BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Wed, 20 Jun 18 11:22:31 +0200 Świadczenie Dobry start (300+) http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98873 Świadczenie Dobry start (300+) jest realizacją rządowego programu „Dobry start”. Jego celem jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to polegać będzie na przyznaniu raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.

]]>
Fri, 15 Jun 18 15:04:24 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa o wykazie punktów głosowania w V edycji Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97979 Prezydent Miasta Krakowa ogłasza wykaz punktów głosowania w ramach V edycji Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

]]>
Fri, 01 Jun 18 13:39:52 +0200
Konsultacje społeczne projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2019 – 2023” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98267 Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2019 – 2023".

]]>
Thu, 07 Jun 18 12:41:53 +0200
Informacja Wydziału Rozwoju Miasta UMK dotycząca Gminnego Programu Rewitalizacji oraz zaświadczenia o położeniu na obszarze rewitalizacji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93744 Tue, 19 Jun 18 14:20:50 +0200 NAGRODY MIASTA KRAKOWA – 2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96125 Termin składania wniosków upływa w dniu 29 czerwca 2018 r.

Zobacz więęcej: Nagrody Miasta Krakowa

]]>
Wed, 28 Mar 18 08:33:08 +0200
Dotacje w ramach Programu Małej Retencji - lista 3/2018 z dnia 05.04.2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96368 Fri, 06 Apr 18 11:01:01 +0200 Miejsce przyjazne seniorom - rusza VIII edycja http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96384 Województwo Małopolskie oraz Gmina Miejska Kraków zapraszają do udziału w VIII edycji akcji społecznej "Miejsce przyjazne seniorom".

]]>
Fri, 06 Apr 18 14:46:47 +0200
Wykaz powołanych urzędników wyborczych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97111 Mon, 07 May 18 12:32:59 +0200 Ruszył program grantowy DZIAŁAMY LOKALNIE 2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97366 ArcelorMittal Poland oraz Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zapraszają do udziału w Programie grantowym „Działamy lokalnie 2018".

]]>
Tue, 15 May 18 12:59:06 +0200
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97771 Projekt uchwały ma na celu regulację zakresu i formy konsultacji, inicjowania konsultacji, zasad wnioskowania o wszczęcie konsultacji, trybu ich przeprowadzania, zasad informowania o konsultacjach oraz zasad przygotowywania raportów z konsultacji.

]]>
Fri, 25 May 18 13:08:47 +0200
Dodatkowa akcja deratyzacji w terminie od 15 czerwca do 15 lipca 2018 roku. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97839 Fri, 25 May 18 13:05:54 +0200 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98095 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZWIERZYNIEC - KSIĘCIA JÓZEFA". Termin składania wniosków do dnia 25 czerwca 2018 r.
Sposoby składania wniosków opisane zostały w ogłoszeniu: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 01 Jun 18 13:35:39 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98090 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WITA STWOSZA". Termin składania wniosków do dnia 29 czerwca 2018 r.
Sposoby składania wniosków opisane zostały w ogłoszeniu: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 01 Jun 18 13:33:10 +0200
„Kino na trawie. Kino wielu kultur” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98197 Od 7 czerwca 2018 r. przez Sześć letnich czwartkowych wieczorów w sześciu krakowskich parkach i ogrodach, a do tego sześć ciekawych filmów, każdy z innego zakątka Europy.

]]>
Tue, 19 Jun 18 10:00:43 +0200
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2019 – 2023” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98253 Wed, 06 Jun 18 11:43:07 +0200 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych - ul. Smoleńskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98268 Wed, 06 Jun 18 14:10:01 +0200 Informacja o projekcie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2018 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98355 Thu, 07 Jun 18 09:26:25 +0200 Ankieterzy przeprowadzają Kompleksowe Badania Ruchu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98356 Thu, 07 Jun 18 12:12:24 +0200 Dąb Henryk kandydatem do tytulu Drzewa Roku 2018. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98358 Dąb Henryk z Krakowa bierze udział w konkursie Drzewo Roku - to absolutnie niesamowite drzewo z bardzo ciekawą historią!

To już ósma edycja plebiscytu, w którym wybierane jest drzewo z opowieścią, która pobudza wyobraźnię i jednoczy ludzi.  

