BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Fri, 27 Nov 20 12:46:03 +0100 OBWIESZCZENIE ds. AU-02-2.6732.1167.2019.MSA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134891 ul. Mała Góra w Krakowie

]]>
Fri, 27 Nov 20 12:27:47 +0100
Wykaz obejmujący lokal przeznaczony do najmu - w trybie bezprzetargowym - na czas oznaczony, na rzecz podmiotu wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert z przeznaczeniem na prowadzenie w nim żłobka na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134880 Fri, 27 Nov 20 11:23:17 +0100 Ogłoszenie dot. planu miejscowego obszaru "WESOŁA - REJON ULICY KOPERNIKA" http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134872 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu.

]]>
Fri, 27 Nov 20 10:14:24 +0100
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew przyl. ul. Opolskiej 41-69 oraz o terminie oględzin w sprawie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134862 Fri, 27 Nov 20 09:32:41 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej na działkach ewid. nr 576/5, 575/1 obr. 49 Podgórze przy ul. Zmartwychwstania Pańskiego w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134860 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 27 Nov 20 09:27:46 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Ptaszyckiego 23A w Krakowie, na działce nr 73/1 obr. 47 Nowa Huta. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134852 informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 27 Nov 20 09:13:27 +0100
Zgłoszenie budowy instalacji gazu ul.Krzyżanowskiego dz.429/9 obr.89 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134835 Zgłoszenie budowy instalacji gazu

]]>
Fri, 27 Nov 20 08:07:46 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul.Karaszewicza-Tokarzewskiego dz. 382,254/14,254/6 obr.36 dz.178/4 obr.37 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134834 Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej  oraz sieci wodociągowej 

]]>
Fri, 27 Nov 20 08:04:26 +0100
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu ul.Krzywda dz.10/5 obr.15 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134833 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu

]]>
Fri, 27 Nov 20 07:55:09 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej ul.Wadowska dz. 345 obr.17 dz.287/5 obr.12 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134832 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej 

]]>
Fri, 27 Nov 20 06:36:57 +0100
Zgłoszenie budowy i rozbudowy kabli ul.Trockiego dz. 421/7,423/12,485 obr.71 dz.101/13,265 obr.82 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134831 Zgłoszenie budowy i rozbudowy kabli 

]]>
Fri, 27 Nov 20 06:33:20 +0100
Zawiadomienie o toczacym się postępowaniu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134830 Thu, 26 Nov 20 16:02:37 +0100 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o zgromadzonym materiale dowodowym pozwalającym na rozstrzygnięcie sprawy w formie decyzji administracyjnej na usunięcie drzewa przy ul. Zakopiańskiej 93A. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134829 Thu, 26 Nov 20 15:13:08 +0100 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Suchej 1, 1a w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134804 Thu, 26 Nov 20 14:10:09 +0100 OBWIESZCZENIE ds. AU-02-1.6730.2.196.2020.KZI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134817 Budowa budynku mieszkano-usługowego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działce nr 306/10 obr. 2 Krowodrza przy ul. Stańczyka w Krakowie

]]>
Thu, 26 Nov 20 13:54:43 +0100
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134814 Budowa ciągu pieszo-rowerowego od km 1+530.985 do km 2+191.765 LK 91 wraz z rozbudową mostu (…) nad rzeką Wisłą oraz ulicami Podgórską i Zabłocie w Krakowie

]]>
Thu, 26 Nov 20 13:44:15 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134811 "Budowa sieci wodociągowej ø150 żeliwo sferoidalne w rejonie ulic Nad Serafą, Na Jazkach w Krakowie, na działkach nr 473/3, 475/4, 475/5, (…) obr. 100 Podgórze"

]]>
Thu, 26 Nov 20 13:33:38 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134806 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Jesionowej w Krakowie, na działkach nr 91/13 obr.9 Krowodrza, 468 obr.10 Krowodrza

