BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Mon, 17 Dec 18 18:17:39 +0100 Zmiana godzin przyjmowania stron i pracy kas w Urzędzie Miasta Krakowa w dniach 24 i 31 grudnia 2018 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104306 Zmiana godzin przyjmowania stron i pracy kas w Urzędzie Miasta Krakowa w dniach 24 i 31 grudnia 2018 r.

]]>
Thu, 13 Dec 18 12:01:43 +0100
Informacja Wydziału Rozwoju Miasta UMK dotycząca Gminnego Programu Rewitalizacji oraz zaświadczenia o położeniu na obszarze rewitalizacji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98972 Thu, 13 Sep 18 14:08:43 +0200 Zmiana przepisów ustawy o odpadach http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104240 Mon, 03 Dec 18 10:03:48 +0100 Bezpłatne znakowanie psów. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100167 Urząd Miasta Krakowa informuje, że każdy właściciel psa zamieszkujący na terenie Krakowa może bezpłatnie oznakować swojego psa.

]]>
Mon, 13 Aug 18 14:10:49 +0200
Dotacje w ramach Programu Małej Retencji - lista 3/2018 z dnia 05.04.2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96368 Fri, 06 Apr 18 11:01:01 +0200 Odstrzał sanitarny dzików http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98848 Informacja o rozporządzeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

]]>
Thu, 14 Jun 18 15:16:13 +0200
INFORMACJA W SPRAWIE TRYBU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102018 Mon, 05 Nov 18 12:45:53 +0100 OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZAŁATWIENIA PETYCJI WIELOKROTNEJ http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102477 OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZAŁATWIENIA PETYCJI WIELOKROTNEJ W SPRAWIE NIEDOPUSZCZENIA DO ZABUDOWY KORYTARZA PRZEWIETRZANIA MIASTA, PRZEBIEGAJĄCEGO NA OBSZARZE CHEŁMU

]]>
Thu, 11 Oct 18 11:28:11 +0200
KRAKÓW STAWIA NA TELEOPIEKĘ. STARTUJE PILOTAŻ PROGRAMU http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102598 Tue, 16 Oct 18 07:56:31 +0200 Apel o otwieranie okienek piwnicznych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103201 Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa zwraca się z apelem do zarządców i właścicieli nieruchomości o otwarcie (uchylenie) w okresie zimy części okienek w piwnicach czy też innych pomieszczeniach gospodarczych, w sposób pozwalający wolno żyjącym kotom znaleźć schronienie przed zimnem i mrozem.

]]>
Mon, 29 Oct 18 14:01:47 +0100
Ogłoszenie w sprawie prowadzenia handlu okolicznościowego w związku z dniem Wszystkich Świętych. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103358 Tue, 06 Nov 18 11:11:15 +0100 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103828 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 19 listopada do 17 grudnia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 19 Nov 18 14:00:50 +0100
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pt. Całoroczna działalność prowadzona stacjonarnie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103941 Termin składania ofert upływa 18 grudnia 2018 r. o godz. 15.00

Termin zgłoszeń do komisji konkursowej upływa 5 grudnia 2018 r. o godz. 15.00

]]>
Wed, 21 Nov 18 10:49:39 +0100
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103946 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OSIEDLE PODWAWELSKIE" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 21 listopada do 19 grudnia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Wed, 21 Nov 18 10:53:21 +0100
Informacja w sprawie wprowadzenia ograniczeń na terenie Dzielnicy I Stare Miasto w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych . http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104191 Thu, 29 Nov 18 14:44:31 +0100 Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. ,,Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem autobusów zeroemisyjnych, w celu świadczenia usług komunikacji miejskiej na terenie aglomeracji krakowskiej” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104225 Fri, 30 Nov 18 15:30:56 +0100 Utrata ważności zezwoleń na transport odpadów wydanych na podstawie przepisów ustawy o odpadach http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104243 Mon, 03 Dec 18 10:36:43 +0100 Ważna informacja dla stowarzyszeń i fundacji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104346 Thu, 06 Dec 18 08:48:27 +0100 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104406 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY KOSZYKARSKIEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 10 grudnia 2018 r. do 10 stycznia 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 10 Dec 18 09:49:37 +0100
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104410 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC NOWOHUCKIEJ I KLIMECKIEGO" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 10 grudnia 2018 r. do 11 stycznia 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 10 Dec 18 09:55:55 +0100
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - ul. Galicyjska http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104438 Mon, 10 Dec 18 12:20:23 +0100 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa toczącym się postępowaniu i wydanym postanowieniu - ul. Brzezińskiego. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104436 Mon, 10 Dec 18 12:34:02 +0100 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o toczącym się postępowaniu i wydanym postanowieniu. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104445 Budowa garaży podziemnych, parkingów naziemnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową w ramach inwestycji p.n. Zespół zabudowy mieszkaniowej wraz z garażami podziemnymi przy ul. Piltza w Krakowie na działkach nr 22/11; 23/7; 21; 22/5 z wjazdem z działki nr. 200/1 obr. 42 Podgórze.

