoszenie Wydziału Mieszkalnictwa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88387 Gmina Miejska Kraków, z siedzibą w Krakowie – Plac Wszystkich Świętych 3/4, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Nabycie przez Gminę Miejską Kraków praw do lokali mieszkalnych” 

]]>
Mon, 24 Jul 17 11:13:38 +0200
Nowelizacja uchwały o Parku Kulturowym Stare Miasto - zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88417 Konsultacje będą trwały do 15 września 2017 r.


Zobacz więcej: Park Kulturowy Stare Miasto

]]>
Mon, 24 Jul 17 15:08:04 +0200
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88425 Decyzja nr 11/6740.4/2017 z dnia 14.07.2017r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa skrzyżowania ulic Szafirowej, Jabłonnej (dróg kategorii gminnej klasy dojazdowej) oraz ulic Nad Strugą, Legnickiej (drogi kategorii gminnej klasy lokalnej), budowa i rozbudowa ulicy Szafirowej (drogi kategorii gminnej klasy dojazdowej) w Krakowie, wraz z budową infrastruktury – kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz przebudową kolidującej infrastruktury technicznej – sieć wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa oraz zabezpieczeniem sieci teletechnicznej."

]]>
Tue, 25 Jul 17 10:05:30 +0200
Komunikat w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88432 Tue, 25 Jul 17 11:26:55 +0200 Informacja http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88445 Od dnia 25 lipca 2017 r. obowiązują dwa nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów "SKŁAD SOLNY" i "WIELICKA - KAMIEŃSKIEGO".

]]>
Tue, 25 Jul 17 13:40:27 +0200