]]>
Thu, 26 Nov 20 13:24:18 +0100
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji nie zezwalającej na usunięcie 3 szt. przy ul. Widok 8 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134803 Thu, 26 Nov 20 12:28:21 +0100 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji nie zezwalającej na usunięcie drzewa przy ul. Świtezianki 11 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134802 Thu, 26 Nov 20 12:23:36 +0100 Zawiadomienie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134801 o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 260/6, położonej w obręb 58, jednostka ewidencyjna Nowa Huta

]]>
Thu, 26 Nov 20 12:17:17 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji WZ w sprawie AU-02-3.6730.2.930.2019 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134798 Obwieszczenie dot. wydania decyzji WZ nr AU-2/6730.2/648/2020 z dnia 23.11.2020r., przy ul. Gustawa Morcinka w Krakowie.

]]>
Thu, 26 Nov 20 11:39:55 +0100
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134795 Informacja PGW Wody Polskie o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego na działce nr ew. 433/8 obr. 53 Krowodrza m. Kraków

]]>
Thu, 26 Nov 20 11:11:31 +0100
wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy MIejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134792 Thu, 26 Nov 20 10:27:38 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 135_3 z dz. nr 134_1, 135_4, 136, 137, 321 jedn. ewid. Podgórze obr 21 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134790 Thu, 26 Nov 20 10:03:55 +0100 Informacja o braku wniesieniu sprzeciwu rozbudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia na dz. nr 229/9, 182/5, 182/4 oraz budowa przyłącza gazu na dz. nr 182/4, ul. Cienista obr. 9 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134788 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 26 Nov 20 09:35:54 +0100
Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134787 Zawiadomienie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przy ul. Wadowickiej w Krakowie.

]]>
Thu, 26 Nov 20 09:20:51 +0100
Obwieszczenie ds. AU-01-3.6740.1.502.2019.SLE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134786 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działce nr 16/1 obręb 145 Śródmieście przy ulicy Piłsudskiego 20 w Krakowie

]]>
Thu, 26 Nov 20 09:18:22 +0100
Zapytanie ofertowe „Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie za rok obrotowy 2020 i 2021 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134783 Thu, 26 Nov 20 09:17:55 +0100 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134785 "Budowa drogi publicznej gminnej dojazdowej o klasie D, kategorii ruchu KR-1"

]]>
Thu, 26 Nov 20 08:58:56 +0100
zawiadomienie o kompletności akt http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134784 Zawiadomienie z art. 10 kpa dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów przy ul. Ciepłowniczej

]]>
Thu, 26 Nov 20 08:35:32 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134777 "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn225PE na działkach nr 28/2, 363, 359, 360, 361, 18/2 obr. 21 Śródmieście przy ul. Powstańców w Krakowie"

]]>
Thu, 26 Nov 20 07:54:55 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu / Decyzja Nr 35/6743.7/2020 / ul. Anczyca / dz. nr 99/1 obr. 13 jedn. ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134770 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Thu, 26 Nov 20 07:43:38 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Balicka dz.95/2,96/2,97/2,98/2,99/2,99/1,100/2,100/1 obr.48 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134769 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 25 Nov 20 15:00:40 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu,Budowasieci gazowej oraz 4 przyłaczy gazu śr. ciśnienia do 4 budynków jednorodzinnych w Krakowie, ul Tetmajera na dz. nr 2/5, 2/12 obr. 40 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134766 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 25 Nov 20 14:56:59 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Aleja Pokoju dz.9/23,9/17,9/16 obr.54 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134768 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej.

]]>
Wed, 25 Nov 20 14:55:58 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Klimeckiego dz.207/18,74/4,238/1,238/7,238/3,66/5,66/4,66/3 obr.14 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134767 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 25 Nov 20 14:51:23 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Okrąg dz.128/15,129/1,133/2,133/8 obr.20 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134765 Budowa sieci oraz przyłącza gazu.

]]>
Wed, 25 Nov 20 14:47:57 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Dominikanów dz.432 obr.22 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134764 Budowa wewnętrznej instalacji gazu.

]]>
Wed, 25 Nov 20 14:44:31 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Ojcowska dz.443/2,431/3,441/4,441/1,443/1 obr.34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134762 Budowa sieci gazowej.

