Wstępne studium wykonalności premetra w Krakowie

 

W 2009 r. zostało wykonane opracowanie pn.: „Wstępne studium wykonalności premetra w Krakowie”. Jego celem było określenie uwarunkowań wprowadzenia systemu premetra lub metra, jako docelowego środka transportu publicznego w Krakowie. Zostały wykonane rysunki sytuacyjne oraz profile dla 5 wariantów (A, B, C, D i E). W prognozach ruchu dla wszystkich wariantów układu linii premetra uwzględniono funkcjonowanie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. W ramach opracowania dokonano rozpoznania geologicznego podłoża gruntowego na podstawie materiałów archiwalnych oraz wydzielono kilka rodzajów elementów konstrukcyjnych, których, realizacja jest niezbędna dla funkcjonowania planowanego premetra. Dla wszystkich wariantów przeprowadzono analizę uwarunkowań środowiskowych, ekonomicznych i wrażliwości. W podsumowaniu stwierdzono, że docelowy, a szczególnie etapowy projekt jest społecznie opłacalny. Biorąc jednak pod uwagę konieczność wysokiego zaangażowania finansowego ze strony budżetu Miasta Krakowa, w pierwszej kolejności należy rozeznać możliwość pozyskania zewnętrznych środków bezzwrotnych (środki unijne, Skarb Państwa, inne), wprowadzić projekt do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa, a następnie - przed podjęciem ostatecznych decyzji co do wyboru wariantu i wprowadzenia do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa - poddać je bardziej szczegółowym analizom efektywnościowym. Zmniejszy to znacznie potencjalne ryzyka związane z realizacją projektu, a w szczególności pozwoli ograniczyć „prace stracone”.

 

Załączniki:

 

1. Synteza

2. Uzupełnienia

3. Tom I - Cele, zadania, wnioski

4. Tom II - Wariantowa koncepcja systemu transportu

5. Tom III - Wariantowa koncepcja tras prametra:

    - Opis do koncepcji + wariant E

    - Rys.III.1, III.2, III.3, III.4

    - Rys.III.5, III.6, III.7, III.8, III.9, III.10, III.11, III.12

    - Rys.III.13, III.14, III.15

    - Rys.III.16, III.17, III.18, III.19

    - Tabelaryczne zestawienie informacji o liniach, szacunkowych kosztach i parametrach taboru

6. Tom IV - Wstępna opinia geologiczno - inżynierska

7. Tom V - Koncepcja rozwiazań konstrukcyjnych tras prametra

8. Tom VI - Analiza oddziaływania proponowanych rozwiazań na środowisko

9. Tom VII - Analiza efektywnosci ekonomicznej i finansowej

 

 

 

 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WACŁAW SKUBIDA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PAWEŁ MIETECKI
Data wytworzenia:
2018-05-14
Data publikacji:
2018-05-14
Data aktualizacji:
2019-05-15
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-15 09:33:28
PAWEŁ MIETECKI
 Edycja
2018-05-14 14:58:57
PAWEŁ MIETECKI
 Publikacja