BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Tue, 19 Feb 19 12:24:17 +0100 INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104737 Wed, 09 Jan 19 09:07:57 +0100 Zmiana przepisów ustawy o odpadach http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104240 Mon, 03 Dec 18 10:03:48 +0100 Odstrzał sanitarny dzików http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98848 Informacja o rozporządzeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

]]>
Thu, 14 Jun 18 15:16:13 +0200
NOC POEZJI 2019 KONKURS im. ANNY ŚWIRSZCZYŃSKIEJ na KSIĄŻKOWY DEBIUT POETYCKI (6 edycja) http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104518 Wed, 12 Dec 18 15:23:35 +0100 Ogłoszenie naboru wniosków do konkursu o NAGRODĘ IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104653 Termin składania wniosków upływa w dniu 1 marca 2019 r.

]]>
Tue, 18 Dec 18 14:56:15 +0100
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104770 OGŁOSZENIE O WYDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW DO STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Termin składania wniosków do dnia 1 kwietnia 2019 r.
Sposoby składania wniosków do Studium opisane zostały w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 21 Dec 18 11:08:39 +0100
Kalendarz polowań zbiorowych Polskiego Związku Łowieckiego 2018/2019. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=105421 Tue, 22 Jan 19 11:06:43 +0100 NOC POEZJI 2019 - ogłoszenie o naborze wniosków do programu na rok 2019 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=105530 Termin realizacji projektów: 12 października lub noc z 12 na 13 października 2019 roku.

Termin zgłaszania ofert upływa w 29 marca 2019 r.

]]>
Thu, 24 Jan 19 10:51:49 +0100
KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2019 ROKU http://www.bip.krakow.pl/?news_id=105598 Fri, 01 Feb 19 08:20:57 +0100 Ruszył nabór wniosków w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=105714 Gmina Miejska Kraków ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska, obejmujące termomodernizację budynków, realizowaną na zasadach określonych w Programie termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa, przyjętego uchwałą Nr CII/2657/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. z późniejszymi zmianami, zwanej dalej uchwałą.

Czas trwania naboru: od 1 lutego do 29 marca 2019 r.

]]>
Fri, 01 Feb 19 09:12:15 +0100
Lista pierwszeństwa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=105761 Wydział Mieszkalnictwa UMK informuje, że Prezydent Miasta Krakowa w dniu 1 lutego 2019 r. wydał zarządzenie nr 213/2019 w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości ostatecznej listy mieszkaniowej na rok 2018 z tytułu pierwszeństwa zawarcia umowy najmu.

]]>
Mon, 04 Feb 19 10:50:33 +0100
Sztuka do rzeczy - design w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=105772 Rusza kolejna edycja projektu "Sztuka do Rzeczy - design w Krakowie".

]]>
Tue, 05 Feb 19 09:41:26 +0100
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=105764 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY PRZEWÓZ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 4 lutego do 4 marca 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 04 Feb 19 12:10:02 +0100
Sprawozdawczość dot. opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami http://www.bip.krakow.pl/?news_id=105758 Mon, 04 Feb 19 13:48:46 +0100 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=105796 Tue, 05 Feb 19 09:44:00 +0100 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=105806 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚCI A, B, C" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 5 lutego do 5 marca 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Tue, 05 Feb 19 10:13:57 +0100
NOC TAŃCA 2019 – nabór projektów http://www.bip.krakow.pl/?news_id=105869 Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór projektów do drugiej edycji NOCY TAŃCA, która odbędzie się 16 czerwca 2019 r.

]]>
Wed, 06 Feb 19 10:37:53 +0100
Gmina Miejska Kraków informuje o zamiarze zakupu nieruchomości (lokali/budynków) przystosowanych do prowadzenia placówki świadczącej opiekę nad dziećmi do lat 3 tj. żłobka http://www.bip.krakow.pl/?news_id=105925 Thu, 07 Feb 19 13:58:20 +0100 MECENAS KULTURY KRAKOWA ROKU 2018 - nabór wniosków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=105967 Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2019 r.

]]>
Fri, 08 Feb 19 08:55:22 +0100
Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104848 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje o ogłoszeniu konkursu ofert oraz naborze na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego pn.: Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów.

]]>
Mon, 11 Feb 19 10:45:39 +0100
Pracownie twórcze 2019 - ogłoszenie naboru wniosków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=106003 Wnioski wraz z kompletem dokumentów (dyplom lub rekomendacje) i wskazaniem wybranej lokalizacji należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2019 r. (włącznie).

]]>
Mon, 11 Feb 19 12:37:35 +0100
E-DOWODY OSOBISTE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=106014 Od dnia 4 marca 2019 r. każda osoba uprawniona do posiadania dowodu osobistego będzie mogła złożyć wniosek o wydanie nowego e-dowodu.

]]>
Thu, 14 Feb 19 08:06:37 +0100
Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska http://www.bip.krakow.pl/?news_id=106107 Wed, 13 Feb 19 09:50:35 +0100 Informacja z zakresu planowania przestrzennego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=106162 W dniu 13 lutego 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr VII/120/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC PODŁUŻNEJ I PYLNEJ" - uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego (-> Odnośnik do strony planu)

]]>
Thu, 14 Feb 19 14:10:09 +0100
Informacja dot. otwartych konkursów ofert w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2019 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=106105 Wed, 13 Feb 19 09:11:04 +0100 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=106108 Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty Konkurs Ofert oraz nabór na członków Komisji Konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”.

]]>
Thu, 14 Feb 19 14:39:40 +0100
ZAPROSZENIE na spotkanie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=106163 Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa zaprasza na spotkanie, na którym zostanie zaprezentowany wstępny projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WESOŁA - REJON ULICY KOPERNIKA".
Spotkanie odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 r., o godz. 17:00, w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 w Krakowie
(-> Odnośnik do strony planu)

]]>
Thu, 14 Feb 19 14:59:17 +0100
Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=106147 Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. "Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3".

]]>
Fri, 15 Feb 19 13:32:47 +0100
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pn. Całoroczna działalność prowadzona stacjonarnie w latach 2019-2022 oferty dodatkowe oraz ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=106224 Termin składania ofert upływa 8 marca 2019 r. o godz. 15.00

Termin składania zgłoszeń do komisji konkursowej upływa 1 marca 2019 r. o godz. 15.00

]]>
Fri, 15 Feb 19 15:02:42 +0100