]]>
Wed, 25 Nov 20 14:40:35 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Brogi dz.600 obr.23 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134761 Przebudowa budynku.

]]>
Wed, 25 Nov 20 14:34:30 +0100
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134756 Budowa schodów i windy jako dojścia z peronu nr 4 na estakadę Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (KST) - stacja Kraków Płaszów (…) dz. nr 288 obr. 52 Podgórze

]]>
Wed, 25 Nov 20 14:12:54 +0100
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134755 Budowa parku przy ul. Słona Woda w Krakowie obejmująca budowę ciągów pieszych i ciągów pieszo-rowerowych, obiektów małej architektury, obiektów sportowych (…)

]]>
Wed, 25 Nov 20 14:03:36 +0100
Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134754 Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

]]>
Wed, 25 Nov 20 14:00:25 +0100
OBWIESZCZENIE o zmianie wniosku http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134751 "Budowa parku przy ul. Słona Woda w Krakowie obejmująca budowę ciągów pieszych i ciągów pieszo-rowerowych, obiektów małej architektury, obiektów sportowych (…)"

]]>
Wed, 25 Nov 20 13:49:05 +0100
Zgłoszenie budowy ogrodu zimowego przez nadbudowę części tarasowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Sucha 15B dz. 204/4 obr. 46 Kraków Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134750 Zgłoszenie budowy ogrodu zimowego przez nadbudowę części tarasowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

]]>
Wed, 25 Nov 20 13:42:25 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134749 Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Wyżgi, Przyszłości w Krakowie, na dz. nr 10/2, 11/5, 11/6, 11/13, 11/11, 11/14, 11/15, 312 obr. 8 Krowodrza

]]>
Wed, 25 Nov 20 13:39:23 +0100
W dniu 24 grudnia 2020 r. (Wigilia) Urząd Miasta Krakowa będzie nieczynny. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134747 Urząd Miasta Krakowa będzie nieczynny w dniu 24 grudnia 2020 r. (Wigilia)

]]>
Wed, 25 Nov 20 13:33:21 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci wodociągowej, ul. Warchałowskiego w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134741 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 25 Nov 20 12:07:01 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 340 z dz. 369, jedn. ewid. Podgórze, obr 56 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134736 Wed, 25 Nov 20 11:44:00 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Warchałowskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134730 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 25 Nov 20 11:34:26 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 418 z dz. nr 417, 419, 376_14 jedn. ewid. Podgórze obr 23 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134722 Wed, 25 Nov 20 10:38:18 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 21_4 z dz. nr 18_3, 18_8, 21_5, 21_6, 23_5, 23_12 jedn. ewid. Krowodrza obr 40 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134721 Wed, 25 Nov 20 10:30:04 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 331 z dz. nr 695_2, 330_3, 330_2, 352, 351, 332_2, 332_3, 332_4 jedn. ewid. Podgórze obr 101 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134720 Wed, 25 Nov 20 10:22:42 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączami średniego ciśnienia do zespołu redukcyjno-pomiarowego w linii ogrodzenia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, (...) przy ul. W. Skoczylasa w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134719 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 25 Nov 20 10:15:47 +0100
informacja o braku wniesienia sprzeciwu do Budowy sieci wodociągowej na dz. nr 282/8, 282/9, 697/1, 654/8, 654/2, 654/7, 715/1, 436/11 obr. 101 Podgórze przy ul. Lipowskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134714 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 25 Nov 20 09:55:13 +0100
Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2021 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134710 Wed, 25 Nov 20 09:17:57 +0100 AU-02-5.6730.2.588.2020.MKW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134709 „Budowa budynku usługowo-biurowego na działce nr 335 obręb 9 Podgórze przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie ”

]]>
Wed, 25 Nov 20 09:04:23 +0100
AU-02-5.6730.2.588.2020.MKW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134708 „Budowa budynku usługowo-biurowego na działce nr 335 obręb 9 Podgórze przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie ”

]]>
Wed, 25 Nov 20 09:02:33 +0100
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134707 „Budowa budynku archiwum AGH oraz budowa magazynu Działu Obsługi Uczelni AGH przy ul. mjr. Łupaszki w Krakowie”.