]]>
Mon, 10 Dec 18 12:53:24 +0100
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i wydaniu postanowienia. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104293 "Budowa 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z garażami wbudowanymi wraz z budową drogi wewnętrznej oraz budowa infrastruktury technicznej - na dz. nr 82/22 obr. 37 jedn. ewid. Podgórze, przy ul. Winnickiej w Krakowie".

]]>
Mon, 10 Dec 18 13:57:35 +0100
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o toczącym się postępowaniu i przedłożeniu aneksu do raportu oddziaływania na środowisko. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104456 "Zespół budynków biurowych na działkach 888/1, 868/1, 871/1, 888/2, 868/2, 871/2, 867/4, 872/3, 887, 886/2 obręb 43 jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Legnickiej w Krakowie".

]]>
Mon, 10 Dec 18 13:53:51 +0100
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104454 "Utworzenie punktu zbierania odpadów, w tym też odpadów złomu na działce nr ew. 281 obręb 1 Nowa Huta przy ul. Powstańców".

]]>
Mon, 10 Dec 18 14:18:29 +0100
Informacja dla właścicieli i zarządców nieruchomości http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104463 Mon, 10 Dec 18 14:56:07 +0100 Gmina Miejska Kraków ogłasza nabór wniosków o udzielenie w roku 2019 dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104462 Tue, 11 Dec 18 09:02:46 +0100 III sesja Rady Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104470 Została zwołana III sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 19 grudnia 2018 roku o godzinie 11:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

]]>
Fri, 14 Dec 18 12:35:09 +0100
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia w roku 2019 zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne oraz o naborze na członków komisi konkursowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104475 W następujących dziedzinach (zadaniach): muzyka, teatr, literatura, film, sztuki plastyczne, intermedia, projekty interdyscyplinarne, kultura cyfrowa, edukacja kulturowa, prowadzenie działalności kulturalnej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

Termin składania ofert upływa 10 stycznia 2019 r. o godz. 15.00

Termin składania zgłoszeń do komisji konkursowej upływa 28 grudnia 2018 r. o godz. 15.00

]]>
Tue, 11 Dec 18 12:39:55 +0100
APEL o zapewnienie bezpieczeństwa zwierzętom w noc sylwestrową. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104498 Wed, 12 Dec 18 09:23:45 +0100 NOC POEZJI 2019 KONKURS im. ANNY ŚWIRSZCZYŃSKIEJ na KSIĄŻKOWY DEBIUT POETYCKI (6 edycja) http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104518 Wed, 12 Dec 18 15:23:35 +0100 Otwarty konkurs ofert http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104532 Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Kurczaba 2 w Krakowie zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. "Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3".

]]>
Thu, 13 Dec 18 14:50:27 +0100
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104579 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SKOTNIKI - PÓŁNOC" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 27 grudnia 2018 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 14 Dec 18 11:39:59 +0100
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104577 OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA UWAG DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OLSZA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie odbyło się w dniach od 5 listopada do 4 grudnia 2018 r.
Termin składania uwag upływa z dniem 15 stycznia 2019 r. Sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 14 Dec 18 11:24:29 +0100
SMOG - Bezpłatna komunikacja w dniu 17.12.2018 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104595 Mon, 17 Dec 18 09:24:48 +0100 Wykonanie ekspertyz dotyczących rzeczywistego niebezpieczeństwa, jakie może powodować drzewo. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104624 Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska, poszukuje kandydatów (osoby fizyczne, jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki prawa handlowego) do wykonywania ekspertyz, które pozwolą na określenie rzeczywistego niebezpieczeństwa, jakie może powodować drzewo wraz z zaleceniami dotyczącymi pielęgnacji lub uzasadnieniem wycięcia drzewa.

]]>
Mon, 17 Dec 18 14:16:38 +0100
Wykonanie ekspertyz dotyczących oceny stopnia zagrożenia obiektów budowlanych przez drzewa rosnące w ich pobliżu. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104623 Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska, poszukuje kandydatów do wykonywania ekspertyz dotyczących oceny stopnia zagrożenia obiektów budowlanych (budynki, mury ogrodzeniowe, podmurówki, schody, nagrobki, grobowce i inne) przez drzewa rosnące w ich pobliżu.

]]>
Mon, 17 Dec 18 14:35:25 +0100