Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2022 został przyjęty UCHWAŁĄ NR XVI/323/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22 maja 2019 r.

 

Obowiązek stworzenia tego typu programu został nałożony na powiaty w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z póżn. zm.). Celem Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych jest podniesienie świadomości społecznej o problemach niepełnosprawnych mieszkańców Krakowa, a także zapewnienie im godnego życia i możliwości pełnego i równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym.

 

Program wyznacza kierunki, w jakich powinny zmierzać działania na rzecz osób niepełnosprawnych zapewniające im godne i aktywne życie, a także pomoc dostosowaną do rzeczywistych potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Działania realizowane w ramach Programu zmierzają do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym, społecznym, kulturalnym, sportowym oraz rekreacji i turystyce; podnoszenia świadomości osób niepełnosprawnych w zakresie przysługujących im praw, eliminacji zjawiska niechęci czy wrogości do osób niepełnosprawnych, które są przyczyną ich społecznej alienacji.

Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2022 wpisuje się w Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa i Strategię Rozwoju Krakowa.

 

Szczegółowe sposoby realizacji celów będą określane harmonogramem podejmowanych działań na każdy rok kalendarzowy.

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK 2016

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA ROK 2016

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK 2017

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA ROK 2017

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK 2018

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA ROK 2018

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK 2019

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA ROK 2019

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PAULINA WARCHOŁ
Data wytworzenia:
2016-05-19
Data publikacji:
2016-05-19
Data aktualizacji:
2020-06-16