]]>
Wed, 25 Nov 20 08:54:19 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134704 "Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na działkach nr 791/9, 739/1, 739/2 obr. 2 (…) w rejonie ul. Pisatowskiej i ul. Armii Krajowej w Krakowie"

]]>
Wed, 25 Nov 20 08:05:02 +0100
informacja o braku wniesienia sprzeciwu do budowy sieci wodociągowej i budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Śliwiaka na dz. nr 209/10, 209/11, 209/12, 164/15, 164/16, 208/6 obr. 23 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134703 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 24 Nov 20 21:56:47 +0100
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji na usunięcie 4 szt. drzewa przy ul. Wielickiej/Dworcowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134699 Tue, 24 Nov 20 17:44:31 +0100 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji na usunięcie 1 szt. drzewa przy ul. Wielickiej 76B http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134696 Tue, 24 Nov 20 17:42:18 +0100 wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134697 Tue, 24 Nov 20 15:21:35 +0100 informacja o braku wniesienia sprzeciwu do Rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia ul. Kamieńskiego na dz. nr 2/15 obr. 47 oraz na dz. nr 144/7, 108/1, 218 obr. 29 Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134694 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 24 Nov 20 14:13:47 +0100
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134692 Rozbudowa ulicy Do Fortu (drogi gminnej klasy D - dojazdowej) na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego w Krakowie - od hm 0+00,00 do hm 1+18,48 (…)

]]>
Tue, 24 Nov 20 13:45:46 +0100
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134690 Budowa podstacji trakcyjnej Kraków Płaszów, dz. nr 97, 98, 101, obr. 54, j. ew. Podgórze.

]]>
Tue, 24 Nov 20 13:39:37 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa kontenerowej wolnostojącej stacji transformatorowej oraz elektroenergetycznych (...) dz. 408, 409, 71/8, 162/47, 162/48, 162/49, 162/50, 164/12, 162/10 obr. 30 Podgórze, przy ul. Wadowickiej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134689 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 24 Nov 20 13:29:00 +0100
dobwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134688 Tue, 24 Nov 20 13:08:25 +0100 XLIX sesja Rady Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134686 Tue, 24 Nov 20 12:49:38 +0100 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134685 „Budowa samorządowego publicznie dostępnego ciągu pieszego z oświetleniem i odwodnieniem przy ul. Cechowej w Krakowie.”

]]>
Tue, 24 Nov 20 12:40:29 +0100
obwieszczenie ds. AU-02-5.6730.2.233.2019.KKR.EUL http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134684 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z (…) na działkach nr 150/18, 151/12, 151/13, 151/14, 151/15 obr. 64 Podgórze przy ul. Wyżynnej w Krakowie

]]>
Tue, 24 Nov 20 12:13:49 +0100
obwieszczenie ds. AU- 02-5.6730.2.644.2019.JRM http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134682 Budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych  w zabudowie bliźniaczej  z drogą na dz. nr 15/3 oraz części dz. 17/1 obr. 68 Podgórze ul. Janowskiego w Krakowie

]]>
Tue, 24 Nov 20 12:04:21 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu/Decyzja Nr 104/6743.6/2020/ul.Konopnickiej/dz.nr 42/1 obr. 12 jedn.ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134680 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Tue, 24 Nov 20 09:55:24 +0100
Obwieszczenie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134679 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (…) na działce nr 135/2 obr. 47 Podgórze (…) przy ul. Klonowica w Krakowie.

]]>
Tue, 24 Nov 20 08:55:12 +0100
Obwieszczenie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134678 Budowa bud. mieszkalnego wielorodzinnego (…)  3 części nadz. na działk. 58/7,57/303,57/299,44/16,45/14,44/12,45/12 obr. 47 Podgórze (…) przy ul. Puszkarskiej.