]]>
Thu, 07 Jun 18 09:27:42 +0200
Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy VI Bronowice, określającego jej organizację oraz zakres działania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98409 Thu, 07 Jun 18 13:50:11 +0200 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98430 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MISTRZEJOWICE - PÓŁNOC". Termin składania wniosków do dnia 6 lipca 2018 r.
Sposoby składania wniosków opisane zostały w ogłoszeniu: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 08 Jun 18 09:45:00 +0200
Zapytanie ofertowe na kompleksową usługę digitalizacji i wirtualizacji zasobu pocztów osobowych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98453 Poszukujemy możliwości realizacji kompleksowej usługi wykonania, wdrożenia i utrzymania serwisu internetowego, którego celem będzie publiczne udostępnienie zasobu pocztów osobowych, wraz z podaniem ceny takiej usługi.

]]>
Fri, 08 Jun 18 14:31:01 +0200
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/415/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98685 Mon, 11 Jun 18 11:07:34 +0200 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98681 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - REJON ULICY ŚLIWKOWEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 11 czerwca do 9 lipca 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 11 Jun 18 14:22:15 +0200
Ogłoszenie w sprawie prowadzenia dialogu technicznego przez ZZM na potrzeby przygotowania postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na kompleksowej modernizacji oraz utrzymaniu obiektu Dworu w Wadowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98748 Tue, 12 Jun 18 13:30:39 +0200 Rozpatrzenie uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98753 Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA" (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

]]>
Tue, 12 Jun 18 14:27:30 +0200
Posiedzenie Komiji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98816 Thu, 14 Jun 18 09:14:06 +0200 Informacja z zakresu planowania przestrzennego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98833 Od dnia 14 czerwca 2018 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - ŁĄKI" (-> Odnośnik do strony planu)

]]>
Thu, 14 Jun 18 12:26:47 +0200
Zmiana urzędnika wyborczego w mieście Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98847 Thu, 14 Jun 18 15:14:57 +0200 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych - ul. Bracka 4 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98845 Thu, 14 Jun 18 14:11:43 +0200 Odstrzał sanitarny dzików http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98848 Informacja o rozporządzeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

]]>
Thu, 14 Jun 18 15:16:13 +0200
Lista TBS http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98850 Lista osób zakwalifikowanych w 2018 roku jako kandydaci do zawarcia umów najmu lokali w TBS

]]>
Fri, 15 Jun 18 11:40:21 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98878 OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ALEI IGNACEGO DASZYŃSKIEGO" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie części projektu planu rozpocznie się w dniu 25 czerwca 2018 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 15 Jun 18 11:47:29 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98875 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "FREDRY SZKOŁA". Termin składania wniosków do dnia 20 lipca 2018 r.
Sposoby składania wniosków opisane zostały w ogłoszeniu: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 15 Jun 18 11:46:59 +0200
WERDYKT JURY - KONKURS NA KSIĄŻKOWY DEBIUT POETYCKI - NOC POEZJI 2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98917 Fri, 15 Jun 18 15:07:37 +0200 Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98930 Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie

]]>
Mon, 18 Jun 18 12:43:52 +0200
CV oraz CVI sesja Rady Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98957 Została zwołana CV sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 27 czerwca 2018 roku o godzinie 10:00 oraz CVI sesja Rady Miasta Krakowa na środę 27 czerwca 2018 roku o godzinie 16:00 dla podjęcia uchwały w sprawie absolutorium za rok 2017 dla Prezydenta Miasta Krakowa w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

]]>
Tue, 19 Jun 18 09:34:43 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98955 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOSTRZE - REJON ULICY FALISTEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 19 czerwca do 17 lipca 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Tue, 19 Jun 18 09:23:06 +0200
Nowy okres świadczeniowy 2018/2019 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98965 Świadczenie wychowawcze 500+

]]>
Tue, 19 Jun 18 12:18:55 +0200
Znamy laureatów 17. edycji konkursu Przyjaciel Sportu A.D.2017! http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98963 W dniu 18 czerwca 2018 r. w salach krakowskiego Magistratu Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa, na wniosek Kapituły konkursu Przyjaciel Sportu, wręczył statuetki i odznaki Przyjaciela Sportu A.D. 2017 w dwóch kategoriach: 

– za najciekawszą formę i efektywność wspierania kultury fizycznej - Panu Andrzejowi Batko

– za najwyższy wkład finansowy w rozwój kultury fizycznej poprzez pomoc udzielaną sportowcom lub organizacjom sportowym - firmie Cognor Holding

]]>
Tue, 19 Jun 18 12:22:44 +0200
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98975 Tue, 19 Jun 18 14:45:23 +0200 Rozpatrzenie wniosków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98969 Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚCI A, B, C" (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

]]>
Tue, 19 Jun 18 13:48:30 +0200