Zobacz też

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.


1. Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:
a) tytuł prawny do lokalu
Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. z umowy użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

b) Osiąganie odpowiednio niskiego dochodu

 

Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 2 100 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1 500 zł obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

 

 Od 1 marca 2020 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 1 200 zł.


Definicja dochodu [ pdf] 

c) Odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu


Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:
- 30 % albo
- 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %. 

Normy powierzchni użytkowej[ pdf ]

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m.kw.
Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m.kw., jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.


2. Rodzaje wydatków stanowiących podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego [ pdf ] 

3. Obliczanie wysokości dodatku mieszkaniowego [ pdf ]

4. Przyznawanie dodatku mieszkaniowego  [ pdf ]

5. Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego [ pdf ]

6. Wypłata dodatku mieszkaniowego  [ pdf ]

7. Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego
 [ pdf ]


Dodatki mieszkaniowe w latach 2014 - 2019 [pdf]


Uwaga: Obowiązuje dodatkowy kwestionariusz  do wniosku o dodatek mieszkaniowy (w przypadku najemców lokali niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, tzw. zasób prywatny).

Druk kwestionariusza wraz z instrukcją jego wypełnienia znajduje się tutaj.

 

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie 3 warunki:
-  ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
-  jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
-  zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna.

Wymagane załączniki:
1. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
2. Kopia umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

 

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2020 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 10,94 zł/miesiąc;

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,19 zł/miesiąc;

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,23 zł/miesiąc.

 

 Zryczałtowany dodatek energetyczny jest wypłacany w następującej formie:

- przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy,

- gotówką w oddziałach PKO Banku Polskiego w Krakowie (wykaz placówek).

 

 

Informujemy naszych klientów, że weszło w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej (Dz. U. z dn.19.02.2014 r.), które zwalnia osoby starające się o dodatek energetyczny z konieczności uiszczania opłaty skarbowej.

Gdzie załatwić sprawę  
Procedura   SO-15: Dodatek mieszkaniowy
Procedura   SO-16: Udzielanie ulgi w spłacie wierzytelności z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego
-  Procedura  SO-14 Zryczałtowany dodatek energetyczny 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-08-04 07:48:43
WIOLETTA ZGUD
 Edycja
2020-04-06 15:18:11
WIOLETTA ZGUD
 Edycja
2020-03-19 11:48:42
WIOLETTA ZGUD
 Edycja
2020-03-19 10:50:39
WIOLETTA ZGUD
 Edycja
2020-03-19 10:49:18
WIOLETTA ZGUD
 Edycja
2020-03-19 10:47:55
WIOLETTA ZGUD
 Edycja
2020-03-13 11:14:29
WIOLETTA ZGUD
 Edycja
2020-03-13 11:13:11
WIOLETTA ZGUD
 Edycja
2020-03-02 08:41:55
WIOLETTA ZGUD
 Edycja
2020-03-02 08:41:05
WIOLETTA ZGUD
 Edycja