]]>
Tue, 24 Nov 20 08:36:02 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 56 z dz. nr 57, 55_3 jedn. ewid. Śródmieście obr 13 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134676 Tue, 24 Nov 20 08:22:37 +0100 Obwieszczenie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134666 "Budowa budynku handlowego (…) na działkach 58/7, 57/303, 57/299, 44/16, 45/14, 44/12, (…) obr. 47 Podgórze (…) przy ul. Puszkarskiej w Krakowie"

]]>
Tue, 24 Nov 20 07:29:44 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Borowinowa dz.103/1 obr.90 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134659 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 23 Nov 20 15:02:50 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Pankiewicza dz.181/10,181/11,205/3,66/19 obr.14 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134658 Budowa sieci gazowej.

]]>
Mon, 23 Nov 20 14:59:29 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rymarska dz.281/1,481/1,355 obr.5 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134657 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 23 Nov 20 14:56:52 +0100
Zgłoszenie budowy ogrodu zimowego przez nadbudowę części tarasowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Sucha 15B dz. 204/4 obr. 46 Kraków Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134655 Zgłoszenie budowy ogrodu zimowego przez nadbudowę części tarasowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

]]>
Mon, 23 Nov 20 14:55:20 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Krzywda dz.57 obr.15 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134656 Budowa nadziemnego zbiornika.

]]>
Mon, 23 Nov 20 14:53:39 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Kozietulskiego dz.941/1 obr.53 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134654 Budowa instalacji gazu.

]]>
Mon, 23 Nov 20 14:48:04 +0100
ponowna opinia obwieszczenie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134647 obwieszczenie w sprawie ponownej opinii dla przedsięwzięcia zlokalizowanego przy ul. Radzikowskiego

]]>
Mon, 23 Nov 20 14:12:45 +0100
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134645 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie dzieci ze Św. Mikołajem”

]]>
Mon, 23 Nov 20 13:54:52 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134646 Budowa sieci cieplnej osiedlowej przy ul. Banacha i al. 29 Listopada w Krakowie, na działkach nr 266, 271, 143/2, 138/2, 137/2, 143/1, (…) obr. 28 Krowodrza

]]>
Mon, 23 Nov 20 13:39:17 +0100
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134644 Budowa sieci cieplnej osiedlowej przy ul. Banacha i al. 29 Listopada w Krakowie, na działkach nr 266, 271, 143/2, 138/2, 137/2, 143/1, (…) obr. 28 Krowodrza

]]>
Mon, 23 Nov 20 13:33:25 +0100
informacja o braku wniesienia sprzeciwu do Budowy sieci wodociągowej w drodze bocznej od ul. Słońskiego na dz. nr 301/6 obr. 7 Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134642 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 23 Nov 20 12:53:09 +0100
wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Stolarza przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134641 Mon, 23 Nov 20 12:43:31 +0100 UWAGA!!! Zasady ochrony ptaków przed grypą HPAI. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134640 Mon, 23 Nov 20 12:35:11 +0100 Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu miejscowego "MORELOWA" http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134637 Mon, 23 Nov 20 11:11:04 +0100 Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134639 Zawiadomienie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przy ul. Ciepłowniczej, Skręconej, Plac Błonie-Beszcz w Krakowie

]]>
Mon, 23 Nov 20 11:10:22 +0100
OBWIESZCZENIE ds. AU-02-2.6732.968.2019.MSA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134636 ul. Zdrowa w Krakowie

]]>
Mon, 23 Nov 20 10:08:54 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Olszanickiej na dz. nr 28/2, 19/2 obr. 8 jedn.ewid. Krowodrza w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134635 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 23 Nov 20 09:53:34 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 1,2,3,5,9_2 z dz. wg. załącznika, jedn. ewid. Krowodrza, obr 30 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134634 Mon, 23 Nov 20 09:31:07 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 242_1, 242_3, 230_12 z dz. nr 230_42, 241_3, 241_2, 243_3, 230_59 jedn. ewid. Krowodrza obr 6 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134633 Mon, 23 Nov 20 09:16:35 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 194_3 jedn. ewid. Nowa Huta obr 41 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134632 Mon, 23 Nov 20 09:08:22 +0100 Obwieszczenie w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134622 Obwieszczenie w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przy ul. Lipska/Rzebika.

]]>
Mon, 23 Nov 20 08:41:28 +0100
Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134619 Zawiadomienie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przy ul. Łowińskiego w Krakowie.

]]>
Mon, 23 Nov 20 08:36:55 +0100
Wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 17 położony na os. Szkolnym 14 w Krakowie przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym - na rzecz jego najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134570 Mon, 23 Nov 20 00:00:09 +0100 Wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 18 położony na os. Zielonym 5 w Krakowie przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym - na rzecz jego najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134569 Mon, 23 Nov 20 00:00:08 +0100 Wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 120 położony przy ul. Na Kozłówce 16 w Krakowie przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym - na rzecz jego najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134566 Mon, 23 Nov 20 00:00:07 +0100 Wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 23 położony na os. Na Wzgórzach 15 w Krakowie przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym - na rzecz najmecy z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134565 Mon, 23 Nov 20 00:00:05 +0100 Wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 10 z pomieszczeniem przynależnym przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemców wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem przy ul. Augustiańskiej 18 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134545 Mon, 23 Nov 20 00:00:04 +0100 Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Augustiańskiej 18 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134517 Mon, 23 Nov 20 00:00:03 +0100 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134616 Fri, 20 Nov 20 17:58:51 +0100 OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134615 Fri, 20 Nov 20 17:57:14 +0100 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134614 „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr 376/4, 377/4, 30/74 obr. 9 Krowodrza przy ul. Morelowej w Krakowie”

]]>
Fri, 20 Nov 20 17:55:37 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134613 Fri, 20 Nov 20 17:54:11 +0100 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134611 „Budowa sieci kanalizacji deszczowej DN 300/400 mm na działkach nr 44/3, 43/3, 42/2, 41/2, 40/3, 575/1, 580/1 obr. 11 Krowodrza w ul. Borowego w Krakowie”

]]>
Fri, 20 Nov 20 17:50:15 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134610 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 285, 286, 287, 288, 289 obr. 43 Krowodrza przy ul. Bociana w Krakowie”

]]>
Fri, 20 Nov 20 17:48:30 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134609 Fri, 20 Nov 20 17:46:24 +0100 Rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu "LINDEGO" http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134601 Fri, 20 Nov 20 14:35:40 +0100 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Samostrzelnika dz.285,274/2 obr.46 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134595 Rozbudowa sieci gazowej.

]]>
Fri, 20 Nov 20 14:13:01 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Stępice dz.371,110.113,1/2,2/4,2/3,2/2,2/1,9,12/2,12/1 obr.79 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134594 Rozbudowa sieci gazowej.

]]>
Fri, 20 Nov 20 14:09:29 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Żaglowa dz.309/1,285,837,194/7,195/2,194/13,194/14,194/9,194/10,194/11,195/3,195/4,195/5 obr.46 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134593 Budowa sieci gazowej.

]]>
Fri, 20 Nov 20 14:05:58 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Mistrzejowicka dz.133/6,133/7,133/8,133/9,286/11 obr.2 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134591 Rozbudowa sieci gazu.

]]>
Fri, 20 Nov 20 14:01:19 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Powstańców dz.8/1,9/11,9/12,9/13,9/15,9/16,363 obr.21 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134589 Budowa sieci gazu.

]]>
Fri, 20 Nov 20 13:56:55 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Wyrwa dz.102/11 obr.64 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134588 Rozbudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 20 Nov 20 13:53:08 +0100
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134576 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Kluby Rodziców z dzieckiem do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych”.

]]>
Fri, 20 Nov 20 13:45:33 +0100
informacja o braku wniesienia sprzeciwu do Przebudowy fragmentów sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV i nN-0,4kV na działce nr 102 przy budynku ul. Św. Wawrzyńca 5 w Krakowie na dz. nr 102 obr. 15 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134587 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 20 Nov 20 13:21:27 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, rozbudowy sieci gazowej oraz przyłącza gazowego w ul. Rumiankowej, dz. nr 76/5, 76/6 obr.39 jedn.ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134586 Informacja o niewniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 20 Nov 20 12:46:51 +0100
Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134053 Thu, 26 Nov 20 15:27:15 +0100